2017-09-01

ادامهٔ وضعیت وخیم امنیتی در افغانستان

Fortsatt allvarligt säkerhetsläge i Afghanistan – dari

مطابق موضعگیری حقوقی جدید که از طرف ادارهٔ امور مهاجرت پخش شده است، وضعیت امنیتی در افغانستان هنوز وخیم خوانده شده است. اما سطح درگیری در 34 ولایات افغانستان متفاوت بوده و برخی از مناطق نسبت به مناطق دیگر نسبتا امن پنداشته می شوند. به عبارت دیگر درگیری در افغانستان به حدی نرسیده است که بر قبولی دادن به همه افغانها در سویدن، دلالت نماید.

– رئیس بخش حقوقی ادارهٔ امور مهاجرت فریدریک بایجر می گوید که به نظر ما درگیری هنوز به اندازهٔ یی نرسیده است که دامنگیر همه مردم در سراسر کشور شده باشد یعنی اندازهٔ که بنا بر آن از روی قانون لازم دانسته شود تا به همه افراد که دارنده تابعیت افغانستان هستند، اقامه داده شو و بازگشت هنوز هم به چندین مناطق میسر بوده که در نتیجه بعد از این نیز لازم خواهد بود تا هر پرونده پناهندگی بطور انفرادی و جداگانه مورد بررسی قرار گرفته شود.

خشونت بلااستثنا در دو ولایت

در موضعگیری حقوقی قبلی که در ماه دسامبر 2016 پخش شده بود، ادارهٔ امور مهاجرت به این نتیجه رسیده بود که خشونت در یک ولایت (هلمند) تا حدی جدی است که همه مردم به خطر دچار شدن به خشونت مواجه هستند. حالا خشونت در ولایت هلمند به ولایت همسایه ارزگان گسترش یافته است. جنگ بین قوای دولتی و تحریک طالبان پیامد های سنگینی برای افراد ملکی به همراه داشته است و منجر به کشته شدن و زخمی شدن شمار زیادی از مردم شده است. همین دلیل است که ادارهٔ امور مهاجرت پناهجویان مربوط به ولایت هلمند یا ارزگان را اخراج نخواهد کرد، بشرطیکه آنها از امکانات پناه بردن به سایر مناطق افغانستان، به اصطلاح مهاجرت داخلی، برخوردار نباشند **.

چندین گروه ها از جمله گروه های آسیب پذیر ویژه محسوب می شوند

قسمتی از سایر اطلاعات تازه در آخرین موضعگیری حقوقی ادارهٔ امور مهاجرت اینست که چندین گروپ از مردم که به اصطلاح به صورت ویژه در معرض خطر قرار دارند، شناسایی شده که عبارت اند از افراد دارای معلولیت فزیکی یا روانی، افراد مبتلای امراض روانی و زنان که در معرض خطر خشونت بطور مثال خشونت در خانه، قرار دارند. ادارهٔ امور مهاجرت در طی مراحل پرونده پناهندگی اینگونه پناهجویان وضعیت آسیب پذیر شان را به خصوص در نظر خواهد گرفت.

در موضعگیری حقوقی جدید، ادارهٔ امور مهاجرت حکم محکمه عالی امور مهاجرت صادر شده در سال 2017 را در نظر گرفته است که بدان معناست که کودکان افغان فاقد ارتباطات، والدین یا سایر اقارب که بتوانند از آنها یاری و حفاظت نمایند، از جمله افراد که به صورت ویژه در معرض خطر دچار شدن به خشونت و تجاوز جدی قرار دارند، شمرده خواهند شد که در نتیجه این دسته کودکان به حیث نیازمند حفاظت جانی متبادل شناخته می شوند که به معنی اینست که آنها می توانند از اجازهٔ اقامت موقتی 13 ماهه برخوردار شوند.

اقلیت ها

محکمه عالی امور مهاجرت در حکم یاد شده تصمیم دیگری هم اتخاذ نموده که اهل تشیع از مردم هزاره در صورت بازگشت به افغانستان معمولا در معرض خطر تعقیب و پیگرد قرار ندارند. با توجه به فوق الذکر و معلومات موجوده در باره کشور، ادارهٔ امور مهاجرت لازم می داند که فقط نسبت به یک اقلیت قومی در راستای دریافت پناهندگی در سویدن کفایت نمی کند بلکه داشتن دلایل انفرادی باز هم لازم است.

بیشتر در بارهٔ افغانستان در بخش سوالات و جوابات بخوانید (فقط به زبان سویدنی)

واژه نامه:

*  موضعگیری حقوقی عبارت از تجزیه و تحلیل بطور مثال وضعیت امنیتی یک کشور است و این به حیث یک مدرک و ماخذ حقوقی از سوی مامورین بررسی و و تصمیم گیرندگان در ادارهٔ امور مهاجرت به کار برده می شود.

** مهاجرت داخلی - هر گاه ادارهٔ امور مهاجرت به این نتیجه برسد که پناهجوی نمی تواند به محل سکونت اصلی خود بازگشت نماید، در آنصورت امکانات اینکه آیا او می تواند در یکی از سایر قسمت های کشور جابجا شود، مورد بررسی قرار داده می شود. چون وضعیت امنیتی در افغانستان از منطقه تا منطقه فرق و تفاوت دارد و تهدید به شخصی ممکن است تا منطقه خاصی محدود باشد، در برخی از موارد ممکن است مهاجرت داخلی در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر چنین پنداشته می شود که پناهجوی می تواند به یکی از سایر مناطق افغانستان پناه ببرد. ادارهٔ امور مهاجرت به این نظر است که مهاجرت داخلی یک راه حل برای آندسته زنان، افراد دارای نیازمندی های ویژه، کودکان تنها وارد و کودکان همراه با خانواده که فاقد حمایت و حفاظت از اقارب و شبکه فعال مرد ها باشند، نیست.