سوالات و جوابات در مورد محدودیت ها در قانون پذیرش پناهجویان (LMA)

Vad innebär ändringen i lagen om mottagande av asylsökande (LMA) – dari

 • تغییر در قانون پذیرش پناهجویی (LMA) چی مفهوم را می رساند؟

  تغییر در قانون پذیرش پناهجویی (LMA) این مفهوم را می رساند که شما حق حمایوی تان را از دست خواهید داد، در صورتی که تصمیم گیری در مورد اخراج یا تبعید تان را دریافت نه نموده اید که دیگر قابل استیناف طلبی نیست یا تصمیم در مورد اخراج یا تبعید تان الی تاریخ ترک تان تکمیل شده باشد. این یعنی، مثلاً شما حق مجوز روزانه و حق زندگی نمودن در خانه پناهجویان که کرایه آن توسط اداره مهاجرت سویدن (Migrationsverket) پرداخته می شود را از دست می دهید.

 • تغییر قانون LMA کی ها را متاثر خواهد ساخت؟

  با تغییر قانون شما متاثر خواهید شد، اگر

  • تصمیم گیری در مورد اخراج یا تبعید تان را دریافت نموده اید که دیگر قابل استیناف طلبی نیست یا تصمیم در مورد اخراج یا تبعید تان الی تاریخ ترک تان تکمیل شده باشد.
  • حد اقل 18 ساله هستید
  • همراه با اطفال که زیر سن 18 سالگی قرار دارند و شما سرپرستی شان را به دوش دارید زندگی نمی کنید.


 • آیا می توانم که حق حمایوی خود را پس از این که در مورد تصمیم قضیه ام استیناف طلبی نتوانم به دست آورم؟

  در صورتی که اداره مهاجرت یا محکمه قبول نماید که قضیه تان دوباره بررسی گردد یا تصمیم بگیرد که اخراج شدن یا تبعید شدن تان را به گونه موقت به حالت تعلیق بیاورد، که به نام inhibition یاد می شود، پس حق حمایوی تان را دوباره به دست خواهید آورد. زمانی که به شما مضوره داده شد که همچون تصمیمی گرفته شده، شما باید اداره مهاجرت را اطلاع دهید که شما می خواهید دوباره حمایت دریافت نمایید. برای معلومات بیشتر با اداره مهاجرت تماس بگیرید.

 • برای چی مدتی می توانم در خانه که اداره مهاجرت سویدن برایم مهیا ساخته است زندگی نمایم؟

  شما در خانه که از جانب اداره مهاجرت سویدن برای تان مهیا شده است تا زمانی می توانید زندگی نمایید که تصمیم اخراج یا تبعید تان دیگر قابلیت استیناف خواهی را نداشته باشد. اگر تصمیمی را مبنی بر تعیین تاریخ نهایی خروج داوطلبانه تان دریافت نموده اید، شما حق دارید تا زمان ختم آن تاریخ یا انتقال تان در آن جا زندگی نمایید.

 • اگر نتوانم که در خانه که اداره مهاجرت سویدن برایم تهیه نموده است زندگی نمایم، پس به کجا بروم؟

  زمانی که تصمیم اخراج یا تبعید تان دیگر قابلیت استیناف خواهی را نداشته باشد یا تاریخ خروج داوطلبانه به پایان رسیده باشد، شما مجبور خواهید بود تا سویدن ر ترک نمایید. اداره مهاجرت یا پولیس برای سفر برگشتن تان به شما کمک خواهد نمود.

 • اگر از ترک نمودن خانه انکار کنم چی خواهد شد؟

  اگر از ترک نمودن خانه انکار کنید شما را با توسل به زور اخراج خواهند نمود چون شما دیگر حق زندگی نمودن در خانه اداره مهاجرت را نخواهید داشت. انکار کردن از ترک خانه یک خضونت جرمی محسوب می شود.

 • اداره مهاجرت آخرین مهلت ام را رد نموده است و مرا برای دو سال از دخول دوباره ممنوع نموده است. چی وقت باید خانه را ترک نمایم؟

  زمانی که آخرین مهلت برای خروج داوطلبانه به پایان می رسد، شما باید فوراً خانه را ترک نمایید.

 • در خانه اداره مهاجرت اطاقی برایم وجود دارد. افراد حاضر در آن خانه برایم گفتند که درست است. آیا می توانم که در آن جا به زندگی ام ادامه دهم؟

  نخیر، شما نمی توانید. این اداره مهاجرت است که تصمیم می گیرد که چه کسی حق حمایوی دارد و چه کسی حق دارد تا در خانه زندگی نماید.

 • آیا برای سفر برگشتنم کمک دریافت می نمایم؟

  اگر همکاری نمایید، اداره مهاجرت می تواند شما را در سفر برگشتن تان کمک نماید. اگر توانایی پرداختن مصارف سفر برگشتن تان را نداشته باشید، اداره مهاجرت می تواند شما را در خرید یک تکت کمک نماید. اگر قضیه تان را پولیس پیش می برد، پولیس مسؤل مهیا ساختن تسهیلات سفر برگشتن تان خواهد بود.

 • من دیگر از حق حمایوی برخوردار نیستم. آیا می توانم با استفاده از کارت LMA خود (vårdcentralen) به مرکز مراقبت های صحی رفته و دوای را که در نسخه نوشته شده باشد بگیرم؟

  نخیر، زمانی که حق حمایوی تان ختم می گردد، شما باید کارت LMA خود را پس تسلیم نمایید.

 • من باید حق مراقبت صحی و دوا را داشته باشم. آیا برای گرفتن آن برایم کمک مالی می شود؟

  حتی اگر اجازه اقامت در سویدن را نداشته باشید، باز هم شما حق مراقبت صحی و دوا را دارید، به شرط این که یک پزشک عمومی یا داکتر دندان این را لازم بداند که شما باید مورد مراقبت صحی عاجل قرار بگیرید. اگر به معلومات یا کمک نیاز دارید، لطفاً با یک کارمند صحی تماس بگیرید.

  اگر حق حمایوی خود را از دست بدهید، اداره مهاجرت برای مراقبت صحی و دوای تان پول نخواهد داد. شما نمی توانید که کارت مهاجرت تان را برای گرفتن دوای ارزان تر یا برای دیدن داکتر استفاده نمایید.

  معلومات بیشتر در رهنمای مراقبت صحی 1177 قابل دسترس است (به انگلیسی)external link, opens in new window

 • من طفلی استم که به تنهایی آمده ام و تصمیم را مبنی بر خروج ام دریافت نمودم که دیگر قابلیت استیناف خواهی را ندارد. زمانی که 18 ساله شوم چی می شود؟

  اگر شما تصمیمی را مبنی بر خروج تان دریافت نموده اید که دیگر حق استیناف خواهی را ندارد و اگر آخرین مهلت خروج داوطلبانه تان به پایان رسیده است، حق حمایوی تان در زمان که به سن 18 سالگی برسید ختم می گردد و آن وقت باید کشور را ترک نمایید.

 • من طفلی استم که به تنهایی آمده ام و همراه با یک خویشاوند بزرگ تر خود زندگی می کنم. خویشاوند بزرگ تر ام حق حمایوی خود را از دست داده است. اگر نتوانم که با خویشاوند بزرگ تر خود زندگی کنم چی خواهد شد؟

  اگر دیگر نمی توانید با خویشاوند بزرگ تر تان زندگی کنید، خدمات اجتماعی شهرداری که در آن زندگی می کنید، به شما کمک خواهد نمود تا خانه را پیدا نمایید.

 • فرزند من الی سه ماه 18 ساله خواهد شد. ما تصمیمی را مبنی بر اخراج و تبعید مان دریافت نموده ایم که قابلیت استیناف خواهی را ندارد و آخرین مهلت آن نیز سپری شده است. آیا بعد از این که فرزند ما به سن 18 سالگی برسد، حق حمایوی خود را از دست خواهیم داد؟

  نخیر، پس از روز که فرزند تان به سن 18 سالگی برسد، شما حق حمایوی خود را از دست خواهید داد.

 • زمانی که حق حمایوی خود را از دست بدهم، با کاریابی کار عملی ام چی خواهد شد؟

  زمانی که حق حمایوی تان ختم گردد شما نمی توانید دیگر کار عملی نمایید.

 • من یک AT-UND دارم و کار می کنم. آیا می توانم زمانی که حق حمایوی خود را از دست بدهم به کارم ادامه بدهم؟

  اگر برای ترک نمودن کشور همکاری نمایید، AT-UND تان به جایش باقی خواهد ماند. اگر برای ترک نمودن کشور همکاری ننمایید، AT-UND تان باطل خواهد شد.