اجازه اقامت دایمی برای پناهجویان

Permanent uppehållstillstånd för asylsökande – dari

در صورتیکه شما اجازه اقامت دایمی را دریافت نموده باشید شما حق زندگی کردن و کار کردن بمانند دیگر اشخاص در سوئدرا میداشته باشید.

اجازه اقامت دایمی شما تا هنگامیکه در سوئدزندگی میکنید قابل اعتبار میباشد. با تاییدی اجازه اقامت شما یک کارت اجازه اقامت را دریافت خواهید کرد. کارت مذکور برای هویت و یا مکتوب سفری نخواهد بود. شما میتوانید خارج از کشور و یا به داخل آن سفر کنید، اما درصورتیکه شما از سوئدخارج میشوید باید پاسپورت و کارت اجازه اقامت را بمنظور دوباره داخل شدن به کشور را داشته باشید. همچنان شما باید اطلاعات تصامیم خود را بمنظور دریافت اجازه اقامت دایمی ثبت کنید. ارتباط گرفتن با نمایندگی های دولتی برای کار شما موثر خواهد بود. 

شما نیاز به درخواستی برای تمدید اجازه اقامت خویش ندارید اما کارت اجازه اقامت الی مدت 5 سال قابل اعتبار میباشد. بخاطر گرفتن کارت اقامت دایمی جدید باید شما به نمایندگی مهاجرت سوئدبمنظور تسلیمی عکس و ثبت نشان انگشتان مراجعه کنید.

معلومات بیشتر در مورد کارت اجازه اقامت دریافت کنید

ثبت کردن به دفتر ثبت احوال نفوس

هنگامیکه شما اجازه اقامت دایمی را دریافت مینمایید، شما باید به دفتر ثبت احوال نفوس در نمایندگی مالیات کشور سوئد( ُSkatteverket/اسکاتورکت) ثبت شوید. ثبت احوال نفوس قبل از شامل شدن در صنوف مهاجرین کشور سوئد(sfi) و سیستم امنیتی اجتماعی کشور سوئدضروری میباشد. وقتی که شما در ثبت احوال نفوس ثبت شدید، شما میتوانید مکتوب هویت سویدنی که بمنظور، بطورمثال، باز کردن حساب بانکی بکار میرود بدست بیآورید. 

بمنظور ثبت کردن در ثبت احوال نفوس شما باید به نمایندگی مالیات کشور سوئدکه موقعیت، حالت مدنی (مجرد هستید یا متاهل)، تبعیت، و تاریخ تولد شما را ثبت میکند مراجعه کنید. هنگامیکه شما به نمایندگی مالیات کشور سوئدمیروید باید کارت اجازه اقامت دایمی خود را همراه با مکتوب هویت با خود داشته باشید. درصورتیکه مکتوب هویت شما نزد نمایندگی مهاجرت سوئدمیباشد، میتوانید یک کاپی آنرا درخواست کنید. کاپی باید توسط یک شخصی امضأ شود تا تایید شود که کاپی مشابه به اصل آن میباشد. شخص مذکور باید اسم و شماره تلیفون خود را به حروف بزرگ بنویسد.

معلومات نمایندگی مالیات کشور سوئددر ثبت احوال نفوس (به انگلیسی)external link, opens in new window

اقدامات برای جاگزینی و استقرار

شما که به تازگی اجازۀ اقامت در سویدن را دریافت کرده اید و حق کار را دارا میباشید، میتوانید در اینجا از حق بدست آوردن "مساعی جهت جاگزینی و استقرار" برای وارد شدن به محیط کار، برخوردار شوید. مساعی جهت جاگزینی و استقرار فعالیت های است که شما را از جمله برای فراگیری زبان سویدنی، وارد شدن در محیط کار و توانایی برای خودکفایی اقتصادی کمک می نماید. مسئولیت "مساعی برای جاگزینی و استقرار" و همچنان کارجویی در سویدن، به عهدۀ ادارۀ کاریابی یا Arbetsförmedlingen میباشد. شما میتوانید در ویب سایت ادارۀ کاریابی معلومات بیشتر را بدست بیآورید. معلومات به زبان های مختلف موجود میباشد.

معلومات در بارۀ حمایت برای جاگزینی و استقرار در ویب سایت ادارۀ کاریابیexternal link, opens in new window

ادارۀ امور کاریابی میتواند شما را تا اکمال سن 65 سالگی که معمولی ترین سن تقاعد در سویدن است، در راستای یافتن کار یاری رساند. افرادی که در سنین بالا وارد سویدن می شوند، اکثراً بسیار کم یا هیچ حقوق تقاعد دریافت نمیکنند. اگر شما از حقوق تقاعد برخوردار نیستید که از آن معیشت تان را تأمین کنید، میتوانید به ادارهٔ عمومی خزینهٔ تقاعد (Pensionsmyndigheten) مراجعه نموده به درخواست حمایت مالی بخاطر امرار معیشت سالمندان اقدام کنید.

در مورد حمایت مالی بخاطر امرار معیشت سالمندان در وبسایت ادارهٔ عمومی خزینهٔ تقاعد بخوانید (به سویدنی)external link, opens in new window

پیوستن مجدد فامیل

درصورتیکه شما اجازه اقامت دایمی را دریافت نموده باشید فامیل شما بمنظور یکجا شدن با شما به اجازه اقامت درخواست کرده میتوانند. 

شما در معرض فراهم سازی نیازمندی ها برای مراقبت قرار خواهید گرفت. به این معنی که شما باید بتوانید خود و فامیل خود را حمایت کنید. همچنان شما باید یک خانه به اندازه کافی و معیاری برای زندگی کردن هنگامی که فامیل شما در سوئدمیآیند داشته باشید.

معلومات بیشتر در مورد پیوستن فامیل و ضروریات برای مراقبت آن دریافت کنید

اجازه اقامت حذف خواهد شد

اجازه اقامت شما در صورتیکه شما سوئدرا ترک بگویید حذف و یا گرفته خواهد شد. در صورتیکه شما به نمایندگی مهاجرت سوئداطلاع دهید که شما میخواهید اجازه اقامت دایمی را از دست ندهید، شما به مدت 2 سال خارج از کشور بدون این که در اجازه اقامت شما کدام مشکل پیدا شود بوده میتوانید. 

اگر شما بعد از 2 سال دوباره به کشور سوئدبرنمیگردید، نمایندگی مهاجرت اجازه اقامت شما را حذف خواهد کرد. همچنان امکان دارد که اجازه اقامت شما حذف شود در صورتیکه شما یک هویت غلط را در هنگام درخواستی برای اجازه اقامت ارایه کرده باشید، و یا اگر شما عمداً دروغ گفته باشید و یا هم معلومات مهم را برای اجازه اقامت ارایه نکرده باشید. در صورتیکه شما جرم یا جنایت را مرتکب شده باشید، محکمه در این باره تصمیم خواهد گرفت تا اینکه شما دوباره برگشت داده شوید.  سپس نمایندگی مهاجرت اجازه اقامت شما را حذف خواهد نمود. اجازه اقامت شما حذف خواهد شد حتا اگر شما به مدت چندین سال هم اجازه اقامت را دریافت کرده باشید

اطلاعات در رابطه به این که شما میخواهید اجازه اقامت دایمی را حفظ نمایید

برای اظهار داشتن این که شما میخواهید اجازه اقامت دایمی خود را هنگامیکه شما به مدت طولانی خارج از کشور میباشید حفظ کنید باید فورم  (Anmälan om att få behålla permanent uppehållstillstånd) (اطلاعات در رابطه به حفظ اجازه اقامت دایمی) شماره 186011 را خانه پری کنید. این فورم را به آدرس ذیل ارسال کنید migrationsverket@migrationsverket.se ویا

Migrationsverket
601 70 Norrköping

 اطلاع نامه شما باید در مدت کمتر از 1 هفته قبل از این که شما سوئدرا ترک میگویید به نمایندگی مهاجرت سوئدبرسد. در صورتیکه سفر شما لغو میگردد، شما باید به نمایندگی مهاجرت سوئددر روز که شما قصد سفر را کرده اید اطلاع دهید.

 (به انگلیسی) Anmälan om att få behålla permanent uppehållstillstånd, blankett nummer 186011PDF

 اطلاعات در رابطه به حفظ اجازه اقامت دایمی، شماره فورم 187011  (در زبان دری)PDF

معلومات برای کسانی که جدیداً به کشور سوئدهمراه با اجازه اقامت آماده باشند

تازه وارد URexternal link, opens in new window یک برنامه تسلسلی در مورد حقوق و وجایب در سویدن است.

خدمات نشر اطلاعات ادارهٔ امور مستهلکینexternal link, opens in new window میتواند مشوره های مفید را هنگام پرسش در رابطه با خریداری یا قرارداد ارائه کند.

شما میتوانید در باره جای بود و باش معلومات از بعضی شهرداری های که نمایندگی برای خانه های شهری دارند دریافت کنید. شهرداری میتواند در باره مالکین شخصی هم برای شما معلومات ارایه کند.

 اگر شما 18 یا بالا تر از آن عمر دارید شما برای قرضه بخاطر تجهیزات خانه خود درخواست کرده میتوانید www.csn.se (به انگلیسی)external link, opens in new window

شهرداری جای که شما زندگی میکنید برای مراقبت و مکتب اطفال شما پیشنهاد خواهد کرد. 

برای معلومات در رابطه به صنوف مهاجرین سوئدمیتوانید به شهرداری جای که زندگی میکند به ارتباط شوید. سایت های انترنتی ذیل را نیز مشاهده کنید  Sveriges kommuner och landsting (به سوئدی)external link, opens in new window

اگر شما میخواهید کار کنید میتوانید به این آدرس ثبت شوید Arbetsförmedlingenexternal link, opens in new window 

به منظور مطرح کردن سوالات در مورد خدمات صحی با حوزه اجرایی ریاست شورای ولایتی یا منطقه ارتباط بگیرید. تداوی مورد نیاز در سراسر کشور را در وبسایت 1177 مرکز مشاوره خدمات صحی پیدا کنید.external link, opens in new window

معلومات در رابطه به دروس در کالج و یا دانشگاه در آدرس ذیل درج شده است Antagning.se (به انگلیسی)external link, opens in new window or studera.nu (به سوئدی)external link, opens in new window

برای معلومات در مورد بودجه برای آموزش  CSN, Centrala studiestödsnämnden (به سوئدی)external link, opens in new window

معلومات در باره جواز یا لیسنس رانندگی لطفاً به آدرس ذیل به مراجعه کنید Swedish Transport Agency (به انگلیسی)external link, opens in new window

برای پرسش ها در مورد حق رای دهی به آدرس ذیل تماس بگیرید Valmyndigheten (به سوئدی)external link, opens in new window 

معلومات در مورد مکاتب سوئدی از طرف نمایندگی ملی سوئدبرای تحصیلات (Skolverket) در آدرس ذیل درج گردیده است Skolverket nyanländaexternal link, opens in new window

معلومات در مورد اجتماع سوئدی در زبان های مختلف در آدرس ذیل درج گردیده است
Information om Sverigeexternal link, opens in new window

اطلاعات اجتماعی در مورد جامعه را در وبسایت انستیتوت زبان سویدنیexternal link, opens in new window دریافت کنید.

در صفحه "زبان سویدنی را بیاموزید" در www.informationsverige.seexternal link, opens in new window میتوانید پیوند ها به برنامه های مختلف برای یادگیری زبان سویدنی بطور انفرادی را پیدا کنید.

Last updated: 31 October 2019

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.