حالت حفاظتی

Skyddsstatus – dari

کشور سوئد قرارداد مهاجرین ملل متحد را تایید کرده است. نظر به قرارداد، مهاجرین حق دریافت عنوان مهاجرین رسمی را دارند.

همچنان اعلامیه خارجه کشور سوئد (Swedish Aliens Act) رهنمود صلاحیت های کشور های اروپایی را که برای اشخاصیکه دارای اجازه اقامت در همان سرزمین بوده و نیازمند به مراقبت میباشد حق داشتن حالت رسمی را فراهم میسازد، پیروی میکند.

در صورتیکه منحیث یک مهاجر شناخته میشوید، شما اظهارنامه شرایط مهاجر را دریافت خواهید کرد – که یک حالت شناخته شده بین المللی نظر به قوانین قرارداد جینیوا (Geneva Convention) همچنان نظر به رهنمود صلاحیت های کشور های اروپایی میباشد.

اگر شما منحیث یک شخص نیازمند به محافظت کمکی شناخته میشوید، شما یک اظهارنامه شرایط محافظت کمکی را دریافت خواهید کرد – که یک حالت شناخته شده بین المللی نظر به مقررات رهنمود صلاحیت های کشور های اروپایی میباشد.

یک نوع سوم حالت محافظتی، منحیث یک شخص نیازمند به مراقبت، وجود دارد. این شرایط تنها در کشور سوئد قابل اجرا بوده و منحیث یک قانون عمومی بعد از تاریخ 20 جولای 2016 قابل استفاده نمیباشد. در نتیجه قوانین تایید شده مورخ 20 جولای 2016، شرایط محافطتی تنها به اطفال و فامیل با اطفال که به پناهندگی در تاریخ 24 نومبر 2015 یا قبل از آن درخواست کرده اند، و طفل زیر سن 18 در هنگام حل تصمیم فراهم میگردد.

اجازه اقامت دایمی و یا موقتی

هر شخصی که اجازه اقامت را منحیث مهاجر، شخصی نیازمند به محافظت کمکی، و یا شخص نیازمند مراقبت، قبل از 20 جولای 2016 بدست آورده باشد، اجازه اقامت دایمی را دریافت نموده است.

هر شخصی که منحیث یک مهاجر شناخته شود و بعد از 20 جولای 2016 تصمیم را دریافت کند یک اجازه اقامت موقتی برای مدی 3 سال را دریافت خواهد کرد.

هر شخصی که منحیث یک نیازمند به محافظت کمکی شناخته شود و تصمیم را بعد از تاریخ 20 جولای 2016 بدست آورده باشند، یک اجازه اقامت موقتی را برای مدت 13 ماه دریافت خواهد کرد.

در مورد اجازه اقامت دایمی بیشتر آگاه شوید

در مورد اجازه اقامت موقتی بمدت 3 سال بیشتر آگاه شوید

در مورد اجازه اقامت موقتی برای 13 ماه بیشتر آگاه شوید

درخواستی برای حالات خاص بعد از دریافت اجازه اقامت

درصورتیکه شما اجازه اقامت در سوئد را دریافت کرده باشید، اما اظهارات حالات رسمی را بدست نیاورده باشید، شما میتوانید به تعقیب آن درخواست کنید. همچنان قابل اجرا میباشد در صورتیکه شما اظهارات شرایط منحیث شخص نیازمند به مراقبت را بدست آورده باشید، اما بخواهید که حالت خود را به شخص نیازمند به حفاظت کمکی و یا حالت مهاجر مبدل سازید، همچنان اگر شما حالت شخص نیازمند محافظت کمکی را بدست آورده باشید اما بخواهید که به حالت مهاجر مبدل سازید.

بعد از دریافت اجازه اقامت با خانه پری کردن فورم 158011، درخواستی به حالت محافظتی، شما به اظهارنامه شرایط درخواست کنید.

درخواستی برای حالت محافظتی، فورم شماره 158011 (به سویدنی)PDF

درخواست اظهارنامه شرایط

اظهارنامه شرایط بشکل جداگانه از تصمیم اجازه اقامت دریافت میگردد. به این معنی که حتا یک شخص که اجازه اقامت را بدست آورده باشد میتواند تصمیم درخواست حالت رسمی محافظتی را بگیرد.

در مورد چگونگی درخواست بیشتر آگاه شوید

وضعیت شما حذف خواهد شد

حالت محافظتی شما برطرف خواهد شد، بطورمثال، اگر شما دیگر به محافظت نیاز نداشته باشید. با آن که، نیاز به شرایط میباشد که به  حالت خاص محافظتی شما ارتباط میدهد که دیگر شما درخواست به آن نمیکنید، ویا حالت کمکی یا فرعی را به حالت دایمی تبدیل کرده باشید.

حالت مهاجرت شما نیز حذف خواهد شد اگر شما بخواهید که محافظت از طرف کشور خود را داشته باشید، بطور مثال، درخواستی شما به پاسپورت ملی یا درخواستی شما از نمایندگی مهاجرت بمنظور تسلیمی دوباره پاسپورت ملی شما.

حذف شدن وضعیت فردی شما به این معنی نیست که بالای اجازه اقامت شما کدام اثر داشته باشد. با آن هم، درصورتیکه شما مکتوب سفری داشته باشید، شما باید آنرا وقتی که وضعیت حذف میشود، تسلیم نمایید.

در باره قرارداد مهاجرین بیشتر آگاه شوید (به انگلیسی)external link, opens in new window

بخش قوانین خارجه را بخوانید (به انگلیسی)external link, opens in new window

بخش رهنمود صلاحیت ها را بخوانیدexternal link, opens in new window

Last updated: 2021-01-21