2017-07-17

برای ارائه درخواست تمدید اقامه مبنی بر نیاز حفاظت، وقت بگیرید

Boka tid för att lämna in din ansökan om förlängning av uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov – dari

حالا شما اقامهٔ موقتي خود را به دلیل نیاز حفاظت تمدید کرده میتوانید. برای جلسه با ادارهٔ مهاجرت سویدن وقت بگیرید.

زمانیکه اقامهٔ موقتي شما منقضی شود، شما قادر خواهید بود تا بخاطر تمدید آن درخواست بدهید. درخواستي باید بگونهٔ شخصي به ادارهٔ مهاجرت سویدن ارائه شود. شما در زودترین مدت یعنی سه ماه قبل از اینکه اقامهٔ‌ تان منقضی شود درخواست تمدید آنرا ارائه کرده میتوانید، اما نباید درخواست تمدید را بعد از انقضای اقامه ارائه نمایید.

بخاطر اینکه شما بتوانید وقت خود را طرحبندی کنید و با ادارهٔ مهاجرت سویدن جلسه به وقت دلخواه خود گذاشته و برای ارائه نمودن درخواستی زمان را مشخص کنید، پس این کار را از طریق ویبسایت ادارهٔ مهاجرت انجام داده میتوانید. بر اساس پیش بینی جلسه شما با ادارهٔ مهاجرت ۱،۵ الی ۲ ساعت را دربر خواهد گرفت. اگر چه نوبت شما هم باشد این‌ ممکن است که برای جلسه منتطر بمانید، چون پیدا نمودن ترجمان فارغ شاید وقت بگیرد. در جریان جلسه شما قادر خواهید بود که درخواستي کتبي خود را ارائه نمایید، اثر انگشتان خود را بگذارید، عکس گرفته و با مدیر مربوطه صحبت کنید.

اگر شما یک فامیل مکمل هستید و باید درخواستي های خود را همزمان ارائه نمایید، پس شما باید برای هر عضو فامیل وقت جداگانه بگیرید. شما میتوانید در سیستم وقت گرفتن تعداد افراد را برای ملاقات با ادارهً مهاجرت انتخات نمایید.

مکان های که شما درخواستي خود را در آن ارائه کرده میتوانید، عبارتند از:

بودن  

فلین

یاولی

یوتی بوری

مالمو

نورشوپینگ

مارشتا (ستکهلم)

سوندس وال

ویستر اوس 

اوریبرو

برای تمدید نمودن اقامه تان وقت بگیرید ( فقط به زبان سویدنی و انگلیسی)

در مورد تمدید نمودن اقامه مبنی بر نیاز حفاظت بیشتر بخوانید