ንግዜኣዊ ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት ብኸምዚ ዚስዕብ ትሓትት

Så ansöker du om provisoriskt främlingspass – tigrinska

1

ነቲመጠየቕታምልኣዮ

ብዛዕባ ግዜኣዊ ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት ክትሓትት ከሎኻ ነቲ ፎርም ናይ ግዜኣዊ ወጻእተኛ ፓስፖርት መጠየቕታ ቍ. 1920 11 ምልኣዮ: ብድሕርዚ ኣብ ሓደ ናይቲ ቤትጽሕፈት ስደተኛታት ናይ ፍቓድ ኣሃዱ ብኣካል ኬድካ ኣቕርቦ ወይ ከኣ ኣብ ወጻኢ ምስ እትህሉ ኣብቲ ኣብ ቀረባ ዘሎ ናይ ሽወደን ኤምባሲ ወይ ቆንስል ኣረክቦ።

ግዜኣዊ ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት ዚደሊ ህጻን ምስ ዚህልወካ: ናይቲ ህጻን ፍሉይ መጠየቕታ ኣቕርብ። ትሕቲ 18 ዝዕድመኡ ህጻን ግዜኣዊ ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት ንኺህሉዎ ናይ ወለዱ ወይ ናይ ናበይቱ ፍቓድ የድሊ። እዚ ድማ ኣብቲ ፍቓድ ዚብል ንትሕቲ 18 ዝዕድመኦም ህጻናት ዝዓለመ ቍ. 246011 ፎርም ተመሊኡ ይቐርብ።

ግዜኣዊ ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት መጠየቕታ: ፎርም ቍ 192011 (ብቛንቋ ሽወደን) Pdf, 772.2 kB, opens in new window.

ግዜኣዊ ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት መጠየቕታ: ፎርም ቍ 193011 (ብቛንቋ እንግሊዝ) Pdf, 820.8 kB, opens in new window.

ቤትጽሕፈት ስደተኛታት ነቲ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድመኡ ህጻን ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት ንምሃብ ዘድሊ ናይ ወላዲ ፍቓድ: ፎርም ቍ 246011 (ብቛንቋ ሽወደን) Pdf, 724.6 kB, opens in new window. 

ቤትጽሕፈት ስደተኛታት ነቲ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድመኡ ህጻን ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት ንምሃብ ዘድሊ ናይ ወላዲ ፍቓድ: ፎርም ቍ 247011 (ብቛንቋ እንግሊዝ) Pdf, 695.3 kB, opens in new window.

2

ነቲመጠየቕታኻንምቕራብቆጸራሓዝ

መጠየቕታኻ ንምቕራብ ናብ ቤትጽሕፈት ስደተኛታት ቅድሚ ምኻድካ ኣቐዲምካ ቆጸራ ክትገብር ይግባእ። ንግዜኣዊ ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት ዝጥይቑ ዘበሉ ኩሎም ምሳኻ ኪህሉዉ ከም ዘለዎም ኣይትረስዕ:ወላ ህጻናት። ነፍስወከፍ መጠየቕታ ዘቕርብ ሰብ ናቱ ቆጸራ ኪህሉዎ ይግባእ። ንኹሉ ነናቱ ቆጸራ ክትሕዘሉ ይግባእ። 

መጠየቕታኻ ንምቕራብ: በዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ቆጸራ ሓዝ። www.migrationsverket.se/book-appointment

ኣብ ወጻኢ ምስ እትህሉ ብዛዕባ ግዜኣዊ ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት ኣብቲ ናይ ሽወደን ኤምባሲ ክትሓትት ትኽእል ወይ ከኣ ነቲ ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርትኻ ኣጥፊእካዮ እንተ ኾንካ: ናብቲ ኣጠቓላሊ ቆንስል ኪድ ወይ ከኣ እቲ ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርትኻ ግዜኡ ዘሕለፈ ምስ ዚኸውን። ከምኡውን ናብ ሽወደን ናብ ቤትካ ንምምላስ ግዜኣዊ ፓስፖርት ምስ ዘድልየካ።

3

ናብቲቤትጽሕፈትስደተኛታትኪድ

መጠየቕታኻ ከተቕርብ ከሎኻ ነዚ ዚስዕብ ምሳኻ ተማላእ:

  • ናይ መጠየቕታ ፎርም: ዝመልአን እተፈረመን (ሓንቲ ፎርም ንሓደ ሰብ)
  • ምናልባት ኣቐዲሙ እተዋህበ ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት
  • ነቲ መንነትካ ዘጠናኽር ናይ ሃገርካ ፓስፖርት ወይ ካልእ ሰነድ (ካልእ ፓስፖርት ምስ ዘይህልወካ) ንኣብነት ወረቐት መንነት: ናይ ልደት ምስክር: ወይ ናይ ውትህድርና ካርድ ኪኸውን ይኽእል።
  • ነቶም ትሕቲ 18 ዝዕድመኦም ህጻናት ዚምልከት ካብ ወለዲ ወይ ናበይቲ ዚወሃብ ፍቓድ (እዚ ድማ ኣብቲ ፍቓድ ዚብል ንትሕቲ 18 ዝዕድመኦም ህጻናት ዝዓለመ ቍ. 246011 ፎርም ተመሊኡ ምስቲ ናይ መጠየቕታ ፎርም ይቐርብ።)
  • ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርትኻ ከም ዘጥፋእካዮ ዚምስክር ቅዳሕ ናይ ፖሊስ ሪፖርት (ኣረጊት ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት ኣጥፊእካ ሓድሽ ምስ እትሓትት)።
  • መኣስ ኣበይ ወይ ብኸመይ መገዲ ካብ ወጻኢ ሽወደን ናይ ሃገርካ ፓስፖርት ከም እትረክብ:ማለት ናብ ሃገርካ ብምኻድ ግዜኣዊ ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት ምስ እትደሊ: ወይ ድማ ናይ ሃገርካ ፓስፖርት ንምርካብ ናብ ናይ ሃገርካ ኤምባሲ ምስ እትኸይድ።

ናይ ሃገርካ ፓስፖርት ወይ ናይ ቀድም ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት ምስ ዚህልወካ ናብ ቤትጽሕፈት ስደተኛታት ከተረክቦ ይግባእ። ሓደሓደ ግዜ እቲ ኣሳላጢ ጉዳይካ ቅዳሕ ናይቲ ፓስፖርትኻ ምስ መጠየቕታኻ ይቕበል እዩ። ግን ከኣ እቲ ጉዳይካ ኪሳለጥ ከሎን ወይ ነቲ ሓድሽ ፓስፖርትኻ ክትወስዶ ከሎኻን: ነቲ ኦሪጂናል ከተረክቦ ትግደድ ኢኻ። 

መጠየቕታ ከተቕርብ ከሎኻ: እቲ ቤትጽሕፈት ስደተኛታት ኪስእለካን ናይ ኣጻብዕካ ኣሻራ ኪወስድን እዩ። ትሕቲ 6 ዓመት ዝዕድመኦም ህጻናት: ናይ ኣጻብዕ ኣሸራ ምሃብ ኣየድልዮምን።

መብዛሕትኦም ነቲ ዘቕርቡዎ ግዜኣዊ ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት መጠየቕታ ይኸፍሉሉ እዮም። ነቲ መጠየቕታ ከተቕርቦ ከሎኻ ብካርድ ጌርካ ኣብቲ ናይ ፍቓድ ኣሃዱ ክፈል: ወይ ከኣ ናይ መኽፈሊ ካርድ ውሰድሞ ጸኒሕካ ክፈል። ቤትጽሕፈት ስደተኛታት: ክሳዕ እትኸፍል ነቲ ጉዳይካ ምስላጥ ኣይጅምርን እዩ።

ግዜኣዊ ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት ክፍሊት

ርኸበና

4

እቲቤትጽሕፈትስደተኛታትነቲጉዳይይከታተሎ

መታን እቲ ናይ ጉዳይካ ኣሳላጢ ተወሳኺ ሰነዳት ከይሓተካ: ኩሉ ሰነዳትካ ምሳኻ ከም ዘሎ ኣረጋግጽ።

ቤትጽሕፈት ስደተኛታት ብዛዕባ ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት ነቲ መጠየቕታኻ ኪመምዮ ኸሎ: ካብ ናይ ፖሊስ ክፍሊ ወንጀልን ጥርጠራን ሓበሬታ ይለኣኾ እዩ።

5

ውሳነ ምርካብ

እቲ ውሳነ  ብፖስጣ ናብ ገዛኻ ኪለኣኽ እዩ። እቲ ቤትጽሕፈት ስደተኛታት ግዜኣዊ ናይ ወጻእተኛ  ፓስፖርት ክትወሃብ መሰል ከም ዘሎካ ምስ ወሰነ እሞ እቲ ግዜኣዊ ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት ድሉው ምስ ዚኸውን ንኽትወስዶ  ክንነግረካ ኢና። ካብቲ ውሳነ ዚወሃበሉ ግዜ ክሳዕ ነቲ ፓስፖርትኻ ካብቲ መጠየቕታ ዘቕረብካሉ ናይ ፍቓድ ኣሃዱ እትወስዶ 14 መዓልታት ይወስድ።

ንውሳነ ግዜኣዊ ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት ይግባይ ኣይበሃሎን እዩ።

6

ፓስፖርትኻ ንምውሳድ ቆጸራ ሓዝ

ንስኻ ማለት ግዜኣዊ ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት ትወስድ ዘሎኻ ሰብ: ቅድሚ ናብ ቤትጽሕፈት ስደተኛታት ምኻድካ: ኣቐዲምካ ቆጸራ ሓዝ።  ንኹሉ ፓስፖርት ዚወስድ ሰብ ቆጸራ ንምሓዝ ኣይትረስዕ። ንደቅኻ ፓስፖርት ተውጻኣሎም እንተ ኾንካ: ንነፍስወከፍ ቆጸራ ሓዘሉ።

7

ፓስፕርትኻ ካብ ቤትጽሕፈት ስደተኛታት ውሰዶ

ነቲ ፓስፖርትኻ ብኣካል መጺእካ ኢኻ እትወስዶ። ንትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድመኦም ህጻናት እቲ ወላዲ ወይ ኣላዪ መጺኡ ኪወስዶ ይኽእል። እቲ ህጻን ምሳኻ ኪመጽእ ኣየድልን።

እቲ ነቲ ህጻን ዘዕቢ ሰብ ኣብቲ ናብ ቤትጽሕፈት ስደተኛታት ዚቐርብ መጠየቕታ ኣመልኪቱ እንተ ጸንሐ ግን: እቲ ልዕሊ 15 ዓመት ዝዕድመኡ ህጻን ነቲ ፓስፖርት ባዕሉ መጺኡ ኪወስዶ ይኽእል እዩ።

Last updated: