در باره استثناء از مکلفیت داشتن جواز کار (AT-UND) و حق کار کردن

Frågor och svar om AT-UND och rätten att arbeta – dari

در باره استثناء از مکلفیت داشتن جواز کار (AT-UND) و حق کار کردن
 • آیا میتوانم باوجود تصمیم منفی از استثناء از مکلفیت داشتن جواز کار (AT-UND) برخوردار شوم؟

  بلی، استثناء از مکلفیت داشتن جواز کار (AT-UND) بعد از تصمیم منفی را تا وقتی بدست آورده میتوانید که شما با ادارهٔ امور مهاجرت در راستای ترک خاک همکاری داشته باشید.

 • آیا میتوانم باوجود آنکه اسناد هویت را نداشته باشم، از استثناء از مکلفیت داشتن جواز کار (AT-UND) برخوردار شوم؟

  بلی، اگر ادارهٔ امور مهاجرت به این نتیجه برسد که شما به شیوه دیگری در راستای اثبات کردن هویت تان همکاری میکنید.

 • آیا من که یکی از جمله کودکان تنها وارد استم، باید استثناء از مکلفیت داشتن جواز کار (AT-UND) را داشته باشم تا به کار بپردازم؟

  کودکان تنها وارد بالای سن 16 سال باید استثناء از مکلفیت داشتن جواز کار (AT-UND) را داشته باشند تا بتوانند در سویدن کار کنند. آنعده کودکان که سن 16 سال را تکمیل نکرده اند برای کار آموزشی در زمان رخصتی، وظایف ساده یا کار های گهگاهی به AT-UND یعنی استثناء از مکلفیت داشتن جواز کار ضرورت ندارند. ولی اجازهٔ سرپرست قانونی یا سرپرست موقتی (گودمان) برای اینکه کودک کار کند، لازم است. متوجه باشید که معاش یا سایر حقوق بطور مثال کارت تحفه ممکن است حق کمک اقتصادی مطابق به قانون پذیرش پناهجویان (LMA) را تحت تاثیر قرار دهد.

 • آیا استثناء از مکلفیت داشتن جواز کار (AT-UND) برای کار تابستانی لازمی است؟

  بلی، اگر سن تان 16 یا بالاتر از آن باشد. اگر شما زیر سن 16 هستید باید توافق سرپرست قانونی یا سرپرست موقتی (گودمان) را داشته باشید.

 • اینکه ادارهٔ امور مهاجرت استخدام من را منظور کند، شرط است؟

  نخیر.

Last updated: 2017-08-18

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.