اقامهِ خود را بخاطر نیاز های محافظتی، برای مدت محدود تمدید نمایید

Förlänga ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov – dari

زمانیکه جواز اقامهِ‌ موقت شما منقظی گردد، شما قادر به درخواست تمدید آن خواهید بود. اگر شما هنوز هم به محافظت ضرورت داشته باشید پس به شما جواز اقامه داده خواهد شد.

در بعضی مواقع اگر شما بخاطر ماندن در سویدن دلایل دیگری داشته باشید، همچنان میتوانید جواز اقامت بدست بیآورید.

اقامهِ‌ موقتی و دایمی

اگر هنوز هم به محافظت ضرورت داشته باشید، پس شما جواز اقامهِ موقتی خود را تمدید کرده میتوانید.

کارمند هستید یا متشبث

اگر ثابت ساخته بتوانید که شما از طریق کارمندی و یا هم تجارت شخصی برای خود درامد فراهم ساخته میتوانید، پس شما اقامهِ دایمی بدست آورده میتوانید.

در بارهِ اقامهِ دایمی بحیث یک کارمند و یا هم یکفرد متشبث، بیشتر بخوانید

اقامه برای شاگردان لیسه

اگر شما مصروف دانش آموزی بسطحِ لسیه هستید و سن شما بین ۱۷ تا ۲۴ است، در بعضی مواقع شاید برای شما جواز اقامهِ طویل المدت داده شود تا شما تعلیمات خود را تکمیل کنید. این امر برای شما اشخاصیکه سرگرم آموزش در مکاتب لسیه و یا هم مراکز آموزشی مشابه به لسیه، بطور مثال دبیرستان محلی و یا هم مراکز آموزشی کمون برای سالمندان (komvux) هستید، قابل تطبیق میباشد.

زمان اعتبار جواز اقامه وابسته به مدت زمان تعلیمات باقیماندهِ شما میباشد. بخاطر حفظ اعتبار اقامه،‌ شما باید بطور منظم نشان بدهید که الزامات فعالیت های تعلیمی را تکمیل میکنید. این بدین معنیست که شما باید هرسال اسناد آموزشی خود از مکتب را به ادارهِ مهاجرت تسلیم کنید.

زمانیکه شما تعلیمات دورهِ لیسه را تکمیل کردید،‌ بعداً شما بخاطر حمایت خود، به دریافت اقامهِ‌ دایمی درخواست داده میتوانید.

در بارهِ جواز های اقامه برای شاگردان لیسه که سنین آنها بین ۱۷ تا ۲۴ است، بیشتر بدانید (به سوئدی)

اقارب یک شخص،‌ که در سویدن زندگی میکنند

اگر شما با یک شخصی زندگی میکنید که شهروند سویدن است و یا هم اقامهِ‌ دایمی دارد، پس شما بخاطر پیوند با شریک خود، اقامه بدست آورده میتوانید. اگر شما از دو سال بدینسو یکجا زندگی میکنید، شما اقامهِ دایمی بدست آورده میتوانید، در غیر آن شما اقامهِ موقتی برای مدت الی دوسال بدست خواهید آورد.

دربارهِ چیزهای لازمه برای اقامهِ شمابدلیل پیوند شما با شریک تان که درسویدن زندگی میکند، بیشتر بدانید (به سوئدی)

دلایل دیگر

در موارد استثنایی، برای کسانیکه شرایط خاص و یا هم بگونهِ مشخص شرایط وخیم دارند، امکان تمدید اقامه وجود دارد. و در چنین حالت، بیرون راندن یک شخص خلاف تعهدات کنوانسیون سویدن خواهد بود.

قبل از اینکه اقامهِ‌ شما منقضی گردد، برای تمدید آن درخواست بدهید

این مهم است تا شما برای تمدید اقامهِ، قبل از آنکه اقامهِ موقتی شما منقضی گردد، در خواست بدهید. اما اینکار را از سه ما پیشتر، انجام ندهید. اگر شما قبل از اینکه اقامهِ‌ تان منقضی گردد، برای تمدید آن درخواست ندهید، پس هنگامیکه شما منتظر تصمیمِ دفتر مهاجرت باشید، اجازهِ کار کردن را ندارید، و همچنان شما در معرض خطر از دست دادن فواید گوناگون، مانند حمایت های اولیه، کمک مالی شاگردان و یا هم کمک هزینهِ والدین، قرار خواهید داشت.

درخواست خود را بطور خصوصی تسلیم کنید

برای درخواست تمدید اقامه، شما باید شخصاً با دفتر مهاجرت سویدن ملاقات نمایید.همه اعضای فامیل که به تمدید اقامه درخواست میدهند، باید به دفتر مهاجرت سویدن مراجعه کنند. اطفال بدون سرپرست باید سرپرست موقتی و یا هم سرپرست توضیف شدهِ خاص خود را با خو بیآورند.

در بارهِ محل تسلیم دهی درخواست و تماس با ما، بیشتر بدانید. ( فقط به زبان سویدنی و انگلیسی)

وقت را برای درخواست تمدید اقامه، ریزرو کنید.( فقط به زبان سویدنی و انگلیسی)

فورم را خانه پری کنید

فورمهٔ Underlag för ansökan om förlängning av uppehållstillstånd را خانه پوری کنید و زمانیکه به تمدید اقامه درخواست میدهید، این فارم را با خود به دفتر مهاجرت سویدن بیآورید. همه اعضای فامیل باید فورم را با خود داشته باشند. این امر بالای آنعده اعضای فامیل که بمقصد یکجا شدن با شما پس از آنکه شما بخاطر نیاز محافظت اقامه بدست آوردید به سویدن آمدند، نیز قابل تطبیق میباشد.

اگر خواسته باشید که بخاطر اقامهِ دایمی بحیث یک کارمند و یا هم یک شخص متشبث، درخواست بدهید، درینصورت نیز فورمهٔ Uppgifter om försörjning را خانه پری کنید.

اگر شما خواسته باشید که بخاطر زندگی کردن با یک شریک، در خواست اقامه بدهید،‌ پس شریک شما باید فورمهٔFrågeformulär om förhållande را خانه پری کنید.

Underlag för ansökan om förlängning av uppehållstillstånd blankett nummer 200011 (فقط به زبان سویدی)PDF

Uppgifter om försörjning, blankett nummerPDF 202011PDF (فقط به زبان سویدی)

Frågeformulär om förhållande, blankett nummer 204011 (فقط به زبان سویدی)PDF

در وقت درخواست چه چیزها را باید با خود داشته باشید

زمانیکه به تمدید اقامه در خواست میدهید، کارت جواز اقامهِ خود را باید باخود داشته باشید. اگر شما هرگونه اسناد هویت دارید، آنرا نیز باید با خود بیاورید، حتی درصورتیکه قبلاً نیز آنرا به دفتر مهاجرت نشان داده باشید.

فورمها و پرسشنامه ها به شما خواهد نشان دهد که ایا شما به آوردن کدام اسناد دیگر نیاز دارید. به همین دلیل فورم ها را به دقت بخوانید.

اگر اطلاعات جدید دارید

اگر هنوز هم به محافظت نیاز دارید، زمانیکه به تمدید اقامه درخواست میدهید، این موضوع را ذکر کنید. اگر شما دلایل جدید دارید، پس لطفاً به ما بگویید.

اگر شما پاسپورت و یا هم اسناد هویت جدید دارید، و یا هم اگر شما اقدامات جدید بخاطر نشان دادن دلایل جدید خود دارید، لطفاً آنرا هنگام درخواست تمدید اقامه، درج کنید.

عکس و اثر انگشتان

زمانیکه شما به تمدید اقامه درخواست میدهید، عکس شما دوباره گرفته خواهد شد و شاید اثر انگشتان شما برداشته شود. در صورتیکه شما اقامهِ جدید دریافت کنید، عکس و اثر انگشتان شما بخاطر کارت جواز اقامهِ جدید، استفاده میشود.

اطفال زیر سن شش سال، به برداشتن اثر انگشت نیاز ندارند.

Last updated: 2018-01-16

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*






If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.