اجازه اقامت برای کسانی که حالت حفاظتی کمکی را دریافت نموده اند

Uppehållstillstånd för dig som har fått status som alternativt skyddsbehövande – dari

در صورتیکه شما حالت حفاظتی کمکی را دریافت کرده باشید، شما اجازه اقامت برای 13 ماه را حاصل مینمایید. اگر باز هم نیاز به مراقبت و حفاظت بعد از تاریخ انقضای اجازه اقامت خود داشته باشید، این روند تمدید خواهد شد.

اجازه اقامت موقتی شما اجازه خواهد داد تا به مدت 13 ماه در کشور سوئد زندگی و کار کنید. در جریان همان وقت شما حق مراقبت صحی نظر به هر اجازه اقامت بر شخص را میداشته باشید.

بمنظور تاییدی اجازه اقامت شما یک کارت اجازه اقامت را دریافت خواهید کرد. این کارت سند هویت و یا سند سفری نمیباشد. شما میتوانید خارج و یا در داخل کشور تا وقتی که کارت شما اعتبار دارد سفر کنید، اما اگر خارج از سوئد سفر میکنید باید پاسپورت و کارت اجازه اقامت خود را بمنظور داخل شدن به این کشور با خود داشته باشید.

بیشتر در مورد کارت اجازه اقامت آگاه شوید.

ثبت کردن به دفتر ثبت احوال نفوس

هنگامیکه شما اجازه اقامت دایمی را دریافت مینمایید، شما باید به دفتر ثبت احوال نفوس در نمایندگی مالیات کشور سوئد ( ُSkatteverket/اسکاتورکت)  در اسرع وقت ثبت شوید. ثبت احوال نفوس قبل از شامل شدن در صنوف مهاجرین کشور سوئد (sfi) و سیستم امنیتی اجتماعی کشور سوئد ضروری میباشد. وقتی که شما در ثبت احوال نفوس ثبت شدید، شما میتوانید سند هویت سوئدی که بمنظور، بطورمثال، باز کردن حساب بانکی بکار میرود بدست بیآورید.

بمنظور ثبت کردن در ثبت احوال نفوس شما باید به  نمایندگی مالیات کشور سوئد که موقعیت، حالت مدنی (مجرد هستید یا متاهل)،  تبعیت، و محل تولد شما را ثبت میکند مراجعه کنید.  هنگامیکه شما به نمایندگی مالیات کشور سوئد میروید باید کارت اجازه اقامت دایمی خود را همراه با سند هویت با خود داشته باشید. درصورتیکه سند  هویت شما نزد نمایندگی مهاجرت سوئد میباشد، یک کاپی آنرا درخواست کنید. کاپی باید توسط یک شخصی امضأ شود تا تایید شود که کاپی مشابه به اصل آن میباشد. شخص مذکور باید اسم و شماره تلیفون خود را به حروف بزرگ بنویسد.

معلومات نمایندگی مالیات کشور سوئددر ثبت احوال نفوس (به انگلیسی)external link, opens in new window

اقدامات برای جاگزینی و استقرار

شما که به تازگی اجازۀ اقامت در سویدن را دریافت کرده اید و حق کار را دارا میباشید، میتوانید در اینجا از حق بدست آوردن "مساعی جهت جاگزینی و استقرار" برای وارد شدن به محیط کار، برخوردار شوید. مساعی جهت جاگزینی و استقرار فعالیت های است که شما را از جمله برای فراگیری زبان سویدنی، وارد شدن در محیط کار و توانایی برای خودکفایی اقتصادی کمک می نماید. مسئولیت "مساعی برای جاگزینی و استقرار" و همچنان کارجویی در سویدن، به عهدۀ ادارۀ کاریابی یا Arbetsförmedlingen میباشد. شما میتوانید در ویب سایت ادارۀ کاریابی معلومات بیشتر را بدست بیآورید. معلومات به زبان های مختلف موجود میباشد.

معلومات در بارۀ حمایت برای جاگزینی و استقرار در ویب سایت ادارۀ کاریابیexternal link, opens in new window

ادارۀ امور کاریابی میتواند شما را تا اکمال سن 65 سالگی که معمولی ترین سن تقاعد در سویدن است، در راستای یافتن کار یاری رساند. افرادی که در سنین بالا وارد سویدن می شوند، اکثراً بسیار کم یا هیچ حقوق تقاعد دریافت نمیکنند. اگر شما از حقوق تقاعد برخوردار نیستید که از آن معیشت تان را تأمین کنید، میتوانید به ادارهٔ عمومی خزینهٔ تقاعد (Pensionsmyndigheten) مراجعه نموده به درخواست حمایت مالی بخاطر امرار معیشت سالمندان اقدام کنید.

در مورد حمایت مالی بخاطر امرار معیشت سالمندان در وبسایت ادارهٔ عمومی خزینهٔ تقاعد بخوانید (به سویدنی)external link, opens in new window

کار کردن در کشور سوئد

شما که یک اقامهٔ محدود مدت ۱۳ ماه را دارید، میتوانید در سویدن کار کنید. اگر شما یک وظیفهٔ دارید که عاید تان برای تمام ضروریات زندگی تان اکتفأ میکند. سپس بعد از تمام شدن اقامهٔ محدود مدت تان میتوانید برای اقامهٔ دائمی درخواست بدهید.

هنگامیکه به وظیفه درخواست میکنید باید کاپی اسناد که نشاندهنده حقوق شما بخاطر زندگی و کار کردن در سوئد میباشد با خود داشته باشید.  همچنان کارت اجازه اقامت خود را باخود داشته باشید. شخص استخدام کننده در باره مدت زمان بودن شما در سوئد را درخواست خواهد کرد و این که اجازه کار کردن شما در معرض کدام محدودیت در سوئد قرار میگیرد یا خیر. کارفرمای شما کاپی های سند های شما را درخواست خواهد کرد و همچنان به نمایندگی مالیات کشور سوئد رد مورد کار کردن شما اطلاع خواهد داد.

بازپیوست اعضای خانواده

اگر شما اقامه را به مثابه نیازمند حفاظت جانی بشکل دیگر کسب کرده اید و دارای امکانات مساعد برای کسب اقامهٔ دایمی دانسته میشوید، در آنصورت اعضای خانواده تان میتوانند غرض نقل مکان به سویدن و زندگی همراه با شما به درخواست اقامه اقدام کنند. این به شما نیز مربوط میشود که پس از 24 نوامبر 2015 به تقاضای پناهندگی اقدام کرده اید و خانواده تان قبلاً نتوانسته است تقاضای نقل مکان به سویدن و زندگی همراه با شما را به عمل بیاورد.

این فقط شوهر، خانم، همزیست راجستر شده یا شریک زندگی مشترک بدون ازدواج و فرزندان کمتر از 18 سال هستند که میتوانند به درخواست اقامه بپردازند. فامیل تان میتواند اقامه را فقط الی مدتی داشته باشد تا وقتی که اقامهٔ خود تان معتبر باشد.

اگر شما حق بازپیوست اعضای خانواده را دارا هستید، ممکن مکلف به برآوردن خواسته یی که بنام شرط تأمین معیشت یاد میشود، باشید. این بدان معناست که شما باید معیشت خویش و خانواده تان را تأمین کرده بتوانید. شما باید به مسکن مطابق استندرد و به اندازه کافی بزرگ نیز دسترسی داشته باشید تا بعد از نقل مکان فامیل تان به سویدن در آنجا باهم زندگی کنید. از شرط تأمین معیشت و اندازه بسنده مسکن استثنای وجود دارند بشرطیکه شما بعضی خواسته ها را برآورده سازید.

در بارهٔ بازپیوست اعضای خانواده و شرط تأمین معیشت بیشتر بخوانید

اجازه اقامت حذف خواهد شد

مچنان امکان دارد که اجازه اقامت شما حذف شود در صورتیکه شما یک هویت غلط را در هنگام درخواستی برای اجازه اقامت ارایه کرده باشید، و یا اگر شما قصداً دروغ گفته باشید  و یا هم معلومات مهم را برای اجازه اقامت ارایه نکرده باشید.

در صورتیکه شما جرم یا جنایت را مرتکب شده باشید، محکمه در این باره تصمیم خواهد گرفت تا اینکه شما دوباره برگشت داده شوید. سپس نمایندگی مهاجرت اجازه اقامت شما را حذف خواهد نمود. اجازه اقامت شما حذف خواهد شد حتا اگر شما به مدت چندین سال هم اجازه اقامت را دریافت کرده باشید.

تمدید اجازه اقامت موقتی

زمانیکه وقت اقامهٔ محدود مدت تان تمام میشود شما میتوانید که برای تمدید ان تقاضا نماید. ممکن است که اقامهٔ شما تمدید یابد اگر شما هنوز هم به تحفظ ضرورت دارید. همچنان در بعضی مواقع اگر شما برای باقی ماندن در سویدن، دلایل دیگری داشته باشید، میتوانید جواز اقامت بدست بیآورید.

درینجا بیشتر در مورد تمدید اقامه بخوانید (به انگلیسی)

درخواست های استناف

درخواست استناف برای اجازه اقامت موقتی امکان ندارد، اما در صورتیکه میخواهید حالت مهاجرت را دریافت کنید میتوانید برای حالات حفاظتی درخواست استناف کنید.

بیشتر در مورد این که چگونه میتوانید یک تصمیم را درخواست کنید، آگاه شوید.

معلومات برای شما که تازه به سویدن مهاجرت نموده‌اید و اجازه أقامه دارید

فراموش نکنید که فیصله قبولی (اجازه أقامه) خود را نگهدارید. شما در زمان تماس با إدارات و سازمانهای مختلف به آن ضرورت پیدا خواهید نمود.

برای راجستر نمودن خود در سویدن و برای آنکه نمبر شناسایی شخصی خود را دریافت کنید باید به اداره مالیات سویدنexternal link, opens in new window مراجعه نمایید.

برای راجستر شدن در سیستم امنیت اجتماعی سویدن باید به صندوق بیمه‌های اجتماعیexternal link, opens in new window مراجعه نمایید.

بعضی کمون‌ها شرکت‌های مسکن متعلق به خود کمون دارند که در آنها بدنبال مسکن جستجو کرده می‌توانید. کمون مربوطه همچنان به شما رهنمایی‌های درباره شرکت‌های مسکن خصوصی هم داده می‌تواند.

کمونی که در آن زندگی می‌کنید خدمات مراقبتی و مکتب برای طفل‌ها ارائه می‌نماید.

اگر بحیث پناهنده به سویدن آمده‌اید ممکن است این امکان را داشته باشید که برای خرید سامان خانه خود یک وام دریافت نمایید: www.csn.se/hemutrustningslanexternal link, opens in new window

در قسمت مسایل صحی با خدمات صحی منطقوی محل زندگی خود تماس بگیرید. مراکز ارائه خدمات صحی در سراسر کشور از رهنمای تداوی ١١٧٧ پیدا کنید.external link, opens in new window

در قسمت سوالات مربوط به خواندن درس سویدنی برای مهاجرین (اس.اف.ای) باید با کمونی که در آن زندگی می کنید تماس بگیرید. همچنان به سایت انترنیتی کمون‌‌ها و شوراهای ولایتی سویدنexternal link, opens in new window مراجعه کرده می‌توانید.

اگر دنبال کار می‌گردید خود را در اداره کاریابیexternal link, opens in new window راجستر کرده می‌توانید.

در وبسایت ادارهٔ عمومی خزینهٔ تقاعدexternal link, opens in new window معلومات لازم به زبان سویدنی برای شما که در سنین بالا وارد سویدن میشوید و بسیار کم حقوق تقاعد دریافت میکنید و یا از حقوق تقاعد برخوردار نیستید، تهیه شده است.

معلومات در قسمت تحصیل در مکاتب عالی و پوهنتون‌ها را در دو سایت انترنیتی زیر پیدا کرده می‌توانید: Antagning.seexternal link, opens in new window, studera.nuexternal link, opens in new window

در قسمت سوالات مربوط به وام تحصیلی با سی.اس.ان، کمیته مرکزی وام‌های تحصیلیexternal link, opens in new window تماس گرفته می‌توانید.

در مورد سوالات مربوط به لیسنس دریوری به هیئت مدیره اداره حمل و نقل سویدنexternal link, opens in new window مراجعه کرده می‌توانید.

در مورد سوالات مربوط به حق رای با اداره انتخابات سویدنexternal link, opens in new window تماس گرفته می‌توانید.

در مورد مکاتب سویدن از اداره أمور مکاتب سویدن در اینجا: در مورد مکاتب سویدنexternal link, opens in new window معلومات دریافت کرده می‌توانید.

معلومات اجتماعی درباره سویدن به چندین لسان در معلومات درباره سویدنexternal link, opens in new window وجود دارد.

معلومات اجتماعی بیشتر درباره سویدن در ویبسایت انستیتو سویدنexternal link, opens in new window موجود است.

سلام سلام سویدن!external link, opens in new window فلم‌های ساده و الهام بخشی در مورد نحوه کارکرد کشور سویدن دارد.

در ویبسایت زیر لینک‌هایی به چندین پروگرام برای خودآموزی لسان سویدنی وجود دارد: Lära svenska www.informationsverige.seexternal link, opens in new window

خدمات اطلاع رسانی اداره امور مصرف کنندگانexternal link, opens in new window به شما در قسمت خرید یا قراردادها رهنمایی کرده می‌تواند.

Last updated: 29 January 2021