اجازه اقامت برای کسانی که حالت حفاظتی کمکی را دریافت نموده اند

Uppehållstillstånd för dig som har fått status som alternativt skyddsbehövande – dari

در صورتیکه شما حالت حفاظتی کمکی را دریافت کرده باشید، شما اجازه اقامت برای 13 ماه را حاصل مینمایید. اگر باز هم نیاز به مراقبت و حفاظت بعد از تاریخ انقضای اجازه اقامت خود داشته باشید، این روند تمدید خواهد شد.

اجازه اقامت موقتی شما اجازه خواهد داد تا به مدت 13 ماه در کشور سوئد زندگی و کار کنید. در جریان همان وقت شما حق مراقبت صحی نظر به هر اجازه اقامت بر شخص را میداشته باشید.

بمنظور تاییدی اجازه اقامت شما یک کارت اجازه اقامت را دریافت خواهید کرد. این کارت سند هویت و یا سند سفری نمیباشد. شما میتوانید خارج و یا در داخل کشور تا وقتی که کارت شما اعتبار دارد سفر کنید، اما اگر خارج از سوئد سفر میکنید باید پاسپورت و کارت اجازه اقامت خود را بمنظور داخل شدن به این کشور با خود داشته باشید.

بیشتر در مورد کارت اجازه اقامت آگاه شوید.

ثبت کردن به دفتر ثبت احوال نفوس

هنگامیکه شما اجازه اقامت دایمی را دریافت مینمایید، شما باید به دفتر ثبت احوال نفوس در نمایندگی مالیات کشور سوئد ( ُSkatteverket/اسکاتورکت)  در اسرع وقت ثبت شوید. ثبت احوال نفوس قبل از شامل شدن در صنوف مهاجرین کشور سوئد (sfi) و سیستم امنیتی اجتماعی کشور سوئد ضروری میباشد. وقتی که شما در ثبت احوال نفوس ثبت شدید، شما میتوانید سند هویت سوئدی که بمنظور، بطورمثال، باز کردن حساب بانکی بکار میرود بدست بیآورید.

بمنظور ثبت کردن در ثبت احوال نفوس شما باید به  نمایندگی مالیات کشور سوئد که موقعیت، حالت مدنی (مجرد هستید یا متاهل)،  تبعیت، و محل تولد شما را ثبت میکند مراجعه کنید.  هنگامیکه شما به نمایندگی مالیات کشور سوئد میروید باید کارت اجازه اقامت دایمی خود را همراه با سند هویت با خود داشته باشید. درصورتیکه سند  هویت شما نزد نمایندگی مهاجرت سوئد میباشد، یک کاپی آنرا درخواست کنید. کاپی باید توسط یک شخصی امضأ شود تا تایید شود که کاپی مشابه به اصل آن میباشد. شخص مذکور باید اسم و شماره تلیفون خود را به حروف بزرگ بنویسد.

معلومات نمایندگی مالیات کشور سوئددر ثبت احوال نفوس (به انگلیسی)external link, opens in new window

اقدامات برای جاگزینی و استقرار

شما که به تازگی اجازۀ اقامت در سویدن را دریافت کرده اید و حق کار را دارا میباشید، میتوانید در اینجا از حق بدست آوردن "مساعی جهت جاگزینی و استقرار" برای وارد شدن به محیط کار، برخوردار شوید. مساعی جهت جاگزینی و استقرار فعالیت های است که شما را از جمله برای فراگیری زبان سویدنی، وارد شدن در محیط کار و توانایی برای خودکفایی اقتصادی کمک می نماید. مسئولیت "مساعی برای جاگزینی و استقرار" و همچنان کارجویی در سویدن، به عهدۀ ادارۀ کاریابی یا Arbetsförmedlingen میباشد. شما میتوانید در ویب سایت ادارۀ کاریابی معلومات بیشتر را بدست بیآورید. معلومات به زبان های مختلف موجود میباشد.

معلومات در بارۀ حمایت برای جاگزینی و استقرار در ویب سایت ادارۀ کاریابیexternal link, opens in new window

ادارۀ امور کاریابی میتواند شما را تا اکمال سن 65 سالگی که معمولی ترین سن تقاعد در سویدن است، در راستای یافتن کار یاری رساند. افرادی که در سنین بالا وارد سویدن می شوند، اکثراً بسیار کم یا هیچ حقوق تقاعد دریافت نمیکنند. اگر شما از حقوق تقاعد برخوردار نیستید که از آن معیشت تان را تأمین کنید، میتوانید به ادارهٔ عمومی خزینهٔ تقاعد (Pensionsmyndigheten) مراجعه نموده به درخواست حمایت مالی بخاطر امرار معیشت سالمندان اقدام کنید.

در مورد حمایت مالی بخاطر امرار معیشت سالمندان در وبسایت ادارهٔ عمومی خزینهٔ تقاعد بخوانید (به سویدنی)external link, opens in new window

کار کردن در کشور سوئد

شما که یک اقامهٔ محدود مدت ۱۳ ماه را دارید، میتوانید در سویدن کار کنید. اگر شما یک وظیفهٔ دارید که عاید تان برای تمام ضروریات زندگی تان اکتفأ میکند. سپس بعد از تمام شدن اقامهٔ محدود مدت تان میتوانید برای اقامهٔ دائمی درخواست بدهید.

هنگامیکه به وظیفه درخواست میکنید باید کاپی اسناد که نشاندهنده حقوق شما بخاطر زندگی و کار کردن در سوئد میباشد با خود داشته باشید.  همچنان کارت اجازه اقامت خود را باخود داشته باشید. شخص استخدام کننده در باره مدت زمان بودن شما در سوئد را درخواست خواهد کرد و این که اجازه کار کردن شما در معرض کدام محدودیت در سوئد قرار میگیرد یا خیر. کارفرمای شما کاپی های سند های شما را درخواست خواهد کرد و همچنان به نمایندگی مالیات کشور سوئد رد مورد کار کردن شما اطلاع خواهد داد.

بازپیوست اعضای خانواده

اگر شما اقامه را به مثابه نیازمند حفاظت جانی بشکل دیگر کسب کرده اید و دارای امکانات مساعد برای کسب اقامهٔ دایمی دانسته میشوید، در آنصورت اعضای خانواده تان میتوانند غرض نقل مکان به سویدن و زندگی همراه با شما به درخواست اقامه اقدام کنند. این به شما نیز مربوط میشود که پس از 24 نوامبر 2015 به تقاضای پناهندگی اقدام کرده اید و خانواده تان قبلاً نتوانسته است تقاضای نقل مکان به سویدن و زندگی همراه با شما را به عمل بیاورد.

این فقط شوهر، خانم، همزیست راجستر شده یا شریک زندگی مشترک بدون ازدواج و فرزندان کمتر از 18 سال هستند که میتوانند به درخواست اقامه بپردازند. فامیل تان میتواند اقامه را فقط الی مدتی داشته باشد تا وقتی که اقامهٔ خود تان معتبر باشد.

اگر شما حق بازپیوست اعضای خانواده را دارا هستید، ممکن مکلف به برآوردن خواسته یی که بنام شرط تأمین معیشت یاد میشود، باشید. این بدان معناست که شما باید معیشت خویش و خانواده تان را تأمین کرده بتوانید. شما باید به مسکن مطابق استندرد و به اندازه کافی بزرگ نیز دسترسی داشته باشید تا بعد از نقل مکان فامیل تان به سویدن در آنجا باهم زندگی کنید. از شرط تأمین معیشت و اندازه بسنده مسکن استثنای وجود دارند بشرطیکه شما بعضی خواسته ها را برآورده سازید.

در بارهٔ بازپیوست اعضای خانواده و شرط تأمین معیشت بیشتر بخوانید

اجازه اقامت حذف خواهد شد

مچنان امکان دارد که اجازه اقامت شما حذف شود در صورتیکه شما یک هویت غلط را در هنگام درخواستی برای اجازه اقامت ارایه کرده باشید، و یا اگر شما قصداً دروغ گفته باشید  و یا هم معلومات مهم را برای اجازه اقامت ارایه نکرده باشید.

در صورتیکه شما جرم یا جنایت را مرتکب شده باشید، محکمه در این باره تصمیم خواهد گرفت تا اینکه شما دوباره برگشت داده شوید. سپس نمایندگی مهاجرت اجازه اقامت شما را حذف خواهد نمود. اجازه اقامت شما حذف خواهد شد حتا اگر شما به مدت چندین سال هم اجازه اقامت را دریافت کرده باشید.

تمدید اجازه اقامت موقتی

زمانیکه وقت اقامهٔ محدود مدت تان تمام میشود شما میتوانید که برای تمدید ان تقاضا نماید. ممکن است که اقامهٔ شما تمدید یابد اگر شما هنوز هم به تحفظ ضرورت دارید. همچنان در بعضی مواقع اگر شما برای باقی ماندن در سویدن، دلایل دیگری داشته باشید، میتوانید جواز اقامت بدست بیآورید.

درینجا بیشتر در مورد تمدید اقامه بخوانید (به انگلیسی)

درخواست های استناف

درخواست استناف برای اجازه اقامت موقتی امکان ندارد، اما در صورتیکه میخواهید حالت مهاجرت را دریافت کنید میتوانید برای حالات حفاظتی درخواست استناف کنید.

بیشتر در مورد این که چگونه میتوانید یک تصمیم را درخواست کنید، آگاه شوید.

معلومات برای کسانی که جدیداً به کشور سوئدهمراه با اجازه اقامت آماده باشند

تازه وارد URexternal link, opens in new window یک برنامه تسلسلی در مورد حقوق و وجایب در سویدن است.

خدمات نشر اطلاعات ادارهٔ امور مستهلکینexternal link, opens in new window میتواند مشوره های مفید را هنگام پرسش در رابطه با خریداری یا قرارداد ارائه کند.

شما میتوانید در باره جای بود و باش معلومات از بعضی شهرداری های که نمایندگی برای خانه های شهری دارند دریافت کنید. شهرداری میتواند در باره مالکین شخصی هم برای شما معلومات ارایه کند.

 اگر شما 18 یا بالا تر از آن عمر دارید شما برای قرضه بخاطر تجهیزات خانه خود درخواست کرده میتوانید www.csn.se (به انگلیسی)external link, opens in new window

شهرداری جای که شما زندگی میکنید برای مراقبت و مکتب اطفال شما پیشنهاد خواهد کرد. 

برای معلومات در رابطه به صنوف مهاجرین سوئدمیتوانید به شهرداری جای که زندگی میکند به ارتباط شوید. سایت های انترنتی ذیل را نیز مشاهده کنید  Sveriges kommuner och landsting (به سوئدی)external link, opens in new window

اگر شما میخواهید کار کنید میتوانید به این آدرس ثبت شوید Arbetsförmedlingenexternal link, opens in new window 

به منظور مطرح کردن سوالات در مورد خدمات صحی با حوزه اجرایی ریاست شورای ولایتی یا منطقه ارتباط بگیرید. تداوی مورد نیاز در سراسر کشور را در وبسایت 1177 مرکز مشاوره خدمات صحی پیدا کنید.external link, opens in new window

معلومات در رابطه به دروس در کالج و یا دانشگاه در آدرس ذیل درج شده است Antagning.se (به انگلیسی)external link, opens in new window or studera.nu (به سوئدی)external link, opens in new window

برای معلومات در مورد بودجه برای آموزش  CSN, Centrala studiestödsnämnden (به سوئدی)external link, opens in new window

معلومات در باره جواز یا لیسنس رانندگی لطفاً به آدرس ذیل به مراجعه کنید Swedish Transport Agency (به انگلیسی)external link, opens in new window

برای پرسش ها در مورد حق رای دهی به آدرس ذیل تماس بگیرید Valmyndigheten (به سوئدی)external link, opens in new window 

معلومات در مورد مکاتب سوئدی از طرف نمایندگی ملی سوئدبرای تحصیلات (Skolverket) در آدرس ذیل درج گردیده است Skolverket nyanländaexternal link, opens in new window

معلومات در مورد اجتماع سوئدی در زبان های مختلف در آدرس ذیل درج گردیده است
Information om Sverigeexternal link, opens in new window

اطلاعات اجتماعی در مورد جامعه را در وبسایت انستیتوت زبان سویدنیexternal link, opens in new window دریافت کنید.

در صفحه "زبان سویدنی را بیاموزید" در www.informationsverige.seexternal link, opens in new window میتوانید پیوند ها به برنامه های مختلف برای یادگیری زبان سویدنی بطور انفرادی را پیدا کنید.

Last updated: 31 October 2019

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.