The Swedish Migration Agency logotype

کمک های مالی برای پناهجویان

Ekonomiskt stöd för asylsökande – dari

بسیار مهم است که شما بتوانید خود را کمک کنید. اگر شما درآمد ندارید، کدام منبع کمکی دیگر ندارید، میتوانید برای کمک مالی به هیئت مهاجرت درخواست بدهید. کمک های مالی شامل چندین بخش است: جبران مخارج همه روزه، کرایه خانه (مثلاً اتاق، اپارتمان و غیره) جبران مخارج اضافی و کمک مالی خصوصی.

وقتی که شما درخواست پناهندگی میدهید باید به هیئت مهاجرت بگویید که شما چقدر پول و چه منابع پولی دارید. اگر شما هیچ کدام درآمد شخصی ندارید برای مخارج روزانه به شما کمک خواهد شد.

اگر وضع مالی شما تغییر میکند، مثلاً شما کار پیدا میکنید، باید به هیئت مهاجرت خبر بدهید. اگر درآمد داشته باشید و مخارج روزانه را نیز بگیرید این یک نوع جرم جنایی است. اگر نقل مکان کنید ممکن است حق کمک مالی روزانه تان تحت تاثیر واقع شود. لهذا اگر آدرس تان تغییر خورد باید ادارهٔ امور مهاجرت را در جریان بگذارید.

اطلاعات بیشتر در مورد اینکه در مدتی که منتظر جواب کیس تان هستید اگر کار پیدا شود چی باید بکنید

حق حصول مخارج روزانه به اختتام میرسد

اگر کیس پناهندگی شما رد شود یا شما به کشور اصلی تان بازگشتانده شویید و این حکم در حال اجرا باشد، یا مدت بازگشت داوطلبانه شما به اختتام رسیده باشد، حق حصول کمک های مالی را از دست میدهید. این حکم برای شما بعنوان یک شخص بالغ که همراه اطفال پائین 18 سال زندگی نمیکنید یا مسؤلیت آنها را ندارید، قابل اجرا میباشد.

جبران مخارج روزانه

مبلغ مخارج روزانه بر اساس اینکه آیا شما در یکی از خانه های رفاهی هیئت مهاجرت که همراه با غذا است زندگی میکنید یا بدون آن، تفاوت میکند.

اگر مخارج روزانه از طرف هیئت مهاجرت به شما پرداخته میشود در آنصورت به شما یک کارد بانکی داده میشود که آن با حساب که در آن پول گذاشته میشود متصل میباشد.

اطلاعات بیشتر در باره کارد بانکی برای پناهجویان

در یک خانه ای که غذا داده میشود مخارج روزانه قرار ذیل است:

 • 24 کرون همه روزه برای افراد بالغ که تنها هستند
 • 19 کرون همه روزه برای هر شخص بالغ که بطور مشترک خرج میکنند
 • 12 کرون برای اطفال تا سن 17 سالگی   

خانه های که شامل غذا نیست مخارج روزمره عبارتند از:

 • 71 کرون همه روزه برای افراد بالغ که تنها هستند
 • 61 کرون همه روزه برای هر فرد بالغ که بطور مشترک خرج میکنند
 • 37 کرون همه روزه برای اطفال زیر 3 ساله
 • 43 کرون برای اطفال 4 الی 10 ساله
 • 50 کرون برای اطفال 11 الی 17 ساله 

فامیل های که بیشتر از دو اولاد دارند مخارج کامل روزمره برای دو اولاد اول و نصف مخارج را برای بقیه اطفال دریافت خواهند نمود.  

بر علاوه غذا، مخارج روزمره باید برای لباس، بوت، مراقبت صحی و دوا، محافظت دندان، وسایل تشناب، مواد مصرفی دیگر و سرگرمی های تفریحی را باید دربر بگیرد.

مخارج روزمره را امکان دارد کاهش بیابد اگر شما

 • در ایجاد هویت تان همکاری نکنید
 • با پنهان شدن مانع بررسی کیس پناهندگی شویید
 • اگر درخواست تان رد شده فیصله شود که باید به کشور اصلی تان پس بروید و شما برای سفر بازگشت همکاری نکنید.  

کمک مالی خصوصی

اگر شما شدیداً ضرورت به پول دارید که با مبلغ مخارج روزانه تأمین نمیشود میتوانید درخواست برای کمک خصوصی بدهید. شما باید نشان بدهید که نیاز شدید به کدام چیز یا خدمات دارید و مخارج آنرا خودتان نمیتوانید بپردازید. این چیز ها میتواند بطور مثال عینک، گاز طفل یا بوت گرم زمسانی باشد. هیئت مهاجرت همیشه شخصاً آنعده ضروریات را بررسی میکند.

برای چیز مورد ضرورت تان شما میتوانید مبلغ ارزان ترین شی را دریافت کنید.  

وقتی که از شما خواسته میشود که به دفتر هیئت مهاجرت بیایید مثلاً برای تحقیق در باره کیس پناهندگی تان، برای ملاقات با افسر اداری یا برای شرکت در یک رویداد معلوماتی؛ شما میتوانید برای مخارج سفر تان کمک اضافی بگیرید. وقتی که با مدیر اداری ملاقات میکنید در مورد این موضوع صحبت کنید.   

فورمه درخواست برای کمک مالی اضافی برای افراد بالغ، فورمه شماره Mot78PDF
شما به این نحوه فورمه کمک مالی اضافی برای افراد بالغ را خانه پری میکنید (به سوئدی)

فورمه درخواست برای کمک مالی اضافی برای افراد کم سن، فورمه شماره Mot79PDF
شما به این نحوه فورمه کمک مالی اضافی برای افراد کم سن را خانه پری میکنید (به سوئدی)

فورمه درخواست برای کمک مالی اضافی برای اطفال بدون والدین و جوانان، فورمه شماره Mot72PDF

جبران مخارج برای خانه

اگر شما کار پیدا کردید یا پیشنهاد کاری برایتان آمده، میتوانید درخواست جبران مخارج برای کرایه خانه بدهید. این برای کار های است که مدت آن بیشتر از سه ماه است و شما باید در جایی کوچ کنید که هیئت مهاجرت هیچ خانه ای نداشته باشد که به شما بدهد. جبران کرایه برای خانه قرار ذیل است:

 • 850 کرون ماهانه برای فامیل ها
 • 350 کرون برای افراد تنها 

تصمیم در باره جبران مخارج مالی

وقتی که هیئت مهاجرت در باره جبران مخارج مالی تصمیم گرفت، به شما یک تصدیقنامه ارسال خواهد شد.

 • از طریق مدیر اداری تان در استقبالیه یا
 • از طریق یک خط که بنام اعلامیه مختصر یاد میشود.

اعلامیه مختصر بدان معناست که هیئت مهاجرت سویدن تصمیم را از طریق پست عادی به آدرس که شما زندگی میکنید ارسال میکند. یک روز بعد ما یک نامه دیگر به همان آدرس ارسال میکنیم که در آن به شما اطلاع میدهیم که فیصله صادره به شما ارسال شده. ما این کار را بخاطر کاهش کدام نوع خطر اجرا میکنیم. به این ترتیب پس از گذشت دو هفته، هیئت مهاجرت تصور میکند که اطلاع فیصله به شما رسیده (شما مطلع شدید). بعد از آن شما سه هفته وقت دارید تا درخواست تجدید نظر دائر کنید.

اگر آدرس ارائه کرده شما قابل استفاده نباشد و شما در سویدن راجستر باشید، فیصله و نامه کنترول به آدرس راجستر شده تان ارسال خواهد شد.

 همچنان باید پست تانرا همیشه چک کنید.

اگر شما میخواهید درخواست تجدید نظر بدهید

اگر فکر میکنید که هیئت مهاجرت در مورد جبران خساره مالی شما تصمیم اشتباه گرفته، شما حق آنرا دارید که درخواست تجدید نظر بدهید. در آنصورت در ظرف سه هفته پس از دریافت تصدیقنامه باید درخواست تانرا به هیئت مهاجرت تسلیم کنید. اگر هیئت مهاجرت تصمیم خود را تغییر ندهد، درخواست شما به محکمه اداری سپرده میشود و آنها فیصله را دوباره بررسی میکنند. اگر محکمه اداری درخواست شما را رد کند، شما میتوانید به دادگاه تجدید نظر (kammarrätten) درخواست بدهید.

اطلاعات بیشتر در باره اینکه برای درخواست دادن چی باید بکنید

اگر شما سوال در باره جبران مخارج روزمره یا کمک های مالی دیگر داشته باشید

اگر شما سوال عادی در باره کمک های مالی به پناهجویان دارید میتوانید به هیئت مهاجرت تلیفون کنید. اما اگر سوال در باره جبران مخارج خود تان دارید باید به مرکز استقبالیه تان بیایید. بخاطر محرم گذاشتن موضوع کارمندان هیئت مهاجرت نمیتوانند در باره این موضوعات در تلیفون صحبت کنند. وقتی که به مرکز استقبالیه میروید کارد LMA  را همراه داشته باشید.

Last updated: 11 March 2020

Was the information on this page helpful to you?