2019-04-16

دشواری برای پناهجویان در پرداخت بل ها

Svårare för asylsökande att betala sina räkningar – dari

در سال 2019 بخش عمده نمایندگی های خدمات پرداخت در سویدن بسته خواهند شد. این بدان معناست که تحویلی صورتحساب ها برای شما پناهجویان نسبتاً دشوارتر خواهد شد. از این رو وقتی که شما به خدمات صحی مراجعه میکنید باید از عرضه کننده خدمات صحی بپرسید که هزینه مراجعه را چطور پرداخت کنید.

امروز 370 نمایندگی های خدمات پرداخت در نقاط مختلف کشور وجود دارند. امسال از این جمله 200 نمایندگی ها بسته خواهند شد و نمایندگی های باقیمانده عمدتاً در شهر های بزرگ وجود خواهند داشت. این موضوع بر شما که تقاضا کننده پناهندگی هستید و بل ها، بطور مثال صورتحساب خدمات صحی، را به نمایندگی های خدمات پرداخت تحویل میکنید، تأثیر خواهد گذاشت.

همه شفاخانه ها و مراکز خدمات صحی اولیه در نقاط مختلف سویدن به شوراهای مستقل ارگان های منطقوی تعلق دارند. اینکه یکی از تاسیسات خدمات صحی به کدام شورای مستقل ارگان های منطقوی مربوط است، بستگی به این دارد که شما در کدام شهر زندگی میکنید. چون همه شوراهای مستقل ارگان های منطقوی طور مستقل تصمیم میگیرند که مریضان در حوزهٔ صلاحیت اجرایی شان به چه شیوه بل های خود را پرداخت کنند، فلهذا شیوه یی که شما بل های تان را پرداخت میکنید منوط به اینکه شما در کدام منطقه زندگی میکنید، فرق و تفاوت خواهد داشت. در بعضی شوراهای مستقل ارگان های منطقوی هزینه خدمات صحی را هنگام مراجعه با کارت بانکی یا با پول نقد پرداخت میکنید. در سایر شوراهای مستقل ارگان های منطقوی یک صورتحساب به آدرس منزل تان فرستاده میشود. ازینرو شما باید از عرضه کننده خدمات صحی بپرسید که هزینه تداوی تان را چطور پرداخت کنید.

شما میتوانید قبل از مراجعه با شفاخانه یا مرکز خدمات صحی اولیه در تماس شوید و در مورد چگونگى پرداخت هزینه بپرسید. اگر عرضه کننده خدمات صحی فقط پرداخت بذریعه بل را میپذیرد، از آنها بپرسید که آیا شما میتوانید پس بیایید و بل را در همانجا تحویل کنید. ادارهٔ امور مهاجرت نمیتواند شما را در راستای پرداخت بل ها یاری رساند.