درخواست پناهندگی

Att ansöka om asyl – dari

اگر شما در کشور خود تحت تعقیب یا در معرض خطر تعقیب یا رفتار غیر انسانی قرار دارید در آنصورت می توانید در سویدن درخواست پناهندگی کنید.

در صفحات هذا می توانید در مورد طی مراحل تقاضای پناهندگی، چه کسانی واجد شرایط پناهندگی شناخته می شوند و درخواست چگونه مورد رسیدگی قرار می گیرد، بیشتر بخوانید.

برای اینکه واجد شرایط درخواست پناهندگی شناخته شوید، باید در داخل یا در سرحد سویدن قرار داشته باشید.

یگانه استثناء مهاجرین سهمیه استند که می توانند از طریق کمیسیون عالی سازمان ملل برای امور مهاجرین UNHCR از یک کشور دیگر تقاضای پناهندگی کنند.

در مورد سیستم سهمیه بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

Last updated: 2017-06-26

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.