بازپیوند با اعضای خانواده در سویدن

Flytta till någon i Sverige – dari

برای بازپیوند با اعضای خانواده یا خویشاوندان مقیم در سویدن باید دارای اجازه اقامت باشید. اطلاعات بیشتر در باره اقدامات لازم در زمینه ارائه درخواست برای خودتان یا فرزندان تان را در اینجا بخوانید.

En man och kvinna som ler.