The Swedish Migration Agency logotype

اجازه اقامت دایمی برای پناهجویان

Permanent uppehållstillstånd för asylsökande – dari

در صورتیکه شما اجازه اقامت دایمی را دریافت نموده باشید شما حق زندگی کردن و کار کردن بمانند دیگر اشخاص در سوئدرا میداشته باشید.

اجازه اقامت دایمی شما تا هنگامیکه در سوئدزندگی میکنید قابل اعتبار میباشد. با تاییدی اجازه اقامت شما یک کارت اجازه اقامت را دریافت خواهید کرد. کارت مذکور برای هویت و یا مکتوب سفری نخواهد بود. شما میتوانید خارج از کشور و یا به داخل آن سفر کنید، اما درصورتیکه شما از سوئدخارج میشوید باید پاسپورت و کارت اجازه اقامت را بمنظور دوباره داخل شدن به کشور را داشته باشید. همچنان شما باید اطلاعات تصامیم خود را بمنظور دریافت اجازه اقامت دایمی ثبت کنید. ارتباط گرفتن با نمایندگی های دولتی برای کار شما موثر خواهد بود. 

شما نیاز به درخواستی برای تمدید اجازه اقامت خویش ندارید اما کارت اجازه اقامت الی مدت 5 سال قابل اعتبار میباشد. بخاطر گرفتن کارت اقامت دایمی جدید باید شما به نمایندگی مهاجرت سوئدبمنظور تسلیمی عکس و ثبت نشان انگشتان مراجعه کنید.

معلومات بیشتر در مورد کارت اجازه اقامت دریافت کنید

ثبت کردن به دفتر ثبت احوال نفوس

هنگامیکه شما اجازه اقامت دایمی را دریافت مینمایید، شما باید به دفتر ثبت احوال نفوس در نمایندگی مالیات کشور سوئد( ُSkatteverket/اسکاتورکت) ثبت شوید. ثبت احوال نفوس قبل از شامل شدن در صنوف مهاجرین کشور سوئد(sfi) و سیستم امنیتی اجتماعی کشور سوئدضروری میباشد. وقتی که شما در ثبت احوال نفوس ثبت شدید، شما میتوانید مکتوب هویت سویدنی که بمنظور، بطورمثال، باز کردن حساب بانکی بکار میرود بدست بیآورید. 

بمنظور ثبت کردن در ثبت احوال نفوس شما باید به نمایندگی مالیات کشور سوئدکه موقعیت، حالت مدنی (مجرد هستید یا متاهل)، تبعیت، و تاریخ تولد شما را ثبت میکند مراجعه کنید. هنگامیکه شما به نمایندگی مالیات کشور سوئدمیروید باید کارت اجازه اقامت دایمی خود را همراه با مکتوب هویت با خود داشته باشید. درصورتیکه مکتوب هویت شما نزد نمایندگی مهاجرت سوئدمیباشد، میتوانید یک کاپی آنرا درخواست کنید. کاپی باید توسط یک شخصی امضأ شود تا تایید شود که کاپی مشابه به اصل آن میباشد. شخص مذکور باید اسم و شماره تلیفون خود را به حروف بزرگ بنویسد.

معلومات نمایندگی مالیات کشور سوئددر ثبت احوال نفوس (به انگلیسی)external link, opens in new window

اقدامات برای جاگزینی و استقرار

شما که به تازگی اجازۀ اقامت در سویدن را دریافت کرده اید و حق کار را دارا میباشید، میتوانید در اینجا از حق بدست آوردن "مساعی جهت جاگزینی و استقرار" برای وارد شدن به محیط کار، برخوردار شوید. مساعی جهت جاگزینی و استقرار فعالیت های است که شما را از جمله برای فراگیری زبان سویدنی، وارد شدن در محیط کار و توانایی برای خودکفایی اقتصادی کمک می نماید. مسئولیت "مساعی برای جاگزینی و استقرار" و همچنان کارجویی در سویدن، به عهدۀ ادارۀ کاریابی یا Arbetsförmedlingen میباشد. شما میتوانید در ویب سایت ادارۀ کاریابی معلومات بیشتر را بدست بیآورید. معلومات به زبان های مختلف موجود میباشد.

معلومات در بارۀ حمایت برای جاگزینی و استقرار در ویب سایت ادارۀ کاریابیexternal link, opens in new window

ادارۀ امور کاریابی میتواند شما را تا اکمال سن 65 سالگی که معمولی ترین سن تقاعد در سویدن است، در راستای یافتن کار یاری رساند. افرادی که در سنین بالا وارد سویدن می شوند، اکثراً بسیار کم یا هیچ حقوق تقاعد دریافت نمیکنند. اگر شما از حقوق تقاعد برخوردار نیستید که از آن معیشت تان را تأمین کنید، میتوانید به ادارهٔ عمومی خزینهٔ تقاعد (Pensionsmyndigheten) مراجعه نموده به درخواست حمایت مالی بخاطر امرار معیشت سالمندان اقدام کنید.

در مورد حمایت مالی بخاطر امرار معیشت سالمندان در وبسایت ادارهٔ عمومی خزینهٔ تقاعد بخوانید (به سویدنی)external link, opens in new window

پیوستن مجدد فامیل

درصورتیکه شما اجازه اقامت دایمی را دریافت نموده باشید فامیل شما بمنظور یکجا شدن با شما به اجازه اقامت درخواست کرده میتوانند. 

شما در معرض فراهم سازی نیازمندی ها برای مراقبت قرار خواهید گرفت. به این معنی که شما باید بتوانید خود و فامیل خود را حمایت کنید. همچنان شما باید یک خانه به اندازه کافی و معیاری برای زندگی کردن هنگامی که فامیل شما در سوئدمیآیند داشته باشید.

معلومات بیشتر در مورد پیوستن فامیل و ضروریات برای مراقبت آن دریافت کنید

اجازه اقامت حذف خواهد شد

اجازه اقامت شما در صورتیکه شما سوئدرا ترک بگویید حذف و یا گرفته خواهد شد. در صورتیکه شما به نمایندگی مهاجرت سوئداطلاع دهید که شما میخواهید اجازه اقامت دایمی را از دست ندهید، شما به مدت 2 سال خارج از کشور بدون این که در اجازه اقامت شما کدام مشکل پیدا شود بوده میتوانید. 

اگر شما بعد از 2 سال دوباره به کشور سوئدبرنمیگردید، نمایندگی مهاجرت اجازه اقامت شما را حذف خواهد کرد. همچنان امکان دارد که اجازه اقامت شما حذف شود در صورتیکه شما یک هویت غلط را در هنگام درخواستی برای اجازه اقامت ارایه کرده باشید، و یا اگر شما عمداً دروغ گفته باشید و یا هم معلومات مهم را برای اجازه اقامت ارایه نکرده باشید. در صورتیکه شما جرم یا جنایت را مرتکب شده باشید، محکمه در این باره تصمیم خواهد گرفت تا اینکه شما دوباره برگشت داده شوید.  سپس نمایندگی مهاجرت اجازه اقامت شما را حذف خواهد نمود. اجازه اقامت شما حذف خواهد شد حتا اگر شما به مدت چندین سال هم اجازه اقامت را دریافت کرده باشید

اطلاعات در رابطه به این که شما میخواهید اجازه اقامت دایمی را حفظ نمایید

برای اظهار داشتن این که شما میخواهید اجازه اقامت دایمی خود را هنگامیکه شما به مدت طولانی خارج از کشور میباشید حفظ کنید باید فورم  (Anmälan om att få behålla permanent uppehållstillstånd) (اطلاعات در رابطه به حفظ اجازه اقامت دایمی) شماره 186011 را خانه پری کنید. این فورم را به آدرس ذیل ارسال کنید migrationsverket@migrationsverket.se ویا

Migrationsverket
601 70 Norrköping

 اطلاع نامه شما باید در مدت کمتر از 1 هفته قبل از این که شما سوئدرا ترک میگویید به نمایندگی مهاجرت سوئدبرسد. در صورتیکه سفر شما لغو میگردد، شما باید به نمایندگی مهاجرت سوئددر روز که شما قصد سفر را کرده اید اطلاع دهید.

 (به انگلیسی) Anmälan om att få behålla permanent uppehållstillstånd, blankett nummer 186011PDF

 اطلاعات در رابطه به حفظ اجازه اقامت دایمی، شماره فورم 187011  (در زبان دری)PDF

معلومات برای شما که تازه به سویدن مهاجرت نموده‌اید و اجازه أقامه دارید

فراموش نکنید که فیصله قبولی (اجازه أقامه) خود را نگهدارید. شما در زمان تماس با إدارات و سازمانهای مختلف به آن ضرورت پیدا خواهید نمود.

برای راجستر نمودن خود در سویدن و برای آنکه نمبر شناسایی شخصی خود را دریافت کنید باید به اداره مالیات سویدنexternal link, opens in new window مراجعه نمایید.

برای راجستر شدن در سیستم امنیت اجتماعی سویدن باید به صندوق بیمه‌های اجتماعیexternal link, opens in new window مراجعه نمایید.

بعضی کمون‌ها شرکت‌های مسکن متعلق به خود کمون دارند که در آنها بدنبال مسکن جستجو کرده می‌توانید. کمون مربوطه همچنان به شما رهنمایی‌های درباره شرکت‌های مسکن خصوصی هم داده می‌تواند.

کمونی که در آن زندگی می‌کنید خدمات مراقبتی و مکتب برای طفل‌ها ارائه می‌نماید.

اگر بحیث پناهنده به سویدن آمده‌اید ممکن است این امکان را داشته باشید که برای خرید سامان خانه خود یک وام دریافت نمایید: www.csn.se/hemutrustningslanexternal link, opens in new window

در قسمت مسایل صحی با خدمات صحی منطقوی محل زندگی خود تماس بگیرید. مراکز ارائه خدمات صحی در سراسر کشور از رهنمای تداوی ١١٧٧ پیدا کنید.external link, opens in new window

در قسمت سوالات مربوط به خواندن درس سویدنی برای مهاجرین (اس.اف.ای) باید با کمونی که در آن زندگی می کنید تماس بگیرید. همچنان به سایت انترنیتی کمون‌‌ها و شوراهای ولایتی سویدنexternal link, opens in new window مراجعه کرده می‌توانید.

اگر دنبال کار می‌گردید خود را در اداره کاریابیexternal link, opens in new window راجستر کرده می‌توانید.

در وبسایت ادارهٔ عمومی خزینهٔ تقاعدexternal link, opens in new window معلومات لازم به زبان سویدنی برای شما که در سنین بالا وارد سویدن میشوید و بسیار کم حقوق تقاعد دریافت میکنید و یا از حقوق تقاعد برخوردار نیستید، تهیه شده است.

معلومات در قسمت تحصیل در مکاتب عالی و پوهنتون‌ها را در دو سایت انترنیتی زیر پیدا کرده می‌توانید: Antagning.seexternal link, opens in new window, studera.nuexternal link, opens in new window

در قسمت سوالات مربوط به وام تحصیلی با سی.اس.ان، کمیته مرکزی وام‌های تحصیلیexternal link, opens in new window تماس گرفته می‌توانید.

در مورد سوالات مربوط به لیسنس دریوری به هیئت مدیره اداره حمل و نقل سویدنexternal link, opens in new window مراجعه کرده می‌توانید.

در مورد سوالات مربوط به حق رای با اداره انتخابات سویدنexternal link, opens in new window تماس گرفته می‌توانید.

در مورد مکاتب سویدن از اداره أمور مکاتب سویدن در اینجا: در مورد مکاتب سویدنexternal link, opens in new window معلومات دریافت کرده می‌توانید.

معلومات اجتماعی درباره سویدن به چندین لسان در معلومات درباره سویدنexternal link, opens in new window وجود دارد.

معلومات اجتماعی بیشتر درباره سویدن در ویبسایت انستیتو سویدنexternal link, opens in new window موجود است.

سلام سلام سویدن!external link, opens in new window فلم‌های ساده و الهام بخشی در مورد نحوه کارکرد کشور سویدن دارد.

در ویبسایت زیر لینک‌هایی به چندین پروگرام برای خودآموزی لسان سویدنی وجود دارد: Lära svenska www.informationsverige.seexternal link, opens in new window

خدمات اطلاع رسانی اداره امور مصرف کنندگانexternal link, opens in new window به شما در قسمت خرید یا قراردادها رهنمایی کرده می‌تواند.

Last updated: 22 January 2021

Was the information on this page helpful to you?