اگر به اقامت در سویدن موفق شوید

Om du får stanna – dari

شما که درخواست پناهندگی داده اید و اقامه را دریافت کرده اید از حق کار و زندگی در سویدن برخوردار هستید.

این صفحات حاوی معلومات برای شما که درخواست پناهندگی داده اید و اقامه در سویدن را دریافت کرده اید، می باشند. (برخی از صفحات به همه زبان موجود نمی باشند.)

اگر شما اقامه را بعنوان پناهنده برپایهٔ فیصله نامهٔ سازمان ملل (عامیانه پناهنده سیاسی) دریافت نموده اید، اقامه تان برای سه سال مدار اعتبار می باشد.

در مورد اقامه بعنوان پناهنده بیشتر بخوانید

اگر شما اقامه را بعنوان نیازمند ثانوی حفاظت جانی دریافت نموده اید، اقامه تان برای 13 ماه مدار اعتبار می باشد.

در مورد اقامه بعنوان نیازمند ثانوی حفاظت جانی بیشتر بخوانید

اگر اقامه دایمی را دریافت کرده اید، اقامه تان تا وقتی که در سویدن بسر می برید مدار اعتبار خواهد بود.

در مورد اقامه دایمی بیشتر بخوانید

اگر شما اقامهٔ دایمی یا اقامهٔ موقتی را با درجهٔ پناهندگی بعنوان پناهندهٔ سیاسی یا نیازمند حفاظت جانی بشکل دیگر کسب کرده باشید، شما ممکن حق بازپیوست اعضای خانواده را دارا باشید.

در مورد امکانات بازپیوست با خانواده تان بیشتر بخوانید

اگر شما نمی توانید پاسپورت کشور اصلی را اخذ نمایید می توانید به درخواست پاسپورت از ادارهٔ امور مهاجرت اقدام کنید.

در مورد پاسپورت برای اتباع بیگانه بیشتر بخوانید

در مورد پاسپورت موقت برای اتباع بیگانه بیشتر بخوانید

در مورد جواز سفر سیاسی بیشتر بخوانید

اگر شما می خواهید بعد از سپری شدن اقامه موقتی تان در سویدن باقی بمانید، باید به تمدید اقامه اقدام کنید.

در مورد اینکه چه کسانی حق تمدید اقامه را دارند، بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

اگر شما اقامه موقتی را دریافت کرده اید و از طریق کار یا شرکت خصوصی وسع و توان تامین مصارف زندگی خود را دارید، در آنصورت می توانید به درخواست اقامه دایمی بپردازید.

در مورد شرایط و اینکه اقامه دایمی بر اساس تأمین امرار معاش را چگونه درخواست کنید، بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

Last updated: 2021-01-15