در مدت زمان پناهجویی کار کنید

Arbeta under tiden som asylsökande – dari

شما طی مدت زمان که در انتظار رسیده گی به درخواست پناهنده گی خود هستید، باید مصارف زنده گی‌ خود را اولاً خودتان تأمین کنید. این را میتوانید با استفاده از پس‌ انداز خود و یا از طریق کار کردن انجام دهید.

برای اینکه بتوانید در زمان پناهجویی کار کنید باید یک سند در مورد اینکه شما از مکلفیت داشتن جواز کار (AT-UND) مستثنی هستید، را دریافت کرده باشید.

شرایط تا بتوان بعنوان پناهجو کار کرد

شما در موارد ذیل از مکلفیت داشتن جواز کار مستثنی هستید:

  • اگر اسناد هویت قابل قبول را ارائه کرده اید و یا به شیوه‌های دیگر جهت تثبیت هویت خود همکاری مینمایید.
  • اگر قرار باشد دوسیه شما در سویدن مورد رسیدگی قرار داده شود.
  • اگر درخواست شما یک اساس خوب داشته باشد. اگر یک تصمیم اخراج دریافت کرده باشید که باید بلافاصله تطبیق شود، در آنصورت از AT-UND (استثناء از داشتن جواز کار) مستفید نمیباشید.

کشور که درخواست شما را بررسی میکند بر اساس مقررات دوبلین تعیین میشود (به انگلیسی)

معلومات برای کسانیکه جواب رد اقامت که باید بلافاصله اجرا شود، را دریافت کرده‌ اند

اگر شما شرایط مذکوره فوق را برآورده کنید، یک کارت  LMA (ایل ایم آ) دریافت میکنید که در آن ذکر میباشد که شما AT-UND  دارید. این بدان معنی است که از الزام داشتن جواز کار معاف هستید.AT-UND  معمولاً تا زمان که اجازهٔ اقامت را به ‌دست بیاورید و یا کشور را ترک کنید، معتبر است. اگر مطمئن نیستید که AT-UND دارید یا خیر لطفاً به واحد پذیرش خود تماس بگیرید.

اگر شماAT-UND  دارید میتوانید به ادارهٔ کاریابی در ولسوالی که در آن زنده گی میکنید مراجعه کنید تا ببینید کدام بستهای خالی در آنجا اعلام گردیده اند.

شما میتوانید معلومات مربوط به ‌بستهای خالی و معلومات دیگر را در ویبسایت ادارهٔ کاریابی ملاحظه کنیدexternal link, opens in new window  

اگر در زمان پناهجویی کار پیدا کنید

اگر در زمان پناهجویی، کار پیدا کرده اید باید سند استثناء از مکلفیت داشتن جواز کار (AT-UND) را به کارفرمای خود نشان دهید. این سند تحت نکتهٔ 7 در کارت LMA شما ذکر شده است.

کارفرمای شما باید به واحد پذیرش که در آن ثبت ‌نام هستید، اطلاع دهد که شما استخدام گردیده اید. کارفرما همچنین باید اطلاع دهد که وظیفه چی وقت به پایان میرسد. اطلاع در مورد اینکه شما یک کار دریافت کرده اید، توسطیک فورم خاص رسانیده میشود که میتوانید آن را در قسمت پایین صفحه هذا بدست بیاورید.

Notification of employment or termination of employment of an asylum seeker, form number 152011 (به سویدنی)PDF

اگر پول روزانه دریافت میکنید باید درآمد خویش را همواره به اداره امور مهاجرت ارائه کنید. همچنین باید به اداره مالیات تماس گرفته یک شمارهٔ هماهنگی بدست بیاورید. شمارهٔ هماهنگی برای شما در نظر گرفته شده است که فاقد شماره شناسایی استید و غرض پرداخت مالیه در دورانی که کار می کنید، به آن نیاز دارید. شما همچنین به شماره هماهنگی نیاز دارید تا هر گاه از علت مریضی نتوانید سر کار بروید، حقوق مریضی را دریافت کنید.

برای معلومات بیشتر با ادارهٔ عمومی مالیات تماس بگیرید (به انگلیسی)external link, opens in new window

اگر شما زیر سن 18 سال هستید

اگر سن تان 16 سال یا بالاتر از آن باشد، باید استثناء از مکلفیت داشتن جواز کار (AT-UND) را داشته باشید تا بتوانید در سویدن به کار بپردازید. این هم به شما که همراه با خانواده خود به سویدن آمده اید و هم به شما که به حیث کودک تنها وارد آمده اید، تعلق میگیرد.

شما که سن 16 سال را تکمیل نکرده اید برای کار آموزشی در زمان رخصتی، وظایف ساده یا کار های گهگاهی به AT-UND یعنی استثناء از مکلفیت داشتن جواز کار ضرورت ندارید. اینکه ادارهٔ امور مهاجرت استخدام را منظور کند، لازم نیست اما سرپرست قانونی تان (یا اگر یک سرپرست موقتی یعنی گودمان دارید) باید موافقه نماید که شما میتوانید کار کنید.

متوجه باشید که نه تنها معاش بلکه سایر حقوق بطور مثال کارت تحفه ممکن است حق کمک اقتصادی از ادارهٔ امور مهاجرت را تحت تاثیر قرار دهد.

اگرفیصله(حکم)عدمقبولییااخراجدریافتکنی

استثناء از مکلفیت داشتن جواز کار (AT-UND تا وقتی که شما در راستای ترک خاک همکاری میکنید، مدار اعتبار میباشد. اگر شما از همکاری در راستای ترک خاک خودداری کنید، استثناء از مکلفیت داشتن جواز کار (AT-UND تان لغو میشود یعنی شما دیگر نمی توانید کار کنید.

اگر درخواست پناهنده گی شما رد شود

شما کسانیکه در حین انتظار به تصمیم گیری کار کرده اید، میتوانید در صورت جواب منفی به درخواست پناهنده گی خود، جواز کار را درخواست کنید.

در مورد الزامات درخواست جواز کار بعد از اینکه تقاضای پناهنده گی شما رد شده باشد، معلومات بیشتر کسب کنید

سوالات و جوابات متداول در باره کار برای پناهجویان و استثناء از مکلفیت داشتن جواز کار

Last updated: 27 December 2018

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.