مراقبت صحی برای پناهجویان

Hälso- och sjukvård för asylsökande – dari

شما پناهجویان در کشور سویدن حق درسترسی به مراقبت صحی و حفاظت از دندان دارید که نمیتوان برای آن منتظر بود.

در کشور سویدن انجمن های کشوری و منظقه وی مسئول مسائل صحی هستند. این در سراسر کشور مجاز میباشد. هر یک از انجمن های کشوری و منطقه وی دارای وبسایت های جداگانه همراه با معلومات در باره مراقبت صحی میباشند که در شفاخانه ها و کلینک ها کدام نوع خدمات صحی ارائه میشود. همچنان یک وبسایت برای تمام انجمن های کشوری و منطقه وی وجود دارد: 1177 Vårdguiden (راهنما های مراقبت صحی).

در راهنما های مراقبت صحی 1177 شما میتوانید بشمول چیز های دیگر معلومات تماس در باره ساعات کاری کلینک های صحی و کلینک های دندان دریافت کنید. شما بیست و چهار ساعته میتوانید به راهنما های مراقبت صحی 1177 زنگ بزنید. وقتی که زنگ میزنید با یک نرس صحبت میکنید که وی تشخیص میدهد که شما به کدام نوع معالجه ضرورت دارید، به شما توصیه میکند و اگر ضرورت باشد به کلینک مناسب شما را راهنمایی مینماید.

در وبسایت  www.1177.se بیشتر مطالعه کنید.external link, opens in new window

حق دسترسی به مراقبت صحی

وقتی که در سویدن پناهجو میشوید شما حق دسترسی به مراقبت صحی و دندان دارید، چیزی که نمیتوان برای آن منتظر بود. انجمن های کشوری و منطقه وی تعیین میکنند که شما به کدام نوع معالجه ضرورت دارید. همچنان شما از حق دسترسی به مراقبت در وقت زایمان، سقط جنین، روش های جلوگیری از حمل، زایشگاه و مراقبت مطابق با قانون جلوگیری از سرایت برخوردار هستید.

اطفال پناهجو و جوانان پائین 18 سال از همان حقوق صحی برخوردار هستند که اطفال سویدنی دارا هستند.

ارزیابی صحی

به تمام پناهجویان ارزیابی صحی ارائه میشود. به مجردی که درخواست پناهندگی میدهید شما باید یک ارزیابی صحی را بطور رایگان اجرا کنید.

ارزیابی صحی اثری بالای درخواست پناهندگی شما نخواهد داشت. این برای شما است و برای اینکه اگر ضرورت باشد هر چه زودتر به شما کمک شود. در ارزیابی صحی به شما در باره مسائل صحی و آزمایش های دیگر توصیه و در باره مراقبت صحی در سویدن معلومات ارائه میگردد. کارمندان مراقبت صحی برای هیئت مهاجرت سویدن کار نمیکنند و سوگند رازداری را ادا نموده اند.

معیوبیت

شما فرصت دارید هنگام معائینه صحی نیز در میان بگذارید که شما دارای معیوبیت بوده یا فکر میکنید که دارای معیوبیت هستید یعنی اگر ظرفیت عملکرد فزیکی، روانی یا فکری تان ضعیف باشد.

اگر شما مصاب یکی از انواع معیوبیت هستید که بنا بر آن دچار مشکلات در برقرار کردن ارتباط هنگام درخواست پناهندگی هستید میتوانید در این قسمت مورد حمایت و کمک قرار بگیرید. داشتن معیوبیت موانعی برای دریافت اجازه اقامت ایجاد نمیکند.

اگر شما دارای معیوبیت هستید و اجازه اقامت در سویدن را کسب کنید، حق دارید از حمایتی که ادغام با جامعه سویدن را تسهیل مینماید، برخوردار شوید.

چه وقت شما ضرورت به مراقبت صحی دارید

اگر شما مریض هستید یا خود را زخمی کرده اید، اولین کاری که باید بکنید اینست که خود را به کلینک صحی برسانید در بسیاری از موارد شما باید از قبل وقت گرفته به مرکز صحی باید بروید. از طریق راهنمای مراقبت صحی 1177 شما میتوانید شماره های تلیفون مراکز صحی را در منطقه که زندگی میکنید را دریافت کنید. اگر شما مریضی عاجل دارید میتوانید به شماره 112 زنگ زده امبولانس را طلب کنید.

برای درد عاجل دندان میتوانید به خدمات ملی دندان (Folktandvården) یا کدام داکتر دیگر که توسط انجمن کشوری/ منطقه وی راهنمایی شده باشید، بروید.

جهت معلومات بیشتر در 1177 برای ”Hitta vård” جستجو کنید. در آنجا معلومات در چندین زبان است.

اگر شما زبان سویدنی را بلد نیستید، شما حق داشتن یک مترجم را در وقت ملاقات با داکتر یا کسی دیگر در مرکز صحی یا دندان دارید. بسیار اوقات، مراکز صحی میتوانند یک مترجم را بک بکنند. در هنگام وقت گرفتن به آنها بگویید که شما نیاز به مترجم دارید.

ادویه جات

در دواخانه شما میتوانید دوا های مختلف و نیز محصولات صحی دیگر را خریداری نمایید. در آنجا همچنان میتوانید دوای که داکتر توصیه کرده را بخرید.

ترانسپورت مریض

اگر بخاطر وضع صحی تان نمیتوانید به مرکز صحی برسید، میتوانید برای مریض ترانسپورت بک کنید. اگر کدام دلیل صحی وجود داشته باشد، شما میتوانید کرایه رفت و آمد ترانسپورت را به مرکز صحی یا شفاخانه از آنها بگیرید. شخصی معالج شما تعیین میکند که آیا شما حق ترانسپورت را دارید یا خیر. برای معلومات بیشتر در مورد انجمن کشوری/ منطقه وی جایی که زندگی میکنید، به 1177 Vårdguiden زنگ بزنید.

در وبسایت  www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Sjukresorexternal link, opens in new window یشتر مطالعه کنید  (به انگلیسی).

کارد LMA تانرا همراه داشته باشید

وقتی که شما به مرکز صحی یا به دواخانه برای خرید دوا میروید باید کارد LMA تانرا همراه داشته باشید. اگر هنوز به شما کارد LMA داده نشده میتوانید رسید را نشان بدهید که شما پناهجو هستید. در بعضی قضیه ها وقتی به مرکز صحی میروید و کارد LMA  را نشان بدهید شما میتوانید فیس کمتر بدهید. همچنان در وقت دوا خریدن نیز با نشان دادن کارد میتوانید تخفیف بگیرید.

فیس برای معالجه

فیس های ذیل برای پناهجویان که کارد LMA شانرا نشان میدهند مجاز میباشد.

بازدید از مرکز صحی یا شفاخانه
  
50 کرونوقت از داکتر در مرکز صحی
50 کرونوقت از داکتر بعد از ارجاع *
25 کرونملاقات بعد از ارجاع* به مرکز صحی دیگر بحای داکتر (مثلاً نرس، فیزیوتراپ، مشاور)
رایگانجلوگیری کودکان و مراقبت های قبل از زایمان، مراقبت های دوران بارداری و زایشگاه
رایگانمراقبت محافظتی اگر شما کدام مرض ساری داشته باشید

*ارجاع یک ارتباطی است که داکتر مریض را به یک کلینک صحی دیگر برای ارزیابی، آزمایش یا معالجه مخصوص راجع میکند. این ارجاع شامل معلومات صحی در باره علامات مریضی شما، وضع شما و مریضی و زخم های تان میباشد. کلینک صحی ارجاع خط را دریافت کرده شما را برای آزمایش دعوت میکند.

مراقبت حاد در شفاخانه

فیس برای مراقبت های حساس در شفاخانه های تمام کشور مختلف است. شما میتوانید معلومات فیس را در وبسایت انجمن های کشوری/ منطقه وی یا از طریق 1177 Vårdguiden دریافت کنید. 

اورژانس های معالجه دندان

50 کرون

ملاقات های حاد به خدمات ملی دندان یا کدام داکتر دیگر وقتی که خدمات توصیه کنند

فیس داکتر دندان

ملاقات حاد با یک داکتر دندان بدون تصدیق خدمات ملی دندان

 

 

ادویه جات

بسیاری از دوا ها را میتوانید در بدل 50 کرون با نسخه خریداری کنید. بعضی اوقات ادویه جات توصیه شده است که قیمت از 50 کرون هستند. بسیاری از ادویه جاتی که برای اطفال پائین 18 سال توصیه میشود رایگان میباشد.

ترانسپورت مریض

زیاد تر از 40 کرون برای مخارج ترانسپورت مریض نباید بپردازید.

جبران مخارج از طرف هیئت مهاجرت

شما میتوانید برای مخارج اضافی که بخاطر نیاز صحی و خریداری دوا مطابق نسخه پرداخته اید به هیئت مهاجرت درخواست بدهید.

اگر مخارج شما از 400 کرون تجاوز میکند

اگر در جریان شش ماه شما برای مخارج داکتر، ترانسپورت مریض، نسخه دوا و مراقبت های صحی دیگر بیشتر از 400 کرون مصرف کرده اید (مثل فزیوتراپی) شما میتوانید برای مخارج اضافی درخواست بدهید. هیئت مهاجرت میتواند مخارج بیشتر از 400 کرون را جبران کند. جهت حصول مبلغ شما باید رسید های خدمات را نشان بدهید (فیس شامل این نمی باشد). در رابطه با رسید دوا ها شما باید نسخه را که دارنده اسم شما باشد ارائه بدهید.

مراقبت صحی حاد و ادویه جات

مخارج مراقبت صحی شامل 400 کرون که در بالا ذکر است، نمی باشد؛ اما شما میتوانید برای مخارج اضافی که متجاوز از 50 کرون است درخواست بدهید. برای مراقبت حاد دندان نیز همین مقررات قابل اجراست، اگر خدمات ملی دندان باز نبوده باشد یا در وقت ضرورت شما وقت نداشته بوده باشد.

پس رفتن پیش داکتر در وقت حساس، هر چه زود تر رسید را به هیئت مهاجرت برده برای مخارج اضافی درخواست بدهید.

همچنان وقتی که نسخه دوا بیشتر از 50 کرون میشود نیز شما میتوانید درخواست جبران مخارج بدهید.

Last updated: 14 December 2017

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.