The Swedish Migration Agency logotype

2020-11-17

پخش اطلاعات غلط در مورد اساسنامه دبلین Dublin­för­ord­ningen

Sprid­ning av felak­tiga uppgifter om Dublin­för­ord­ningen – dari

اداره مهاجرت اطلاع حاصل نموده که اطلاعات غلط در مورد اساسنامه دبلین پخش میشوند که گویا درخواست پناهندگی یک فرد میتواند در چندین کشور اتحادیه اروپا تحت بررسی قرار بگیرد. این اطلاعات حقیقت ندارد.

اساسنامه دبلین هنوز هم در اتحادیه اروپا، همچنان ناروی، آیسلند، سویس و لیخینشتاین اعتبار دارد. این به این معنی است که اگر شما جواب منفی به درخواست پناهندگی تان در سویدن بدست آورده اید و بعد از این به یک کشور دیگر اتحادیه اروپا سفر میکنید و در آنجا درخواست پناهندگی میکنید، امکان دارد که آن کشور شما را دوباره به سویدن برگرداند.

اگر شما در گذشته پول و مسکن از طرف اداره مهاجرت بدست می آوردید، در صورت پس آمدن تان به سویدن این حق را از دست میدهید. علت این کار این است که در صورت ترک کشور شما حق کمک اقتصادی را از دست میدهید.

معلومات مزید را در مورد اساسنامه دبلین بخوانید (به انگلیسی)

معلومات مزید را در مورد کمک اقتصادی بخوانید