The Swedish Migration Agency logotype

خانه های رفاهی

Boende – dari

در جریان انتظار برای فیصله در باره کیس پناهندگی تان اگر جای برای زندگی کردن نداشته باشید، دفتر مهاجرت میتواند شما را کمک کند. شما خود تان هم میتوانید برای زندگی کردن یک جای پیدا کنید، مثلاً همراه کدام خویشاوند یا دوستان تان. اگر محل زندگی کردن را خودتان برای خود پیدا میکنید باید آدرس آنرا برای ما بدهید تا دفتر مهاجرت بتواند با شما تماس بگیرد.

با دفتر مهاجرت سویدن زندگی کنید

دفتر مهاجرت برای تان یک خانه موقت پیشنهاد میکند تا وقتی که فیصله در مورد کیس تان صورت بگیرد. اگر شما کدام کمک مالی نداشته باشید دفتر مهاجرت کرایه خانه را میپردازد.

شما در جای زندگی میکنید که خالی باشد

اگر شما بخواهید که دفتر مهاجرت برای تان خانه بدهد، شما نمی توانید انتخاب کنید که در کجا زندگی کنید و باید راضی باشید که هر جا که خانه خالی باشد آنجا زندگی کنید. همچنان امکان دارد که در جریان انتظار تصمیم در باره کیس تان شما در یک خانه جدید کوچ کنید تا برای درخواست دهندگان جدید جای خالی شود.

شما میتوانید اتاق شریکی داشته باشید

خانه های دفتر مهاجرت فقط برای پناهجویان میباشد. اگر به شما خانه داده شده، این فقط برای شخص خود شما است. این خانه ها عموماً متشکل از یک اپارتمان است که همراه دیگران شریک میباشد. یک فامیل همیشه اتاق مخصوص خود را میداشته باشد. افراد مجرد باید اتاق را همراه کسان دیگر که همجنس خود شان هستند، مشترک استفاده کنند.

اگر به کدام دلیلی شما خانه مخصوص میخواهید، باید با مرکز استقبالیه صحبت کنید. دفتر مهاجرت سویدن متعهد به آن است که همه کسانی که در خانه های رفاهی زندگی میکنند باید احساس امنیت کنند. بسیار مهم است که تمام کسانی که در خانه های رفاهی ما زندگی میکنند بدون توجه به دین، فرهنگ یا گرایش جنسی باید نسبت به همدیگر احترام داشته باشند.

اگر شما یک شخص دگرباش جنسی (LGBT) با ضروریات مخصوص هستید، هر چه زودتر با مىير کیس تان در مرکز استقبالیه صحبت کنید. ما کوشش میکنیم که راه حل که برای شما خوب و محفوظ باشد، پیدا کنیم.

وقتی که حق رهائش در خانه رفاهی منقضی میشود

اگر درخواست شما رد شود یا به کشور اصلی تان بازگردانده شوید، و این حکم در جریان اجرا باشد، یا تاریخ بازگشت داوطلبانه تان منقضی شده باشد؛ شما باید خانه را خالی کنید. این برای هر شخص بالغ که والدین یا سرپرست اطفال پائین 18 نیستند قابل اجراست.

خانه خود

اگر نمیخواهید در خانه های دفتر مهاجرت زندگی کنید میتوانید محل رهائش برای خود پیدا کنید. بسیاری از مردم همراه دوستان یا خویشاوندان شان زندگی میکنند تا وقتی که جواب درخواست شان صادر شود. اگر شما خود تان خانه پیدا میکنید باید مصارف آنرا نیز خود تان بپردازید.

اگر به هر دلیلی شما نمیتوانید در جایی که تصمیم گرفته بودید زندگی کنید، شما میتوانید در یکی از خانه های دفتر مهاجرت که خالی باشد زندگی کنید. برای معلومات بیشتر با مرکز استقبالیه که شما در آن ثبت نام هستید به تماس شویید.

چه شما در خانه رفاهی دفتر مهاجرت زندگی کنید یا در جایی که خود تان خواسته باشید، در هر صورت باید قابل دسترسی باشید تا دفتر مهاجرت بتواند با شما به تماس باشد. به یاد داشته باشید که اگر تغییر مکان میکنید حتماً به مرکز استقبالیه اطلاع بدهید.

شما میتوانید زندگی کنید

اگر دفتر مهاجرت برایتان خانه داده، پس از دریافت اقامت شما میتوانید از دفتر مهاجرت کمک گرفته یک خانه جدید پیدا کنید. شما میتوانید در خانه رفاهی دفتر مهاجرت زندگی کنید تا وقتی که دفتر مهاجرت برای تان یک خانه جدید پیدا کند. اگر شما در خانه که خود تان پیدا کردید زندگی میکنید پس از دریافت اقامت نیز خود تان باید خانه پیدا کنید.

در مورد اینکه پس از دریافت اقامت دائمی چی میشود، بیشتر مطالعه نمایید

در مورد اینکه پس از دریافت اقامت موقت چی میشود، بیشتر مطالعه نمایید

Last updated: 24 August 2017

Was the information on this page helpful to you?