معلومات و کمک بیشتر

Mer information och stöd – dari

در اینجا شما معلومات در مورد سازمانهای که میتوانند به شما کمک کنند و لینکها یا پیوند های را پیدا کنید که معلومات بیشتر در مورد سویدن را در آن بخوانید.

همه این لینکها درwww.migrationsverket.se/barn-info موجود هستند

بریس Brisexternal link, opens in new window ، حقوق کودکان در جامعه، یک سازمانی است که برای حقوق کودکان کار میکند. اگر برای صحبت کردن با یک بزرگسال ضرورت دارید، میتوانید با بریس تماس بگیرید.

به تیلفون کمکی بریس برای نوجوانان زنگ بزنید:116 111.

کودکان را نجات دهید Rädda barnenexternal link, opens in new window یک سازمانی است که برای حقوق کودکان کار میکند

صلیب سرخ Röda korsetexternal link, opens in new window یک سازمانی است که برای حمایت و کمک افرادی که نیازمند آن است فعالیت میکند. صلیب سرخ میتواند برای یافتن اقارب تان به شما کمک کند.

نماینده کودکان Barnombudsmanenexternal link, opens in new window یک مقامی است که نظارت اینرا میکند که مقامات دیگر سویدنی کنوانسیون حقوق کودکان را مراعات نمایند. در اینجا شما میتوانید در مورد حقوق خود بیشتر بدانید.

یومو Youmoexternal link, opens in new window بخش پذیرش نوجوانان در انترنیت میباشد. در اینجا شما میتوانید معلومات در مورد روابط جنسی، صحت و روابط، را به چندین زبان بخوانید.

ار.اف.اس.ال. RFSLexternal link, opens in new window برای حقوق همجنسبازان، دوجنس گرایان، ترانسها، کویرها و بیناجنسها کار میکند.RFSL Newcomers با پناه جویان و افراد جدید الورود کار میکند.

عشق آزاد است Kärleken är friexternal link, opens in new window ، یک چات کمکی برای نوجوانانی میباشد که در معرض فشار و خشونت ناموسی هستند.

لین تیلفونی آرامش زنانKvinnofridslinjenexternal link, opens in new window ، رهنمایی و کمک به زنانی ارایه میکند که تحت خشونت فزیکی، روانی یا جنسی یا تهدید قرار گرفته باشند . معلومات به چندین زبان موجود است. همچنان شما میتوانید

به020-50 50 50 زنگ بزنید، آنها در طول چند دقیقه یک ترجمان را وصل میکنند.

معلومات در مورد ازدواج کودکان و اینکه در سویدن کدام قانون وجود دارد، بوسیله ریاست عمومی امور اجتماعی Socialstyrelsen آماده شده است.

حق من- نقش شما Min rätt – Din rollexternal link, opens in new window برای شما که کودکی هستید که تنها به این کشور آمده اید، وصی تان و فعالینی که نقشهای گوناگون دارند برای اینکه برایتان کمک کنند، میباشد. در اینجا شما میتوانید معلومات بیشتر در مورد این نقشهای گوناگون و حقوق تان، را بدست آورید. طور مثال شما میتوانید فیلم های کوتاه در مورد اینکه یک وصی چه کمکی برایتان میتواند بکند، را تماشا کنید.

فیلم های حالا چه رخ میدهد؟ Vad händer nu?external link, opens in new window برای شما که کودکی هستید که تنها به سویدن آمده اید و در یک کمپ کودکان یا در یک خانواده سرپرست زندگی میکنید، میباشند. از این فیلمها شما معلومات اینرا بدست می آورید که در وقتهای اول در سویدن چه رخ میدهد، با کدام افراد ملاقات خواهید کرد و پروسه پناهندگی چطور پیش میرود. شما میتوانید این فیلم ها را تنها مشاهده کنید یا با یک بزرگسال. این فیلم ها به چندین زبان وجود دارند.

معلومات سویدن Information Sverigeexternal link, opens in new window این یک پورتال برای افراد جدید الورود در سویدن میباشد. در اینجا شما میتوانید معلومات در مورد کارکرد جامعه سویدن طور مثال در ارتباط با مسکن، تحصیل و خدمات طبی، را بدست آورید.

سویدنی را یاد بگیرید Lära svenskaexternal link, opens in new window یک صفحه از طرف "معلومات سویدن" در مورد خود آموزی زبان سویدنی، میباشد.

در اپلیکیشن ”Migrationsverket Stories شما معلومات در مورد طریقه درخواست پناهندگی در سویدن و حقوق کودکان پناه جو در سویدن، را بدست می آورید. شما میتوانید انتخاب کنید که آیا میخواهید به زبان سویدنی، انگلیسی، عربی، سومالیایی، فارسی یا البانیایی بشنوید. این اپلیکیشن هم برای آیفون و هم برای اندروید موجود است، و برای کودکان بین هفت الی یازده سال مناسب میباشد.

Last updated: 2021-03-31