2021-07-27

توقف مؤقتی در اتخاذ و اجراء نمودن فیصله ها به افغانستان

Tillfälligt stopp för att fatta och verkställa beslut till Afghanistan – dari

در اواسط ماه جولای اداره مهاجرت فیصله نمود که اجرا نمودن فیصله ها به افغانستان را متوقف نماید. این به این معناست که تا اعتبار داشتن توقف هیچ کدام فیصله رد اقامت یا اخراج اجرا نمیگردد. همچنان اداره مهاجرت یک توقف مؤقتی در اتخاذ فیصله های اخراج یا رد اقامت در دوسیه های افغانی، را نیز نافذ نموده است.

علت این فیصله این است که اوضاع امنیتی در افغانستان بدتر شده، و حرکت طالبان تحت کنترول آوردن کشور را ادامه میدهد. در طول ماهای آخر اوضاع در یک قسمت بزرگ کشور به طور سریع تغییر نموده است. این باعث میشود که در حالت فعلی مشکل است که معلومات کافی برای برآورد حق پناهندگی پناه جویان از افغانستان، را بدست آورد.

به همین دلیل اداره مهاجرت یک توقف مؤقتی در اتخاذ فیصله ها در دوسیه های افغانی، را نیز نافذ نموده است. این به این معناست که فعلا هیچ کدام فیصله های جدید اخراج یا رد اقامت اتخاذ نمیگردد.

سوالات و جوابات عادی در مورد توقف در اتخاذ و اجراء نمودن فیصله ها به افغانستان

توقف در اجرا کردن به این معناست که اداره مهاجرت فیصله های رد اقامت یا عدم پذیرشavvisningsbeslut و اخراج یا دیپورتutvisningsbeslut را به افغانستان (کسی را به افغانستان بفرستد) عملی (اجراء) نخواهد کرد، تا زمانی که این توقف اعتبار دارد. اما این به این معنی نیست که فیصله در مورد درخواست پناهندگی تان از طرف اداره مهاجرت یک بار دیگر بررسی خواهد شد.

همه کسانی که یک تصمیم ترک خاک و یا اخراج دارند مشمول این توقف اجرای تصمیمات اخراج به افغانستان می‌گردند. این امر صرفنظر از اینکه شما درخواست پناهندگی، اجازه کار یا اجازه اقامت بر مبنایی دیگر نموده باشید، صدق می‌کند. این توقف اجرای تصمیم ترک خاک همچنان در صورتی که پرونده شما به پولیس تسلیم شده باشد هم معتبر است.

توقف بدون محدود بودن وقت اعتبار دارد. اداره مهاجرت پیشرفت اوضاع در افغانستان را به طور دقیق دنبال مینماید و تحلیل پیشرفت اوضاع را ادامه خواهد داد، برای اینکه مشاهده نمود که آیا در آینده ضرورت به تغییر در عیارنمودن حقوقی وجود دارد یا نخیر.

توقف در اجرا نمودن فیصله به این معناست که اداره مهاجرت عدم پذیرش و اخراج کردن به افغانستان، را انجام نمیدهد. این فیصله بدون درنظر داشت اینکه یک فرد درخواست پناهندگی، اجازه کار یا اجازه اقامت به اساس کدام چیز دیگر، را نموده است، اعتبار دارد. فیصله اخراج یا عدم پذیرش که اتخاذ گردیده است، هنوز هم اعتبار دارد، اما به خاطر اوضاع نا امن در کشور فعلا آنها نمیتوانند اجرا گردند.

توقف در اتخاذ فیصله به این معناست که اداره مهاجرت دوسیه های افغانی را متوقف نموده و تا زمانی که این توقف اعتبار دارد فیصله های اخراج یا عدم پذیرش را در دوسیه های افرادی که در سویدن تقاضای پناهندگی نموده اند، اتخاذ نخواهد کرد.

هدف این است که هم توقف در اتخاذ فیصله و هم توقف در اجرا نمودن تا حد امکان هر چه زودتر به پایان برسد. اینکه اداره مهاجرت یک توقف موقتی را نافذ نموده است، این به فیصله کردن در دوسیه یک پناه جو تاثیر وارد نمیکند. اما اوضاع امنیتی تغییر یافته در افغانستان طبعأ به قضاوت اداره مهاجرت در دوسیه های خاص تاثیر وارد خواهد کرد. همه چیز ارتباط با پیشرفت اوضاع در افغانستان دارد.

شما برای آنکه مشمول تصمیم عمومی توقف اجرای ترک خاک شوید ضرورتی به روان کردن یک درخواستی ندارید. اگر وضعیت شما تغییر نموده و دلایل جدیدی دارید که برمبنای آنها نمی‌توانید به افغانستان برگردید، یک درخواست فردی توقف اجرای تصمیم ترک خاک تسلیم کرده می‌توانید. این امر حتی اگر پرونده شما از سوی پولیس در حال بررسی باشد هم صدق می‌کند. یک درخواست توقف اجرا می‌تواند بر روی حق شما برای دریافت کمک به اساس قانون LMA تاثیر بگذارد. جهت دریافت معلومات بیشتر به نزدیک‌ترین مرکز پذیرش پناهندگان مراجعه نمایید.

اگر در زندگی شما تغییرات بوجود آمده و شما دلایل جدیدی را دارید که به علت آن نمیتوانید به افغانستان برگردید، شما میتوانید یک درخواستی موانع عملی کردن فیصله، را واگذار کنید.

شما هر وقت میتوانید داوطلبانه به میهن خود برگردید. توقف در اجرای فیصله اینرا تغییر نمیدهد. برای معلومات زیادتر به بخش پذیرشmottagningsenhet خود مراجعه نمایید.

اگر تصمیم ترک خاک یا اخراج دارای اعتبار گردیده باشد برای آنکه شما دوباره حق دریافت کمک مالی را داشته باشید باید بعضی شرایط فراهم گردد. اولا باید درخواستی روان نمایید تا اجرای تصمیم در پرونده شما متوقف گردد (به بیان دیگر یک تصمیم رسمی برای توقف اجرای ترک خاک صادر شود) و یا پرونده شما مجددا مورد بررسی قرار گیرد. اگر برای شما یک تصمیم فردی برای توقف اجرا و یا بررسی مجدد صادر شود، شما می‌توانید درخواستی برای برخورداری از حق دریافت کمک براساس قانون LMA روان کنید(دریافت مسکن و پول). این درخواست را شما از طریق مراجعه به نزدیک‌ترین مرکز پذیرش پناهندگان به خود که در آنجا درخواستی خود برای کمک را تسلیم می‌نمایید، انجام داده می‌توانید، این موضوع همچنان در صورتی که پرونده شما به پولیس هم واگذار شده باشد صدق می‌کند. اگر پرونده شما در دست پولیس بوده و کدام تصمیم توقف اجرا برای شما گرفته شود، باید پولیس را از آدرس خود و تصمیم توقف اجرا باخبر نمایید. توجه نمایید که اگر از کشور خارج شده و یا قبلا اجازه اقامت داشته‌اید، برای دریافت مجدد کمک، صدور یک تصمیم توقف اجرا کافی نیست.

اگر اداره مهاجرت یا محکمه فیصله نموده است که شما باید به افغانستان برگردید و مدت مهلت برگشت داوطلبانه تان رو به خلاصی است، شما مستحق بدست آوردن کمک طبق قانون پذیرش پناه جویان میباشید. در این صورت شما یک فیصله در این مورد را از طرف بخش پذیرش خود بدست خواهید آورد.

هم توقف در اتخاذ و هم توقف در اجراء نمودن فیصله ها موقتی میباشند، اما این تا وقتی ادامه خواهد داشت که اداره مهاجرت به این نظر باشد که معلومات کافی برای یک قضاوت حقوقی جدید وجود ندارد. ما هنوز نمیدانیم که این چقدر وقت را در بر خواهد گرفت.

استثناء از مکلفیت به داشتن اجازه کار (AT-UND) دربرگیرنده آن است که یک پناهنده ممکن است طی دورانی که منتظر صدور تصمیم در پرونده پناهندگی خود می‌باشد حق کار کردن داشته باشد. اگر دارای یک پرونده پناهندگی در جریان بوده، و یا با درخواست بررسی مجدد حق شما برای محافظت موافقت گردیده باشد، ممکن است حق AT-UND را داشته باشید.

اگر هنوز هم در سیستم پذیرش پناهندگان ثبت هستید، حتی اگر یک تصمیم ترک خاک یا اخراج هم دارید، ممکن است حق AT-UND را داشته باشید.

در همه موارد شما باید دارای شروط لازم باشید تا AT-UND را بدست آورید.

بیشتر در مورد آنچه برای دریافت AT-UND لازم است بخوانید

اگر از سیستم پذیرش پناهندگان اداره امور مهاجرین خارج شده و دارای یک تصمیم اخراج یا ترک خاک قوت قانونی گرفته می‌باشید، حق برخورداری از AT-UND را ندارید.

اگر از آنچه در مورد شما صدق می‌کند اطمینان ندارید جهت دریافت معلومات بیشتر به نزدیک‌ترین مرکز پذیرش پناهندگان مراجعه نمایید.