The Swedish Migration Agency logotype

سوالات و جوابات عادی در باره پیوند مجدد اعضای خانواده و شرط تأمین امرار معاش

Vanliga frågor och svar om familjeåterförening och försörjningskrav – dari

اعضای خانواده تان در شرایط ذیل فرصت دارند که به منظور یکجا شدن با شما در سویدن اجازه اقامت را درخواست کنند:

  • اجازه اقامت دایم دریافت نموده‌اید، و یا
  • بعنوان پناهنده یا نیازمند محافظت به دلایل دیگر اجازه اقامت موقت دریافت نموده‌اید و همزمان تشخیص داده شود که چانس زیادی برای دریافت اجازه اقامت دایم دارید.

من اقامه را منحیث پناهندهٔ سیاسی دریافت کرده ام

نزدیکترین اعضای خانواده تان میتوانند به درخواست اقامه اقدام کنند تا بتوانند تا زمانی که اقامهٔ تان مدار اعتبار است، وارد سویدن شده و یکجا با شما زندگی کنند. اگر اعضای خانواده تان سه ماه بعد از آنکه شما اقامه دریافت کنید، به درخواست اقامه اقدام کنند در آنصورت احتمال دارد بر شما شرط تأمین معیشت وضع شود. شرط تأمین معیشت در مواردی که برای شما و اعضای خانواده تان این فرصت وجود داشته باشد که در یکی از کشورهای خارج از اتحادیهٔ اروپا یکجا شوید و یا هم در مواردیکه رابطه بین شما و عضو خانواده یک قرابت جدید باشد، نیز صدق میکند.

من اقامه را منحیث نیازمند حفاظت جانی بشکل دیگر دریافت کرده ام

فامیل نزدیک شما میتواند اجازه اقامت را درخواست کند تا در طول مدتی که اجازه اقامت تان مدار اعتبار است یکجا با شما در سویدن زندگی کنند. در چنین صورت ممکن است از شما خواسته شود که شرط امرار معاش را برآورده کنید.

من زیر سن ۱۸ سال استم و بدون خانواده خود وارد سویدن شده ام

بعنوان یک طفل تنها وارد شما فرصت پیوند مجدد با اعضای خانواده را دارید بشرطیکه شما وضع قانونی بعنوان پناهنده را دریافت کرده باشید. مادر و پدر تان میتوانند اجازه اقامت را درخواست کند تا در طول مدتی که اجازه اقامت تان مدار اعتبار است یکجا با شما در سویدن زندگی کنند.

اگر شما وضع قانونی بعنوان جایگزین نیازمند حفاظت جانی را دریافت کنید، در آنصورت فقط در موارد استثنایی حق پیوند مجدد خانواده را خواهید داشت.

بعنوان یک طفل شما از شرط امرار معاش مستثنی هستید.

من اجازه اقامت دایمی را بدست آورده ام

خانواده تان میتواند اجازه اقامت را درخواست کند تا یکجا با شما در سویدن زندگی کنند. در چنین صورت ممکن است از شما خواسته شود که شرط امرار معاش را برآورده کنید.

در مورد پیوند مجدد خانواده و شرط امرار معاش در اینجا بیشتر بخوانید

اگر یکی از خویشاوندان مهاجر سهمیه اجازه اقامت را درخواست کند، در آنصورت شرط امرار معاش در صورتی اطلاق میکند که درخواست سه ماه بعد از اینکه خویشاوند که در سویدن قرار دارد اجازه اقامت را دریافت کند، تقدیم شود. شرط امرار معاش در مواردی که خانواده از امکانات پیوند مجدد در یکی از کشور ها خارج از اتحادیه اروپا برخوردار باشد و یا اگر این یک نسبت جدید باشد، نیز اطلاق میکند.

 اگر شما اقامهٔ موقت دریافت کرده باشید، در آنصورت فقط نزدیکترین اعضای خانواده شما میتوانند به درخواست ورود به کشور و زندگی با شما در سویدن اقدام کنند. نزدیکترین اعضای خانواده عبارتند از: شوهر، خانم، شریک زندگی مشترک بدون ازدواج، شریک زندگی ثبت شده و فرزندان کمتر از سن 18 سال. اعم شما و همسر تان باید سن 21 سال را تکمیل کرده باشید. در صورتیکه فرزندان مشترک داشته باشید، ممکن است استثنا در رابطه به حد سن در نظر گرفته شود. اگر سن تان کمتر از 18 سال باشد، والدین شما نزدیکترین اعضای خانواده تان محسوب میشوند.

اگر شما اجازه اقامت دایمی را بدست آورده باشید، در آنصورت سایر اقارت نزدیک تان در موارد استثنایی نیز فرصت دارند به الحاق و زندگی مشترک با شما در سویدن درخواست بدهند.

در مورد اجازه اقامت برای سایر اقارب نزدیک بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

شرط امرار معاش و مسکن بمعنی اینست که شما باید بتوانید مصارف خود و فامیل خود را تامین کنید و اینکه شما باید به مسکنی دارای مساحت کافی دسترس داشته باشید.

در مورد شرط امرار معاش و مسکن بیشتر بخوانید

ادارهٔ امور مهاجرت وقتی که درخواست تقدیم میشود، بررسی خواهد کرد که آیا شما میتوانید مصارف خود و فامیل خود را تأمین کنید و اینکه شما برای سکونت به خانه یی که مطابق استاندارد و به اندازه کافی بزرگ باشد، دسترس دارید یا خیر. شما باید بتوانید از روز رسیدن فامیل تان به سویدن از خانه استفاده کنید. اگر شما نتوانید این شرایط را برآورده کنید، درخواست اجازه اقامت برای اعضای خانواده تان رد خواهد شد.

Last updated: 2021-01-15

Was the information on this page helpful to you?