پناهجویانی که میخواهند زبان سویدنی بیاموزند

Lära sig svenska – dari

گر شما دارای اجازه اقامت در سویدن و ثبت نام در ثبت احوال نفوس هستید، شما حق دارید از آموزش زبان سویدنی برای خارجیان که این را ایس ایف ای نیز میگویند، مستفید شوید. ولی اگر میخواهید زبان سویدنی را در طول مدت انتظار به تصمیم بیاموزید چندین موسسات خیریه و انجمن های آموزشی وجود دارند که حلقات آموزش زبان سویدنی را عرضه می دارند.

حلقه های مطالعه زبان سویدنی

بسیاری از انجمن های مختلف مطالعه، حلقه های مطالعه زبان سویدنی و مطالعات اجتماعی را برای پناهجویان برگزار مینماید. در یک حلقه مطالعه، شما باجمعی از مردم ملاقات کرده و باهمدیگر زبان سویدنی را خواهید آموخت. این گروه از شرکت کننده گان خود مطالعات را نظر به درخواست شرکت کننده گان طرح ریزی مینماید. هم آنهاییکه منتظر فیصله پیرامون مجوز سکونت هستند و آنهاییکه قبلاً مجوز سکونت را اخذ کرده اند اما هنوز هم در اقامتگاه های اداره مهاجرت زندگی میکنند میتوانند در این برنامه ها اشتراک نمایند. شرکت در این حلقه ها رایگان است. در صورت ضرورت، اداره مهاجرت مصرف ترانسپورت شخص را به حلقه مطالعه،  می پردازد. در صورتیکه شما در کشور دیگر اروپایی برای پناهجویی درخواست ارایه نموده باشید، هرگاه به ارتباط رد درخواستی تان یا موضوع دیپورت شدن تان فیصله ی صادر شده باشد، و یاهم هرگاه واضح شده باشد که دیگر نمیتوانید بحیث پناهجو در سویدن بمانید،  هرگاه با وصف آن خواسته باشید در حلقه مطالعه سهم بگیرید،  خودتان باید مصرف ترانسپورتی تانرا بپردازید.

هرگاه خواسته باشید در حلقه مطالعه زبان سویدنی شرکت نمایید،  باید با انجمن مطالعه در محل سکونت تان به تماس شوید. بخش معلوماتی اقامتگاه تان میتواند  پیرامون اینکه کدام انجمن های مطالعه حلقه های مطالعه را در زبان سویدنی برگزار میکند، معلومات بیشتر در اختیار تان قرار دهد.

با سازمان های رضاکار زبان سویدنی بیاموزید

بسیاری از سازمان های رضاکار کورسهای مختلف آموزش زبان سویدنی یا کافه های زبان را برای پناهجویان برگزار میکند. برای معلومات بیشتر در مورد اینکه کدام سازمان ها شما را در یادگیری و تمرین زبان سویدنی کمک کرده میتواند، با بخش معلومات در تماس شوید.

سویدنی را به تنهایی یاد بگیرید.

برنامه های متعدد آموزش سویدنی موجود اند که شما را قادر میسازد تا به تنهایی خود زبان سویدنی را یاد بگیرید. لینک های برنامه های مختلف را میتوانید از ویبسایت www.informationsverige.se. بدست آورید. بسیاری از این برنامه ها ایجاب میکند تا به انترنیت دسترسی داشته باشید. همه این برنامه ها رایگان اند.

صفحه ” Lära svenska” حاوی تمامی لینک های برنامه است (www.informationsverige.se)external link, opens in new window

Last updated: 15 November 2018

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.