فیلم ها برای پناهجویان

Filmer för dig som är asylsökande – dari

شما میتوانید فیلم ها در مورد مراحل مختلف پروسه پناهندگی را تماشا کنید. بطور مثال یکی از فیلم ها از مصاحبهٔ بررسی پناهندگی بحث میکند. این فیلم ها نیز از موضوعاتی که دانستن آن ممکن است در طول مدتی که بعنوان پناهجو در سویدن بسر میبرید مفید و موثر واقع شوند، آگاه میسازد.

رسیدگی به تقاضای پناهندگی (Asylutredning)
رسیدگی به تقاضای پناهندگی(Asylutredning)
اطلاعات گروهی (Gruppinformation)
تصمیم گیری درباره تقاضای شما (Beslut)
وضع مالی (Ekonomi)
بهداشت (Hälsa)
کودکستان/ آموزشگاه (Förskola och skola)
محل زندگی (Boende)
بازگشتن (Återvändande)
به هم پیوستن خانواده (Familjeåterförening)
تغییر در قانون پذیرش پناهجویی (LMA) چی مفهوم را می رساند؟ (Ändring av rätt till bistånd enligt LMA)
محدودیت امکانات دریافت اجازه اقامت و بازپیوست اعضای خانواده (Ny tillfällig lag)

این فیلم ها به هشت زبان های مختلف ترجمه و دوبله شده اند

متن این فیلم ها به شکل پی دی ایف برای دانلود کردن قابل دسترسی میباشد

العربية (arabiska)PDF
دری   (dari)PDF
EnglishPDF
Romane arliPDF
Русский (ryska)PDF
Soomaali (somaliska)PDF
SvenskaPDF
ትግርኛ (tigrinska)PDF

Last updated: 2018-02-12

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.