که چیري تاسو یو ماشوم لرئ او یا اټکل کوي چې په سویډن کې به د کوم کس سره وي

Om du har eller väntar barn med någon i Sverige – pashto

که چیري تاسو په سویډن کې د اوسیدو جواز لرونکی یا د سویډن تابعت لرونکی ماشوم ولرئ، په ځینو حالتو کې، پرته له دي چې د سویډن څخه ووځئ، تاسو ته د ماشوم سره د تړاو له کبله د اقامت جواز درکول کیږي.

په عمومي ډول، که چیري یو کس غواړي چې د خپلې کورنۍ سره په سویډن کې یوځای ژوند وکړي، باید په خپل اصلي استوګنځای یا په بل هغه هیواد کې چې د اقامت اجازه لري، د سویډن سفارت یا کونسلګرۍ ته د اقامت د جواز لپاره خپل غوښتنلیک ورکړي.  د اقامت جواز باید سویډن ته د کس د سفر څخه د مخه صادر شي.

پدې اړه چې، په سویډن کې د یو کس سره د نږدي کورني تړاو له کبله د اقامت د جواز د اخیستلو لپاره کوم شیان اړین دی، نور معلومات ولولئ (په انګلیسي ژبه)

د سویډن د پریښودو څخه پرته د جواز لپاره درخواست کول

که چیرې تاسو یو ماشوم لرئ او یا اټکل کوي چې په سویډن کې به د کوم کس سره وي، او  تاسو د پناه غوښتنې لپاره غوښتنلیک ورکړی وي، په ځینو حالتو کې، پرته له دي چې د سویډن څخه ووځئ،تاسو ته د ماشوم سره د تړاو له کبله د اقامت جواز درکول کیږي. دا په هغه صورت کې د پلی کیدو وړ وي، که چیرې تاسو په سویډن کې د اوسیدو جواز لرونکی یا د سویډن تابعت لرونکی ماشوم ولرئ، یا تاسو ماشوم لرئ او یا اټکل کوي چې په سویډن کې به د کوم کس سره وي.

که چیري تاسو سویډن کې ددي لپاره پاتې کیدل غواړئ، ترڅو د خپلې کورنۍ څخه جلا نه شي، تاسو باید د خپل کورني وضیعت په اړه د مهاجرت اداري ته وویاست. داسي یو خط ولیکئ چې ستاسو وضعیت ستاسو د ماشوم، یا نازیږدلي ماشوم سره تشریح کړي. روښانه کړئ چې ولي تاسو نه شی کولی چې د خپل ماشوم څخه جلا شی، تر څو خپل اصلي استوګنځای ته لاړ شئ او له هغه ځای څخه د اقامت د جواز لپاره غوښتنلیک ورکړئ، او د ثبوت لپاره د خپلوۍ او د امیدوارۍ تصدیقونه ضمیمه کړئ. همدارنګه’ سویډن کې د میشت کیدو د اقامت د جواز غوښتن لیک، 161011’ نمبر فورمه’ ډکه او ضمیمه کړئ.

سویډن کې د میشت کیدو د اقامت د جواز غوښتنلیک، 161011’ نمبر فورمه (په انګلیسي ژبه)PDF

هر کله چې تاسو په سویډن کې یاست کولی شی چې د مهاجرت ادارې ته د خپل کورني وضیعت په اړه وویاست، پرته له دي چې ستاسو ماشوم زیږدلی یا پرته له دې چې تاسو خپل غوښتنلیک د مهاجرت ادارې ته ورکړی وي یا د مهاجرت محکمې ته.

پدې اړه، چې څه باید وکړئ که چیرې تاسو د نه دخول یا اخراج پریکړه تر لاسه کړي وي، او د استناف وړ هم نه وی، مګر تاسو غواړئ چې په سویډن کې د خپل ماشوم سره د تړاو له کبله پاتې شی

Last updated: 29 August 2018

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.