نحوه ارائه درخواست پاسپورت اتباع بیگانه موقت

Så ansöker du om ett provisoriskt främlingspass – dari

1

خانه پری فورمه درخواست

هنگام تقاضای پاسپورت اتباع بیگانه موقت فورم درخواست ۱۹۲۰۱۱ بنام Ansökan om provisoriskt främlingspass را خانه پری کنید و به یکی از مراکز اقامت مربوطه اداره مهاجرت یا سفارت یا قونصلگری نزدیکترین شخصا مراجعه نموده آن را تحویل دهید.

برای اطفال که نیازمند پاسپورت اتباع بیگانه موقت هستند باید جداگانه درخواست ارائه کنید. برای اینکه یک طفل زیرسن ۱۸ سال پاسپورت اتباع بیگانه موقت را دریافت نماید اجازه هر دو مادر و پدر یا سرپرستان لازمی می باشد. اجازه از طریق خانه پری فورم ۲۴۶۰۱۱ بنام Medgivande att Migrationsverket får utfärda främlingspass för barn under 18 år توافق جهت صدور پاسپورت برای اطفال زیرسن ۱۸ سال) ارائه می شود.

Ansökan om främlingspass, blankett nummer 190011 (به انگلیسی) Pdf, 771.4 kB, opens in new window.

Application for alien's passport, form number 191011 (به سوئدی) Pdf, 818.9 kB, opens in new window.

Medgivande att Migrationsverket får utfärda främlingspass för barn under 18 år, blankett nummer 246011 (به انگلیسی) Pdf, 724.6 kB, opens in new window.

Consent for the Swedish Migration Agency to issue an alien's passport for a child under the age of 18, form number 247011 (به سوئدی) Pdf, 695.3 kB, opens in new window.

2

برای ارائه درخواستی وقت تعیین کنید

قبل از مراجعه به اداره مهاجرت جهت ارائه درخواست باید وقت برای مراجعه را تعیین کنید. به ‌خاطر داشته باشید که بشمول اطفال همه متقاضیان پاسپورت اتباع بیگانه موقت باید شخصا مراجعه کنند. برای هر فرد که درخواست صدور پاسپورت را تحویل می دهد وقت داده می شود. شما می توانید پی در پی چندین نوبت تعیین کنید.

برای تحویل درخواست صدور پاسپورت به آدرس هذا وقت تعیین کنید www.migrationsverket.se/book-appointment

اگر در خارج از کشور قرار دارید می توانید از یک سفارت سویدی یا قونصلگری درخواست صدور پاسپورت اتباع بیگانه موقت نمایید در صورتیکه پاسپورت اتباع بیگانه تان مفقود شده یا اگر معیاد پاسپورت اتباع بیگانه تان ختم شده است و شما نیازمند یک پاسپورت موقت هستید تا به سویدن سفر نمایید. با سفارت نزدیکترین تماس گرفته در مورد اقدامات برای ارائه درخواست در محل کنونی اطلاعات کسب نمایید.

3

به اداره مهاجرت مراجعه کنید

هنگام تقدیم درخواست صدور پاسپورت باید اسناد قرار ذیل را با خود داشته باشید:

  • فورم درخواست، خانه پری و امضا شده (فی نفر یک فورم)
  • ممکنه پاسپورت اتباع بیگانه قبلی
  • پاسپورت کشور اصلی یا (اگر پاسپورت ندارید) دیگر اسناد جهت تثبیت هویت از قبیل کارت هویت، سند تولدی یا کارت سوانح وظیفه در اردوی ملی.
  • اجازه مادر و پدر یا سرپرستان در صورتیکه درخواست به یک طفل زیر سن ۱۸ سال ارتباط داشته باشد (فورم Medgivande att Migrationsverket får utfärda främlingspass för barn under 18 år, nummer 246011(فورم توافق جهت صدور پاسپورت برای اطفال زیر سن ۱۸ سال)
  • یک نقل گزارش پولیس که در آن مفقودی پاسپورت تان درج باشد (اگر پاسپورت اتباع بیگانه جدید را بدلیل مفقودی پاسپورت قبلی تقاضا دارید)
  • پلان سفر مبنی بر اینکه چه وقت، کجا و چگونه می توانید پاسپورت کشور اصلی را در خارج از سویدن بدست بیاورید اگر پاسپورت اتباع بیگانه موقت را غرض عودت به کشور اصلی خود یا سفر به سفارت کشور اصلی خود تقاضا دارید تا یک پاسپورت کشور اصلی را دریافت نمایید.

اگر دارای پاسپورت کشور اصلی یا یک پاسپورت اتباع بیگانه سابقه هستید باید آن را به اداره مهاجرت تحویل دهید. مامور رسیدگی ممکن است در بعضی شرایط تحویل کاپی پاسپورت را قبول کند اما به شما توصیه صورت خواهد گرفت که اصل پاسپورت را در حین معیاد رسیدگی درخواست تان یا وقتیکه پاسپورت جدید خود را دریافت می نماید، تحویل دهید.

اداره مهاجرت عکس و اثر انگشت شما را در حین تقدیم درخواست صدور پاسپورت خواهد گرفت. اطفال زیر سن ۶ سال لازم نیست اثر انگشت را ارائه کند.

بیشتر متقاضیان پاسپورت اتباع بیگانه موقت باید قیمت درخواست صدور پاسپورت را پرداخت کنند. شما می توانید هنگام تقدیم درخواست پول قیمت را از طریق کارت بانکی در مرکز اقامت پرداخت کنید. شما نیز می توانید یک واریز پرداخت را دریافت نموده پول قیمت را بعدا پرداخت کنید. تا زمان که هزینه را پرداخت نکنید اداره مهاجرت به رسیدگی درخواست شما اقدام نخواهد کرد.

قیمت پاسپورت اتباع بیگانه موقت

آدرس ما را دریافت نمایید

4

طی مراحل در اداره مهاجرت

دقت نمایید که همه اسناد لازم ضم درخواست باشد. تصمیم صدور پاسپورت شاید بیشتر طول کشد اگر مامور رسیدگی خواهان معلومات بیشتر شود.

در جریان طی مراحل که اداره مهاجرت درخواست شما را مورد رسیدگی قرار میدهد معلومات از راجستر جنائی و اتهام مربوطه پولیس نیز به دست آورده میشود.

5

شما تصمیم دریافت می نمایید

تصمیم از طریق پسته به آدرس منزل تان ارسال می شود. اگر اداره مهاجرت تصمیم اتخاذ نماید که شما مستحق یک پاسپورت اتباع بیگانه موقت هستید، در آن صورت وقتیکه پاسپورت اتباع بیگانه موقت شما برای تحویل گرفتن آماده شود به شما یک پیام ارسال خواهد شد. بعد از اینکه تصمیم را دریافت نمایید شاید مدت ۱۴ روز طول بکشد قبل از اینکه پاسپورت خود را از مرکز اقامت جاییکه درخواست پاسپورت را تقدیم کرده باشید، دریافت کنید.

شما نمی توانید بر علیه یک تصمیم در مورد پاسپورت اتباع بیگانه موقت درخواست تجدید نظر تقدیم نمایید.

6

برای تحویل گرفتن پاسپورت وقت تعیین کنید

شما کسانیکه مستحق پاسپورت اتباع بیگانه شناخته شده اید باید قبل از مراجعه به اداره مهاجرت برای اخذ پاسپورت نوبت بگیرید. متوجه باشید که برای هر فرد که به وی پاسپورت توزیع خواهد شد، جداگانه نوبت بگیرید. اگر شما به نمائندگی فرزندان خود می خواهید پاسپورت ایشان را تسلیم بگیرید باید برای هر پاسپورت جداگانه نوبت بگیرید.

7

پاسپورت را از اداره مهاجرت تحویل بگیرید

شما باید شخصا پاسپورت را تحویل بگیرید. برای اطفال زیر سن ۱۸ سال سرپرست یا کفیل آن می تواند بدون حضور طفل پاسپورت را تحویل بگیرد.

اطفال بالای سن ۱۵ سال میتوانند پاسپورت خود را شخصا تحویل بگیرند اگر اداره مهاجرت اطلاع داشته باشد که سرپرست در حین تقدیم درخواست اجازه برای این را داده است.

Last updated: