2020-12-10

شرکت در فعالیت ها زمانی که منتظر فیصله هستید

Aktiviteter medan du väntar på beslut – dari

شما منحیث پناهجو، میتوانید در فعالیت های مختلف جهت فراگیری زبان سویدنی، آشنایی با جامعه سویدن و بازار کار و یاهم بخاطر بهبود صحت تان شرکت نمایید.

شمار زیادی سازمان های غیر انتفاعی وجود دارند که فعالیت های گوناگون را برای شما منحیث پناهجو تنظیم می نمایند. انجمن های تحصیلی و موسسات تحصیلات بزرگسالان نیز وجود دارند که حلقات آموزشی یا کورس های آموزش زبان سویدنی و آشنایی با جامعه را در خدمت علاقمندان عرضه می دارند. بخش عمده فعالیت هایی که این سازمان ها، انجمن های تحصیلی و موسسات تحصیلات بزرگسالان برای پناهجویان فراهم می سازند، قسمتی از اقدامات اولیه برای پناهجویان (TIA) را تشکیل می دهند. اشتراک در این فعالیت ها با نشان دادن کارت ایل ایم آ بطور رایگان صورت می گیرد. ادارهٔ امور مهاجرت در بسا موارد می تواند مصارف رفت و آمد تان را نیز پرداخت نماید.

اگر شما می خواهید در یکی از حلقات آموزشی، کورس ها یا سایر فعالیت ها در قالب اقدامات اولیه برای پناهجویان اشتراک ورزید، با یکی از انجمن های تحصیلی، موسسات تحصیلات بزرگسالان یا سـازمان های غير انتفاعى در منطقه یی که شما زندگی می کنید، در تماس شوید.

در ویبسایت https://www.informationsverige.se/prs/aktiviteter-i-sverige/external link, opens in new window شما میتوانید بسیاری از فعالیت های را که بخشی از اقدام زود هنگام برای پناهجویان می باشد و در محل بود وباش تان قابل دسترس است مشاهده نمایید.

معلومات بیشتر در مورد مصارف سفر را در اینجا بخوانید