سوالات و جوابات عادی در باره پیوند مجدد اعضای خانواده و شرط تأمین امرار معاش

Vanliga frågor och svar om familjeåterförening och försörjningskrav – dari

 • آیا ممکن است فامیلم به سویدن بیاید؟

  حق پیوند مجدد خانواده به وضع قانونی پناهندگی که دارید و در بعضی موارد حتی به اینکه چه هنگام درخواست پناهندگی داده اید، بستگی دارد.

  اعضای خانواده تان در شرایط ذیل فرصت دارند که به منظور یکجا شدن با شما در سویدن اجازه اقامت را درخواست کنند:

  • شما اجازه اقامت دایمی دریافت کرده باشید
  • شما اجازه اقامت موقت را با وضع قانونی منحیث پناهنده مطابق با فیصله نامه سازمان ملل دریافت کرده باشید
  • اجازه اقامت موقت را با وضع قانونی بعنوان جایگزین نیازمند حفاظت جانی دریافت کرده و درخواست پناهندگی را قبل از بتاریخ ۲۴ نومبر ۲۰۱۵ تقدیم کرده باشید.

  شما کسانیکه اجازه اقامت موقت را با وضع قانونی بعنوان جایگزین نیازمند حفاظت جانی دریافت کرده باشید و درخواست پناهندگی را بعد از تاریخ ۲۴ نومبر ۲۰۱۵ تقدیم کرده باشید فقط در موارد استثنایی حق پیوند مجدد اعضای خانواده را خواهید داشت.

 • در اینجا میتوانید برخی مثال های که شاید با شرایط شما و خانواده تان مطابقت داشته باشند، بخوانید..

  من منحیث پناهنده مطابق با فیصله نامه سازمان ملل متحد قبول شده ام و درخواست پناهندگی را قبل از تاریخ ۲۴ نومبر سال ۲۰۱۵ تقدیم نموده ام

  فامیل نزدیک شما میتواند اجازه اقامت را درخواست کند تا در طول مدتی که اجازه اقامت تان مدار اعتبار است یکجا با شما در سویدن زندگی کنند. در چنین صورت ممکن است از شما خواسته شود که شرط امرار معاش را برآورده کنید.

  من بعنوان جایگزین نیازمند حفاظت جانی قبول شده و برای اجازه اقامت قبل از تاریخ ۲۴ نومبر ۲۰۱۵ درخواستی داده ام

  فامیل نزدیک شما میتواند اجازه اقامت را درخواست کند تا در طول مدتی که اجازه اقامت تان مدار اعتبار است یکجا با شما در سویدن زندگی کنند. در چنین صورت ممکن است از شما خواسته شود که شرط امرار معاش را برآورده کنید.

  من بعنوان پناهنده مطابق با فیصله نامه سازمان ملل متحد قبول شده و برای اجازه اقامت بعد از تاریخ ۲۴ نومبر ۲۰۱۵ درخواستی داده ام

  فامیل نزدیک شما میتواند اجازه اقامت را درخواست کند تا در طول مدتی که اجازه اقامت تان مدار اعتبار است یکجا با شما در سویدن زندگی کنند. در چنین صورت ممکن است از شما خواسته شود که شرط امرار معاش را برآورده کنید.

  من بعنوان جایگزین نیازمند حفاظت جانی قبول شده و برای اجازه اقامت بعد از تاریخ ۲۴ نومبر ۲۰۱۵ درخواستی داده ام

  شما فقط در موارد استثنایی حق پیوند مجدد با اعضای خانواده را خواهید داشت.

  این موارد استثنایی ممکن است عبارت باشند از کسانی که مبتلای وضعیت صحی بسیار وخیم هستند یا کسانی که مورد تجارت انسان قرار گرفته اند. اجازه اقامت به اعضای خانواده در اکثر موارد اعطا نمی شود.

  من زیر سن ۱۸ سال استم و بدون خانواده خود وارد سویدن شده ام

  بعنوان یک طفل تنها وارد شما فرصت پیوند مجدد با اعضای خانواده را دارید بشرطیکه شما وضع قانونی بعنوان پناهنده را دریافت کرده باشید. مادر و پدر تان میتوانند اجازه اقامت را درخواست کند تا در طول مدتی که اجازه اقامت تان مدار اعتبار است یکجا با شما در سویدن زندگی کنند.

  اگر شما وضع قانونی بعنوان جایگزین نیازمند حفاظت جانی را دریافت کنید، در آنصورت فقط در موارد استثنایی حق پیوند مجدد خانواده را خواهید داشت.

  بعنوان یک طفل شما از شرط امرار معاش مستثنی هستید.

  من اجازه اقامت دایمی را بدست آورده ام

  خانواده تان میتواند اجازه اقامت را درخواست کند تا یکجا با شما در سویدن زندگی کنند. در چنین صورت ممکن است از شما خواسته شود که شرط امرار معاش را برآورده کنید.

  در مورد پیوند مجدد خانواده و شرط امرار معاش در اینجا بیشتر بخوانید

 • آیا شرط امرار معاش با مهاجرین سهمیه نیز تعلق میگیرد؟

  اگر یکی از خویشاوندان مهاجر سهمیه اجازه اقامت را درخواست کند، در آنصورت شرط امرار معاش در صورتی اطلاق میکند که درخواست سه ماه بعد از اینکه خویشاوند که در سویدن قرار دارد اجازه اقامت را دریافت کند، تقدیم شود. شرط امرار معاش در مواردی که خانواده از امکانات پیوند مجدد در یکی از کشور ها خارج از اتحادیه اروپا برخوردار باشد و یا اگر این یک نسبت جدید باشد، نیز اطلاق میکند.

 • چه کسانی اعضای خانواده محسوب میشوند؟

  اگر شما اجازه اقامت موقت را دریافت کرده باشید، در آنصورت فقط اقارب نزدیک شما میتوانند به الحاق و زندگی مشترک با شما در سویدن درخواست بدهند. اقارب نزدیک عبارت است از شوهر، خانم، همزیست، شریک زندگی ثبت شده و فرزندان کمتر از سن ۱۸ سال. اعم شما و شریک زندگی تان باید سن ۲۱ سال را تکمیل کرده باشید و حد اقل طی دو سال باهم زندگی مشترک را سپری کرده باشید. در صورتیکه فرزندان مشترک داشته باشید ممکن است استثنا در رابطه به حد سن صورت بگیرد. اگر سن شما کمتر از ۱۸ سال باشد درینصورت والدین شما شامل اقارب نزدیک تان محسوب میشوند.

  اگر شما اجازه اقامت دایمی را بدست آورده باشید، در آنصورت سایر اقارت نزدیک تان در موارد استثنایی نیز فرصت دارند به الحاق و زندگی مشترک با شما در سویدن درخواست بدهند.

  در مورد اجازه اقامت برای سایر اقارب نزدیک بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

 • شرط امرار معاش و مسکن چه معنی دارد؟

  شرط امرار معاش و مسکن بمعنی اینست که شما باید بتوانید مصارف خود و فامیل خود را تامین کنید و اینکه شما باید به مسکنی دارای مساحت کافی دسترس داشته باشید.

  در مورد شرط امرار معاش و مسکن بیشتر بخوانید

 • آیا وقتی که اعضای خانواده ام درخواست تقدیم میکنند باید نشان دهم که من میتوانم مصارف خود و آنها را تامین کنم و یا آیا میتوانم اسناد عواید خود را بعدا ارسال نمایم؟

  ادارهٔ امور مهاجرت وقتی که درخواست تقدیم میشود، بررسی خواهد کرد که آیا شما میتوانید مصارف خود و فامیل خود را تأمین کنید و اینکه شما برای سکونت به خانه یی که مطابق استاندارد و به اندازه کافی بزرگ باشد، دسترس دارید یا خیر. شما باید بتوانید از روز رسیدن فامیل تان به سویدن از خانه استفاده کنید. اگر شما نتوانید این شرایط را برآورده کنید، درخواست اجازه اقامت برای اعضای خانواده تان رد خواهد شد.