برای بازپیوند با اعضای خانواده یا خویشاوندان مقیم در سویدن باید دارای اجازه اقامت باشید. اطلاعات بیشتر در باره اقدامات لازم در زمینه ارائه درخواست برای خودتان یا فرزندان تان را در اینجا بخوانید.