2019-09-13

آیا قرار است به درخواست تمدید اقدام کنید و میخواهید نشان دهید که شما میتوانید معیشت خود را تأمین کنید؟

Ska du ansöka om förlängning och vill visa att du kan försörja dig själv? – dari

هر گاه شما به درخواست تمدید اقامهٔ موقتی تان اقدام کنید، شما فرصت خواهید داشت تا اقامهٔ دایمی را بدست بیاورید مشروط بر اینکه شما نشان داده بتوانید که شما معیشت تان را از طریق گماشته شدن به شغلی یا کاروبار شخصی تأمین کرده میتوانید.

این امر برای شما صدق میکند که قبلاً درخواست پناهندگی داده باشید یا عضو خانوادهٔ شخصی هستید که قبلاً به درخواست پناهنده گی اقدام کرده باشد و از روی قانون موقت دارای اقامهٔ موقتی باشد.

برای تقاضای تمدید اقامه بر اساس اینکه شما وسع و توان تأمین معیشت تان را دارید، باید علاوه بر درخواست از طریق انترنیت یا فورم درخواست، فورم بنام Uppgifter om försörjning (مشخصات امرار معیشت)، شمارهٔ 202011، را ارسال نمایید. در فورم درج میباشد که کدام ضمایم دیگر را باید ارائه کنید.

برای اینکه استخدام تان پذیرفته شود، شرط اینست که شما قبل از سپری شدن اقامهٔ موقتی تان به کار پرداخته باشید و کارفرمای تان استخدام تان را قبل از سپری شدن مدت اعتبار اقامهٔ موقت تان نزد ادارهٔ عمومی مالیات ثبت کرده باشد.

ادارهٔ امور مهاجرت جهت کنترول اینکه آیا کارفرمای تان استخدام تان را به موقع ثبت کرده است یا خیر، با ادارهٔ عمومی مالیات در تماس میشود. شما ضرورت ندارید کدام تصدیق غرض آگاهی از اینکه استخدام تان ثبت شده است، ارسال کنید.

اگر شما واجد تمام شرایط دریافت اقامهٔ دایمی بر اساس کار تان نباشید، باوجود آن میتوانید بر بنای سایر دلایل که در درخواست تان ارائه میکنید، مستحق تمدید اقامه شناخته شوید.

در مورد شرایط کسب اقامهٔ بعنوان مستخدم بیشتر بخوانید

در مورد اینکه چطور به درخواست تمدید اقامه اقدام کنید، بیشتر بخوانید