سوالات و جوابات در مورد امکانات محدود برای اخذ اجازه اقامت

Frågor och svar om begränsade möjligheter till uppehållstillstånd
 – dari

 • این قانون موقت چه معنی دارد؟

  این قانون موقت به معنی اینست که افراد نیازمند حفاظت جانی فقط اجازه اقامت موقتی را به عوض اجازه اقامت دایمی بدست میآورند. اگر شما دلایل کافی در دست داشته باشید که یک پناهنده هستید، میتوانید اجازه اقامت سه ساله را اخذ نمایید. اگر شما منحیث جایگزین نیازمند حفاظت جانی پنداشته شوید، میتوانید اجازه اقامت موقت برای سیزده ماه را بدست بیاورید. امکان پیوند مجدد با اعضای خانواده برای کسانیکه از وضع قانونی بعنوان پناهنده (عامیانه پناهنده سیاسی) برخوردار اند، میسر بوده ولی برای اشخاص جایگزین نیازمند حفاظت جانی محدود میباشند. علاوه بر آن کسانیکه میخواهند اقارب خود را به سویدن بیاورند مکلف هستند تا شرایط امرار معاش را برآورده نمایند. این قانون به تاریخ ۲۰ جولای ۲۰۱۶ نافذ گردید.

 • اجازه اقامت من تا چه مدت زمان مدار اعتبار خواهد بود؟

  طول مدت اعتبار اجازه اقامت تان به وضع قانونی پناهندگی تان که در تصمیم تان درج میباشد، بستگی دارد. کسیکه پناهنده مطابق با فیصله نامه سازمان ملل شناخته شود، اجازه اقامت سه ساله را دریافت مینماید و کسی که دارای وضع قانونی بعنوان جایگزین نیازمند حفاظت جانی شناخته میشود، از اجازه اقامت سیزده ماهه برخوردار میشود.

 • چطور خواهم فهمید که وضعیت پناهندگی مطابق فیصله نامه سازمان ملل را دریافت خواهم کرد؟

  اینکه شما وضع قانونی بعنوان پناهنده مطابق با فیصله نامه سازمان ملل یا جایگزین نیازمند حفاظت جانی را دریافت خواهید کرد، در تصمیم تان درج خواهد بود. معلومات بیشتر در مورد اینکه اجازه اقامت تان تا چه مدت زمان مدار اعتبار خواهد بود و شما از چه حقوق برخوردار هستید، را پیوسته با اعلام تصمیم در مورد اجازه اقامت بدست خواهید آورد. قبل از اینکه اداره امور مهاجرت درخواست تان را بررسی نه کرده باشد و در مورد اجازهٔ اقامت تصمیم نه گرفته باشد، هیچ کس گفته نمیتواند که شما کدام وضع قانونی را دریافت خواهید کرد.

  در مورد آنچه که برای حصول وضع قانونی بعنوان پناهنده یا وضع قانونی بعنوان جایگزین نیازمند حفاظت جانی مورد نیاز است، بیشتر بخوانید.

 • چرا وضع قانونی بعنوان پناهنده را دریافت نکرده ام؟

  اداره امور مهاجرت سویدن به این نتیجه رسیده است که شما شرایط و خواسته های را که در کنوانسیون مهاجرت سازمان ملل متحد گنجانیده شده اند، برآورده نمی کنید.

  در مورد آنچه که برای حصول وضع قانونی بعنوان پناهنده یا وضع قانونی بعنوان جایگزین نیازمند حفاظت جانی مورد نیاز است، بیشتر بخوانید.

 • تفاوت بین اجازه اقامت دایمی و اجازه اقامت برای زمان مشخص (موقت) چیست؟

  اگر شما اجازه اقامت دایمی را بدست بیاورید، حق خواهید داشت مانند سایر مردم که در سویدن بسر میبرند در اینجا کار و زندگى کنید.
  اجازه اقامت دایمی تان تا زمانیکه در سویدن سکونت دارید، مدار اعتبار است.

  اجازه اقامت موقت تنها برای سه سال و یا ۱۳ ماه قابل اعتبار است. شما از امتیازات مشابه در عرصه کار و زندگی در سویدن مستفید خواهید بود، ولی وقتیکه اجازه اقامت تان سپری میشود اداره امور مهاجرت دلایل برای تمدید اقامت در سویدن تانرا دوباره بررسی مینماید.

 • چه کسانی میتوانند اجازه اقامت دایمی را بدست بیاورند؟

  فقط کسانی که درخواست پناهندگی شان تحت قانون سابقه بررسی گردیده و مهاجرین سهمیه میتوانند اجازه اقامت دایمی را بدست آورند.

 • چی کسانی طبق قانون موقت و چی کسانی تحت قانون سابقه بررسی خواهند گردید؟

  فقط اطفال تنها وارد زیر سن ۱۸ سال که درخواست پناهندگی خود را الی تاریخ ۲۴ نومبر ۲۰۱۵ تقدیم کرده باشند، و فامیل های دارای اطفال زیر سن ۱۸ سال که الی تاریخ ۲۴ نومبر سال ۲۰۱۵ درخواست پناهندگی داده اند، بر اساس قانون سابقه مورد بررسی قرار میگیرند.

  سن اطفال در حین که اداره امور مهاجرت تصمیم اتخاذ مینماید باید از ۱۸ سال پایین باشد تا درخواست پناهندگی شان تحت قانون سابقه بررسی گردد.

  متباقی همه متقاضیان بر اساس قانون موقت بررسی میگردند.

 • من قبل از تاریخ ۲۴ نومبر سال ۲۰۱۵ درخواست پناهندگی داده ام، فرزندانم هنوز هم در کشورم قرار دارند. آیا میتوانیم اجازه اقامت دایمی را بعنوان خانواده دارای اطفال دریافت کنیم؟

  نخیر، اگر شما بدون اطفال تان در سویدن بسر میبرید درخواستی شما منحیث یک شخص مجرد بررسی میگردد. اگر شما اجازه اقامت را بدست بیاورید، خانواده تان میتواند به خاطر یکجا شدن با شما در سویدن در طول مدتی که اجازه اقامت تان مدار اعتبار است، درخواست اجازه اقامت بدهند.

 • تصمیم در مورد درخواست پناهندگی برایم قبل از تاریخ ۲۰ جولای ۲۰۱۶ اعلام گردید، سرنوشت من چه میشود؟

  اگر تصمیم در مورد درخواست پناهندگی تان قبل از یا بتاریخ ۲۰ جولای ۲۰۱۶ اتخاذ گردیده است، پس درخواست شما طبق قانون سابقه بررسی گردیده و تحت تاثیر قانون موقت واقع نمی شود.

 • من اجازه اقامت محدود برای زمان مشخص را بدست آورده ام. وقتی اجازه اقامتم سپری شود، چه واقع خواهد شد؟

  وقت میعاد اجازه موقت تان تمام میشود، اداره امور مهاجرت دلایل تان در مورد اقامت در سویدن را دوباره مورد بررسی قرار میدهد. اگر شما هنوز هم دلایل برای حفاظت جانی را دارید، اجازه جدید اقامت محدود برای زمان مشخص را بدست آورده میتوانید.

  اگر شما وظیفه ای داشته باشید که توسط آن امرار معاش تانرا تأمین کنید، میتوانید اجازه اقامت دایمی را بعد از ختم میعاد اجازه اقامت موقت بدست بیاورید.

 • برای دریافت اجازه اقامت دایمی چه شرایطی وجود دارند؟

  اگر شما وظیفه ای داشته باشید که توسط آن امرار معاش تانرا تأمین کنید، میتوانید اجازه اقامت دایمی را بعد از ختم میعاد اجازه اقامت موقت بدست بیاورید. کارفرما باید حد اقل تا یک ماه بعد از آغاز استخدام ادارهٔ عمومی مالیات را مطلع ساخته باشد. معاش، پوشش بیمه و سایر شرایط استخدام باید مطابق به قرارداد دسته جمعی سویدن باشد.

  شماییکه سن تان کمتر از ۲۵ سال است و وظیفه ای دارید که امرار معاش تان را تامین میسازد، فقط در صورتی اجازه اقامت دایمی را بدست آورده میتوانید که دوره تحصیلات ثانوی و یا معادل آنرا تکمیل کرده باشید.

 • من اجازه اقامت موقت محدود برای زمان مشخص را دارم، آیا در صورتی مریضی میتوانم از خدمات صحی مستفید شوم؟

  بلی شما مانند اشخاصی که اجازه اقامت دایمی را دارند، میتوانید از خدمات صحی مستفید شوید.

  در مورد خدمات صحی بیشتر بخوانید. external link, opens in new window