موږ ته ووایاست چی تاسو څوک یاست

Berätta vem du är – pashto

د دې لپاره چې د کډوالو چارو اداره معلومه کړي چې آیا تاسو دلته د پناه اخیستلو حق لرئ او که نه، باید تاسو څرګنده کړئ چې تاسو څوک او د کوم ځای یاست. تاسو باید د هویت اسنادو وړاندې کولو او د کره او باوري مالوماتو وړاندې کولو له لارې خپل هویت څرګند کړئ.

د دې څرګندولو چې تاسو څوک او د کوم ځای څخه راغلي یاست ترټولو ښه لاره دا ده چې د خپل هېواد پاسپورټ او تذکره وړاندې کړئ. ستاسو پاسپورټ او تذکره باید ستاسو د هېواد د اړونده دولتي چارواکو له خواه صادر شوي وي او ستاسو انځور ولري. د هویت یو سند څخه باید ستاسو نوم، ستاسو تابعیت او دا چې تاسو کله پیدا شوي یاست، په ډاګه شي. تاسو باید د پناه غوښتنې عریضې په وخت خپل د هویت اسناد وړاندې کړئ.

که چېرې تاسو پاسپورټ یا تذکره نه لرئ

که چېرې تاسو د پناه غوښتنې د عریضې په وخت پاسپورټ یا تذکره تحویل نه کړئ نو موږ تاسو ته دنده درسپارو چې د هویت اسناد راپیدا کړئ. په دې دنده کې موږ لیکو چې موږ ستاسو څخه د کومو اسنادو د وړاندې کولو غوښتنه لرو او تاسو څومره وخت لرئ ترڅو دا کار ترسره کړئ.

که چېرې تاسو نور داسې اسناد لرئ چې ستاسو هویت په ډاګه کوي د مثال په توګه د نقلیه وسایطو د چلولو اجازه نامه، د پیدایښت تصدیق، د تابعیت تصدیق او یا ترخیص، نو باید دا ډول اسناد موږ ته راوسپارئ. دا ډول اسناد ځانته ستاسو هویت نه ثابتوي خو ګڼ شمېر اسناد او ورسره د خپلې سابقې او وطن په اړه ستاسو خبرې کولی شي چې ستاسو هویت شونی وګرځوي.

که چېرې تاسو د خپل هویت څرګندولو په بهیر کې همکاري وکړئ نو تاسو ته موقع درکول کېږي چې ترڅو چې ستاسو د پناه غوښتنې عریضه د څېړنې لاندې وي، دلته کار وکړئ. په داسې حالت کې تاسو ته د کار اجازه درلودلو مکلفیت څخه معافیت (AT-UND) ترلاسه کوئ یعنی تاسو کولی شئ چې کار وکړئ.

د پناه غوښتونکي په حیث کار

داسې اسناد چې ستاسو هویت څرګند کړي، راپیداکول ستاسو پر غاړه دي. که چېرې تاسو د هویت اسنادو راپیدا کولو په لړ کې د ستونزو سره مخامخ یاست نو باید د کډوالو چارو ادارې ته ښکاره کړئ چې تاسو خپله هڅه کوئ. که چېرې تاسو ښکاره نه کړئ چې تاسو د هویت اسناد راپیدا کولو لپاره هلې ځلې کړي دي نو کیدی شي د کډوالو چارو اداره ستاسو معاش کم کړي.

د معاش او اقتصادي مرستې په اړه نور ولولئ

که چېرې تاسو خپل هویت نه شئ څرګندولی

که چېرې تاسو خپل هویت ثابت نه کړئ بیا هم امکان لري چې د سویډن اقامه ترلاسه کړئ. امکان لري چې دا کفایت وکړي چې تاسو په دې اړه کره او باوري مالومات وړاندې کړئ چې تاسو څوک او د کوم ځای څخه یاست.

خو که چېرې تاسو د خپل هېواد پاسپورټ یا تذکره نه لرئ نو د سویډن تابعیت ترلاسه کولو ته به زیاته موده انتظار باسئ ځکه چې د سوېډني تابعیت ته د عریضه کولو په وخت د هویت ثابتولو شرایط نسبتاً سخت دي.

د سوېډني تابعیت غوښتنې په وخت د هویت ثابتولو په اړه نور ولولئ (په انګلیسي ژبه)

د خپل هویت په اړه غلط مالومات وړاندې کولو د قانون له مخې جرم ګڼل کېږي. که چېرې څرګنده شي چې تاسو د هویت جعلي اسناد یا د خپل هویت په اړه غلط مالومات وړاندې کړي دي نو د کډوالو چارو اداره کولی شي ستاسو اقامه بېرته واخلي او تاسو د خاورې څخه د شړلو باندې اقدام وکړي.

Last updated: 22 February 2017

Was the information on this page helpful to you?