ትግባረ-ትእዛዝ ስጓ ወይ ጥርዝያ ትግራዎት ኢትዮጵያውያን ናብ ኢትዮጵያ ደው ክብል ተወሲኑ

Verk­stäl­lig­hets­stopp för avvis­ning och utvis­ning av tigre­aner till Etio­pien – tigrinska

ኣብ’ዚ ቐረባ እዋናት ኲነታት ትግራዎት ኢትዮጵያውያን እናኸፈአ ይኸይድ ከም ዘሎ ንኢሚግሬሽን ሽወደን ጸብጻባት መጺዎ ኣሎ።በዚ ምኽንያት ናብ ኢትዮጵያ ምጥራዝን ምስጓግን ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ንግዚኡ ደው ክብል ኢሚግሬሽን ሽወደን ወሲኑ ኣሎ።

እዚ ውሳነ ነቶም ብሄርም ወይ ኤትኒካዊ መበቆሎም ትግራዎት ዝኾኑ ይምልከት።ነዚ ውሳነ መሰረት ኮይኑ ዘሎ፡ሰብ መዚ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ትግራዎት ኢትዮጵያውያን ከበድቲ ግፍዕታት የውርዱ ከም ዘለዉ ዝሕብሩ ጸብጻባት ስለ ዘለዉ እዩ።

ትግባረ-ትእዛዝ ደው ምባል ማለት ኢሚግሬሽን ሽወደን፡ነቶም ካብ ሽወደን ንኽጥረዙ ወይ ንኽወጹ ዝተወሰነሎምን ኤትኒካዊ መበቆል ትግራይ ዘለዎምን ሰባት፡ናብ ኢትዮጵያ ኣይክመልሶምን እዩ ማለት እዩ።ኢሚግሬሽን ሽወደን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኲነታት ብቐጻሊ ክከታተሎ ምዃኑን ንዂሎም ኣብ ኢሚግሬሽን ዝምልከቱ ጒዳያት ከም ቀደሙ ብውልቀ-ሰብ ደረጃ ተመልኪቱ ከም ዝውስነሎም ይሕብር።እዚ ሓፈሻዊ ትግባረ-ትእዛዝ ደው ክብል ተወሲኑ ዘሎ፡ንዓኻ ንኽሽፍነካ ምምልካት ኣየድልየካን እዩ።

ኣብዚ ብዛዕባ ”እገዳ-ትግባረ” (verkställighetsstopp) ዝበልጸ ኣንብብ። (ብቛንቛ አንግሊዝ)

ኲነታትካ ምስ ዝቕየርን ናብ ኢትዮጵያ ክትምለስ ዘየኽእለካ ሓድሽ ምኽንያት ዑቕባ ምስ ዝህልወካን ትግባረ-ትእዛዝ ዝዕንቅፉ ውልቃውያን ምኽንያታት ከም ዘለዉ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።

ከመይ ገይርካ ትግባረ-ትእዛዝ ዝዕንቅፉ ውልቃውያን ምኽንያታት ከም ዘለዉ ከም ተመልክት ኣብ’ዚ ረአ