در اینجا برای شما که در کشور سویدن درخواست پناهندگی نمودید معلومات جمع آوری شده است. شما میتوانید در مورد اینکه بعد از تسلیمی درخواست پناهندگی و همچنان بعد از تصمیم گیری در قضیه شما چه اتفاق خواهد افتاد، معلومات دریافت نمایید. در اینجا نیز میتوانید معلومات در باره حقوق خود راجع به کار، مسکن، خدمات صحی و درمانی و کمک مالی، ملاحظه نمایید.

آخرین خبرها

  • 2017-09-01

    ادامهٔ وضعیت وخیم امنیتی در افغانستان

    مطابق موضعگیری حقوقی جدید که از طرف ادارهٔ امور مهاجرت پخش شده است، وضعیت امنیتی در افغانستان هنوز وخیم خوانده شده است. اما سطح درگیری در 34 ولایات افغانستان متفاوت بوده و برخی از مناطق نسبت به مناطق دیگر نسبتا امن پنداشته می شوند. به عبارت دیگر درگیری در افغانستان به حدی نرسیده است که بر قبولی دادن به همه افغانها در سویدن، دلالت نماید.

  • 2017-07-17

    برای ارائه درخواست تمدید اقامه مبنی بر نیاز حفاظت، وقت بگیرید

    حالا شما اقامهٔ موقتي خود را به دلیل نیاز حفاظت تمدید کرده میتوانید. برای جلسه با ادارهٔ مهاجرت سویدن وقت بگیرید.