کارت ایل ایم آ (LMA) برای پناهجویان

LMA-kort för asylsökande – dari

LMA قانون پذیرش پناهجویان را گویند. کارت ایل ایم آ یک کارت پلاستیکی عکس دار است که نشان می دهد که شما پناهجو استید.

Bild av LMA-kort

هنگامی درخواست پناهندگی در سویدن عکس شما گرفته می شود و سپس یک کارت ایل ایم آ برایتان توزیع می گردد. این کارت به عنوان کارت هویت به شمار نمی رود بلکه یک سندی است که شما پناهجو استید و اینکه در طی مدت انتظار به تصمیم گیری حق سکونت در سویدن را دارید. این کارت شخصی است و بدیل آن رسیدی که شما در هنگام تقدیم درخواست پناهندگی دریافت کرده بودید، می باشد.

کارت ایل ایم آ را همواره با خود داشته باشید

کارت ایل ایم آ را هنگامی که با مقامات دولتی ارتباط می گیرید، نشان دهید. شما می توانید با استفاده از کارت ایل ایم آ در بعضی شرایط هویت خود را مشخص کنید تا بسته پستی از خارج یا مکتوب راجستر شده از اداره امور مهاجرت را وصول کنید. 

اگر هنگامی مراجعه به خدمات صحی کارت ایل ایم آ خود را نشان دهید، در بعضی شرایط نسبتاً کمتر هزینه مریض را پرداخت می کنید. همچنین شما در بدل اغلب ادویه که از طریق نسخه دکتور و ارائه کارت ایل ایم آ خریداری می کنید، هزینه کمتر را پرداخت می کنید.

در باره خدمات صحی برای پناهجویان بیشتر بخوانید

زیر عکس تان در کارت ایل ایم آ یک شماره درج می باشد که با استفاده از آن خود را در حین تماس با ادارهٔ امور مهاجرت شناسایی می کنید و  با استفاده از این شماره می توان به زودی به دوسیه تان دسترس یافت.

اگر کارت ایل ایل ایم آ خود را گم کنید

اگر کارت ایل ایم آ تان دزدی شود یا آن را گم کنید باید به پولیس گزارش دهید. شما یک راپور پولیس را دریافت خواهید کرد که آنرا بمنظور سفارش دادن یک کارت ایل ایم آ جدید به بخش پذیرایی بیاورید.

مدت اعتبار کارت ایل ایم آ

اولین کارت ایل ایم آ تان تا مدتی چهار ماه اعتبار دارد. سپس کارت ایل ایم آ جدیدی که تا مدت شش ماه معتبر می باشد، دریافت خواهید کرد. وقتی که مدت اعتبار کارت قبلی تان ختم شود لازم نیست که یک کارت ایل ایم آ جدید را سفارش دهید. کارت جدید خودبخود به بخش پذیرایی مربوطه تان می رسد که می توان آنرا از آنجا حاصل نمایید. برای دریافت کارت LMA خود در بیشتر واحدهای پذیرش اداره أمور مهاجرین باید از قبل وقت ریزرف نمایید.

اگر درخواست شما رد شده باشد یا شما به کشور اصلی تان بازگردانده شده باشید، و این فیصله در حال اجرا باشد یا اگر وقت بازگشت داوطلبانه منقضی شده باشد؛ شما استحقاق تانرا برای کمک مالی از دست میدهید. این برای شما بعنوان یک شخص بالغ قابل اجرا است، اما والدین یا سرپرست اطفال پائین 18 سال از این مستثنی می باشند.

زمانی که از سیستم راجستری اداره أمور مهاجرین خارج می‌شوید باید کارت خود را تحویل دهید. این امر صرفنظر از اینکه اجازه اقامت دریافت کرده باشید، یا به دلایل دیگر حق دریافت کمک مالی را از دست داده باشید و یا سویدن را ترک می‌کنید، صدق می‌نماید.

بخش پذیرایی خودرا جستجو کنید (به انگلیسی)

قبل از مراجعه به ما وقت ریزرف نمایید (به انگلیسی)

Last updated: 2021-03-08