ساده خبرلو

Förenklad delgivning – pashto

ساده خبرول معنی ده چی دکډوالو چارو دفتر د سویډن وبه لیږی تصمیم په واسطه د پوسټ ستا دکور ادرس ته چیری چی ته اوسیږی یوه ورځ پس به مونږ بل لیک درولیږو همدی ادرس ته معلومات چی مونږ پوسټ په واسطه خپل تصمیم درلیږلی مونږ داځکه کوو چی کم کړو غلطیانی  په دی ډول د کډوالو چارو دفتر مطمین کوی ځان چی تاسو ترلاسه کړی خبر د تصمیم (او خبری شوی یی) دوه هفته پس کوم چی مونږ درلیږلی وو دهغی نه وروسته تاسو دری هفتی لری چی پر خلاف یی دعوه وکړی که تاسو د نتجی نه راضی نه وی

کوم ادرس چی تاسو راکړی او داستعمال نه وی چیری چی تا ځان ثبت کړی په سویډن کی تصمیم او کنترول لیک وبه لیږل شی هغه ادرس ته کوم چی ستا د ثبت په ریکاډ کی وی

یاد لرئ چې خپل برېښنالیک تل کانترولئ

Last updated: 2019-12-13

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.