سوالات و جوابات در مورد اقامه بخاطر دورهٔ ثانوی

Frågor och svar om uppehållstillstånd för gymnasiestudier – dari

سوال و جواب در باره قانون دورهٔ ثانوی - عمومی
 • این قانون جدید تا چند وقت معتبر خواهد بود؟

  این قانون جدید از 1 جون 2017 اعتبار دارد. این قانون تا مدت اعتبار قانون (2016:752) در مورد محدودیت موقتی در مورد امکانات دریافت اقامه یعنی الی تاریخ 19 جولای 2019 اعتبار خواهد داشت.

  بتاریخ 20 جولای 2019 یک قانون جدید دارای مقررات معادل به اجرا درآورده می شود که از جمله به کسانی که اقامه را بخاطر دورهٔ ثانوی دریافت کرده اند، تعلق می گیرد. معلومات بیشتر در مورد این طرح قانون بعدا پخش خواهد شد.

 • برای دریافت اقامه بخاطر تحصیل در سطح دورهٔ ثانوی چه شرایطی وجود دارند؟

  عوامل متعددی وجود دارند که بالای امکانات دریافت اقامه بخاطر تحصیل در سطح دورهٔ ثانوی دریافت کنید، تاثیر می گذارد. مقررات در قسمت پناهجویان و کسانی که اقامه موقتی داشته اند و خواهان تمدید آن باشند، فرق و تفاوت دارند. مقررات به اینکه آیا شما یکی از کودکان تنها وارد هستید، آیا شما برنامه ملی یا برنامه مقدماتی را می گذرانید و در برخی از موارد به تاریخ تقدیم درخواست اولین پناهندگی تان بستگی دارد.

 • اگر من مصروف تحصیل در سطح دورهٔ ثانوی باشم تا چند وقت اقامه دریافت کرده میتوانم؟

  طول اقامه علاوه بر عوامل دیگر به طول مدت آموزش تان و اینکه آیا شما برنامه ملی یا برنامه مقدماتی را می گذرانید بستگی دارد. اقامهٔ سه ساله یا سیزده ماهه ممکن است اعطا گردد. دریافت اقامهٔ شش ماهه بعد از فراغت از این دورهٔ تحصیلات نیز امکان دارد.

 • آیا قانون دورهٔ ثانوی فقط به کودکان تنها وارد تعلق می گیرد؟

  نخیر، نوجوانانی که همراه با خانواده خود وارد سویدن شده اند نیز می توانند اقامه بخاطر دورهٔ ثانوی را درخواست کنند. علاوه بر آن ممکن است افراد بالای سن 18 ولی زیر سن 25 سال نیز فراگرفته شوند.

سوال و جواب در باره درخواست پناهندگی بار اول
 • من کلانسال یا خوردسال همراه با خانواده استم و یک برنامه ملی را در مکتب دورهٔ ثانوی (جمنازیوم) می گذرانم – چه شرایطی به من تعلق می گیرند؟

   اگر ادارهٔ امور مهاجرت به این نتیجه برسد که شما بر اساس نیازمندی به پناه، بر بنای دلایل فوق العاده یا ویژه بشر دوستانه (شرایط مهم عاطفی) و یا بر بنای موانع در راستای عملی کردن حکم ترک خاک، مستحق اقامه موقتی شناخته شوید در آنصورت اگر شرایط قرار ذیل را برآورده کنید اقامه طولانی نسبت به اقامه بر اساس سایر دلایل، را دریافت خواهید کرد:

  • سن تان بین 17 و 24 سال باشد
  • قبلا دورهٔ ثانوی یا تحصیلات معادل آن در خارج از کشور که در سویدن مورد ارزیابی قرار گرفته باشد، را تکمیل نکرده باشید
  • مدت تحصیلات نسبت به اقامه که در غیر این صورت دریافت می کردید، طولانی تر باشد

  شما می توانید یک اقامه موقتی را دریافت کنید که تا شش ماه بعد از تکمیل تحصیلات مدار اعتبار باشد.

 • من کلانسال یا خوردسال همراه با خانواده استم و یک برنامه مقدماتی را در مکتب دورهٔ ثانوی (جمنازیوم) می گذرانم – چه شرایطی به من تعلق می گیرند؟

  اگر ادارهٔ امور مهاجرت به این نتیجه برسد که شما بر اساس نیازمندی به پناه، بر بنای دلایل فوق العاده یا ویژه بشر دوستانه (شرایط مهم عاطفی) و یا بر بنای موانع در راستای عملی کردن حکم ترک خاک، مستحق اقامه موقت شناخته شوید در آنصورت بنا بر همین دلیل اقامه را دریافت خواهید کرد. شما نمی توانید هنگام درخواست پناهندگی بار اول یک اقامه طولانی تر را بخاطر گذراندن یک برنامه مقدماتی در مکتب دورهٔ ثانوی دریافت کنید.

 • من یکی از کودکان تنها وارد استم و یک برنامه ملی را در مکتب دورهٔ ثانوی می گذرانم – چه شرایطی به من تعلق می گیرند؟

  اگر ادارهٔ امور مهاجرت به این نتیجه برسد که شما بر اساس نیازمندی به پناه، بر بنای دلایل فوق العاده یا ویژه بشر دوستانه (شرایط مهم عاطفی) و یا بر بنای موانع در راستای عملی کردن حکم ترک خاک، مستحق اقامه موقت شناخته شوید و یا اگر قرار باشد اجازۀ اقامت را بنا بر اینکه امکانات منظم برای پذیرفتن شما در کشور اصلی تان وجود نداشته باشد، می توانید برای گذراندن دورهٔ ثانوی از اقامه طولانی تر برخوردار شوید.

  اقامه علاوه بر مدتی که در تحصیل تان باقی مانده باشد تا شش ماه مدار اعتبار خواهد بود.

  شما قبلا نباید دورهٔ ثانوی را یا تحصیلات معادل آنرا در خارج از کشور که در سویدن مورد ارزیابی قرار گرفته باشد، تکمیل کرده باشید.

 • من یکی از کودکان تنها وارد استم و یک برنامه مقدماتی را در مکتب دورهٔ ثانوی می گذرانم – چه شرایطی به من تعلق می گیرند؟

  اگر شما یک اقامه موقتی را بدلیلی دریافت کنید که در کشور اصلی تان امکانات منظم پذیرش وجود ندارند، ممکن است یک اقامه سیزده ماهه را در صورتی دریافت کنید که قبلا دوره ثانوی را یا تحصیلات معادل آنرا در یکی از کشور های خارجی که در سویدن نیز ارزیابی شده باشد، سپری نکرده باشید.

 • من یکی از کودکان تنها وارد بوده و قبل از تاریخ 24 نوامبر 2015 درخواست پناهندگی داده ام. من اکنون دورهٔ ثانوی را می گذرانم – چه شرایطی به من تعلق می گیرند؟

  اگر قرار است شما یک اقامه موقتی را بدلیلی دریافت کنید که بنا بر فقدان امکانات منظم پذیرش در کشور اصلی تان موانع در راستای عملی کردن حکم ترک خاک پدید آمده اند، ممکن است یک اقامه چهار ساله را در صورتی دریافت کنید که شما در حال گذراندن یک برنامه مقدماتی یا یک برنامه ملی در مکتب دورهٔ ثانوی باشید.

 • من یک کودکان تنها وارد بوده و مصروف تحصیل در مکتب دورهٔ ثانوی استم. من تصمیم رد اقامت یا ترک خاک را دریافت کرده ام که عملی شدن آن به تاخیر انداخته شده است – چه شرایطی به من تعلق می گیرند؟

  اگر درخواست نخستین پناهندگی تان تا تاریخ 24 نوامبر 2015 تسلیم داده شده باشد شما می توانید اقامه چهار ساله را در بشرطی دریافت کنید که شما در حال گذراندن یک برنامه مقدماتی یا برنامه ملی در مکتب دورهٔ ثانوی باشید. اینکه شما در حین ارائه درخواستی برای اقامه بخاطر دورهٔ ثانوی در داخل کشور سویدن قرار داشته باشید شرط لازمی است.

سوالات و جوابات در مورد درخواست تمدید اقامه موقتی
 • من می خواهم به درخواست تمدید اقامه موقتی که آنرا بدلیل نیازمندی حفاظت جانی یا موانع در راستای عملی شدن حکم ترک خاک کسب کرده ام، اقدام کنم. من یک برنامه ملی را در مکتب دورهٔ ثانوی می گذرانم – چه شرایطی به من تعلق می گیرند؟

  شرایط آتی به بزرگسالان، کودکان تنها وارد و کودکان با خانواده تعلق می گیرند که دلایل اقامه قبلی شان به جای خود باقی باشند:

  اگر دلایل اقامه قبلی تان تغییر نکرده به جای خود باقی باشند، می توانید یک اقامه طولانی نسبت به آنکه در غیر این صورت کسب می کردید را بشرطی دریافت کنید که سن تان بین 17 و 24 سال باشد و دورهٔ ثانوی را یا معادل آن را که در سویدن ارزیابی شده باشد، نگذرانده باشید. شما می توانید یک اقامه موقتی را دریافت کنید که تا شش ماه بعد از تکمیل تحصیلات مدار اعتبار باشد. مدت تحصیلات باید نسبت به اقامه که در غیر این صورت دریافت می کردید، طولانی تر باشد.

  شرایط آتی به بزرگسالان، کودکان تنها وارد و کودکان با خانواده تعلق می گیرند که دلایل اقامه قبلی شان به جای خود باقی باشند:

  اگر دلایل اقامه قبلی تان تغییر کرده به جای خود باقی نباشند، می توانید یک اقامه بخاطر گذراندن دورهٔ ثانوی را بشرطی دریافت کنید که سن شما بین 18 و -24 سال باشد و از قبل دورهٔ ثانوی را یا معادل آنرا که در سویدن ارزیابی شده باشد، نگذرانده باشید. شما می توانید یک اقامه موقتی را دریافت کنید که تا شش ماه بعد از تکمیل تحصیلات مدار اعتبار باشد. در قسمت کودکان تنها وارد پایین ترین حد مجاز سن 17 سال است.

 • من می خواهم به درخواست تمدید اقامه خود اقدام کنم. من یک برنامه مقدماتی را در مکتب دورهٔ ثانوی می گذرانم – چه شرایطی به من تعلق می گیرند؟

  شرایط آتی به بزرگسالان، کودکان تنها وارد و کودکان با خانواده تعلق می گیرند که دلایل اقامه قبلی شان به جای خود باقی باشند:

  اگر دلایل اقامه قبلی تان به حال خود باقی باشند، به اساس همان دلایل قبلی از اقامه برخوردار خواهید شد.

  شرایط آتی به بزرگسالان، کودکان تنها وارد و کودکان با خانواده تعلق می گیرند که دلایل اقامه قبلی شان به جای خود باقی باشند:

  اگر دلایل اقامه قبلی تان تغییر کرده به جای خود باقی نباشند، می توانید یک اقامه سیزده ماهه برای گذراندن دورهٔ ثانوی را بشرطی دریافت کنید که سن شما بین 18 و 24 سال باشد و از قبل دورهٔ ثانوی را یا معادل آنرا که در سویدن ارزیابی شده باشد، نگذرانده باشید. در قسمت کودکان تنها وارد پایین ترین حد مجاز سن 17 سال است.

 • من یک کودکان تنها وارد استم و هنگام طی مراحل درخواست تمدید خود بالای سن 18 سال گشته ام – چه شرایطی به من تعلق می گیرند؟

    اگر شما بعنوان نیازمند حفاظت جانی اقامه موقتی داشته اید و سن 18 سال را تکمیل کرده باشد درخواست تمدید تان بعنوان یک فرد بزرگسال بررسی خواهد شد. به سوالات و جوابات در قسمت فوق این صفحه مراجعه کنید.

  اگر شما اقامه را بر اساس موانع در راستای عملی شدن حکم ترک خاک در اثر فقدان پذیرش منظم در کشور اصلی تان داشته اید و حالا نمی توانید اقامه جدید را بدست بیاورید، در آنصورت می توانید در شرایط زیر از اقامه بخاطر دورهٔ ثانوی برخوردار شوید:

  • سن تان بین 18 و 24 سال باشد
  • قبلا دورهٔ ثانوی را یا تحصیلات معادل آن را در خارج از کشور که در سویدن مورد ارزیابی قرار گرفته باشد، تکمیل نکرده باشید

  اگر شما یک برنامه ملی را در مکتب دورهٔ ثانوی می گذرانید، می توانید یک اقامه موقت را دریافت کنید که تا شش ماه بعد از تکمیل تحصیلات مدار اعتبار باشد. اگر شما یک برنامه مقدماتی را در مکتب دورهٔ ثانوی می گذرانید، می توانید یک اقامه موقتی سیزده ماهه را دریافت کنید.

  اگر شما اقامه را بر اساس موانع در راستای عملی شدن حکم ترک خاک در اثر فقدان پذیرش منظم در کشور اصلی تان داشته اید و حالا نمی توانید اقامه جدید را بدست بیاورید و درخواستی اولین تان قبل یا بتاریخ 24 نوامبر 2015 ثبت شده باشد، در آنصورت می توانید اقامه تحصیلی چهار ساله را بخاطر گذراندن برنامه مقدماتی یا برنامه ملی در مکتب دورهٔ ثانوی، دریافت کنید.

  اینکه شما در حین ارائه درخواستی برای اقامه بخاطر دورهٔ ثانوی در داخل کشور سویدن قرار داشته باشید شرط لازمی است.

سوال و جواب در باره درخواستی
 • من درخواست پناهندگی داده ام و اکنون دورهٔ ثانوی را می گذرانم. درخواستی خود را به چه نحوه با تصدیق از دورهٔ ثانوی تکمیل نمایم؟

  اگر انترویو بررسی پناهندگی را قبلا سپری کرده باشید ادارهٔ امور مهاجرت در صورتی که شما در سطح دورهٔ ثانوی مصروف تحصیل باشید از شما تقاضا خواهد کرد تا پرونده خود را با ارائه کردن برنامهٔ تحصیلی انفرادی تکمیل کنید.

  اگر انترویو بررسی پناهندگی را سپری نکرده باشید می توانید برنامهٔ تحصیلی انفرادی را باخود به انترویو بیاورید. برنامهٔ تحصیلی انفرادی را از مکتب خود بدست میاورید.

 • من اقامه موقتی را بر اساس دلایل امنیتی بدست آورده ام و اکنون دورهٔ ثانوی را می گذرانم. حالا چه کاری کنم؟

  شما فرصت خواهید داشت تا هنگامی که به درخواست تمدید اقامه می پردازید، اقامه بخاطر دورهٔ ثانوی را درخواست کنید. شما نمی توانید قبل از سپری شدن مدت اعتبار اقامه که اکنون در دست دارید از اقامه موقتی جدید برخوردار شوید.

 • من یک تصمیم منفی یا تصمیم ترک خاک را دریافت کرده ام که عملی شدن آن به تاخیر انداخته شده است. من اکنون دورهٔ ثانوی را می گذرانم - حالا چه کاری کنم؟

  اگر اولین درخواست پناهندگی تان قبل از با بتاریخ 24 نوامبر 2015 ثبت شده باشد یا شما یک تصمیم منفی یا تصمیم خاک را دریافت کرده باشید که عملی شدن آن به تاخیر انداخته شده باشد، در آنصورت این مقررات به شما نیز تعلق می گیرند. در چنین صورت باید به یکی از دفاتر درخواستی یا پذیرایی مراجعه کنید تا درخواستی خود را ثبت کنید. شما می توانید سر از 1 جون 2017 به این کار بپردازید.

 • من یک نامه پذیرش شمولیت در دورهٔ ثانوی دریافت کرده ام. آیا حالا می توانم به درخواست اقامه بخاطر گذراندن دورهٔ ثانوی اقدام کنم؟

  نخیر، هنگام درخواستی اقامه باید دورهٔ ثانوی خود را آغاز کرده باشید.

 • برای به اثبات رساندن اینکه من در مکتب دورهٔ ثانوی می خوانم، باید کدام تصدیق را ارائه کنم؟

  اگر شما در مکتب دورهٔ ثانوی یا مکتب ویژه دورهٔ ثانوی مصروف تحصیل هستید فقط ارائه کردن برنامهٔ تحصیلی انفرادی لازم است. اگر در موسسه تحصیلات بزرگسالان (فولک هوگ اسکولا) یا آموزش کمونی بزرگسالان (کومووکس) به تحصیل پرداخته اید باید اسناد برنامه ریزی همانند را ارائه کنید. چنین سند را از مکتب خود بدست میاورید.

سوال و جواب در باره تحصیلات
 • چه آموز ها در زمره تحصیلات در سطح دورهٔ ثانوی به شمار می روند؟

  تحصیلات در سطح دورهٔ ثانوی عبارت از گذراندن برنامه مقدماتی یا برنامه ملی در مکتب دورهٔ ثانوی یا مکتب ویژه دورهٔ ثانوی اند. آموزش کل وقته در سطح دورهٔ ثانوی در موسسه تحصیلات بزرگسالان (فولک هوگ اسکولا) یا آموزش کمونی بزرگسالان (کومووکس) نیز در زمره تحصیلات در سطح دورهٔ ثانوی محسوب می شوند.

 • آیا تحصیلات کل وقته شرط است؟

  بلی، در اکثر موارد باید کل وقته در مکتب دورهٔ ثانوی مصروف تحصیل باشید. تا آنجا که به تحصیلات پاره وقته مربوط می شود اقامه فقط در موارد استثنایی اعطا می شود بطور مثال هنگام مریضی، معیوبیت یا نیازمندی به تکمیل نمودن تحصیلات در خارج از کشور.

 • آیا بخاطر محروم نشدن از اقامه خود نایل شدن به نتایج درسی مشخص شرط است؟

  بلی، اگر شما اقامه یی دریافت کنید که مدت اعتبار آن بیشتر از 13 ماه باشد باید هر سال بطور مثال از طریق تقدیم تصدیق حاضری یا نتایج درسی ارائه دهید که شما فعالانه در درس های خود اشتراک ورزیده اید. اگر این شرط را برآورده نکنید ممکن است ادارهٔ امور مهاجرت مدت اعتبار اقامه تان را دوباره بررسی نماید یا آنرا فسخ نماید.

 • اگر به تکمیل نمودن آموزش خود در زمان برنامه ریزی شده نرسم، آیا می توانم بخاطر تکمیل نمودن تحصیلات خود از اقامه طولانی برخوردار شوم؟

  بلی، شما می توانید در بعضی شرایط از اقامه تمدید شده برخوردار شوید تا تحصیلات خود را تکمیل کنید. اگر شما یک برنامه ملی را می گذرانید باید نشان داده باشید که شما فعالانه در درس های خود اشتراک ورزیده اید.

 • آیا بعد از فراغت از دورهٔ ثانوی می توانم در سویدن بمانم؟

  بعد از فراغت از دورهٔ ثانوی شما می توانید به درخواست تمدید اقامه بپردازید. اگر تحصیلات خود را تکمیل کرده باشید می توانید به منظور پیدا کردن یک کار در سویدن به درخواست اقامه شش ماهه بپردازید. اگر شما می توانید مصارف زندگی خود را بوسیله کار یا شرکت خصوصی تامین کنید، در آنصورت از فرصت دریافت اقامه دایمی برخوردار می شوید.

سوال و جواب در باره خانواده
 • وقتی که اقامه بخاطر دورهٔ ثانوی را دریافت کنم آیا والدینم می توانند به سویدن بیایند؟

  اگر شما بعنوان پناهنده (سیاسی) یا جایگزین نیازمند حفاظت جانی شناخته شده اید و قبل از تاریخ 24 نوامبر 2015 به درخواست پناهندگی پرداخته باشید، در آنصورت از امکانات بازپیوند با اعضای نزدیک خانواده خود برخوردار می شوید. اینکه شما زیر سن 18 سال باشید برای بازپیوست با والدین شرط است.

 • اگر من اقامه را بخاطر تحصیل در مکتب دورهٔ ثانوی دریافت کنم، آیا شوهر/خانم/همسر راجستر شده من از اقامه بر اساس بستگی با من برخوردار خواهد شد؟

  برای اینکه شوهر/خانم/همسر راجستر شده تان اقامه را بر اساس بستگی با شما دریافت کند، باید شرایط ذیل برآورده شوند:

  • شما بعنوان پناهنده سیاسی یا جایگزین مستلزم حفاظت جانی شناخته شده باشید و قبل از تاریخ 24 نوامبر 2015 به درخواست پناهندگی اقدام کرده باشید.
  • هر دو تان بالای سن 21 سال باشید (در صورتی که فرزندان مشترک داشته باشید از این شرط مستثنی قرار داده شوید)
  • قبل از ورود به سویدن باهم زندگی مشترک سپری کرده باشید