The Swedish Migration Agency logotype

پاسپورت اتباع بیگانه

Främlingspass – dari

آنعده کسانیکه پاسپورت ندارند یا امکان دریافت پاسپورت برای آنها میسر نبوده، می توانند در بعضی موارد از اداره امور مهاجرت پاسپورت اتباع بیگانه دریافت کنند.

این بطور مثال به شما تعلق میگیرد که اجازه اقامت در سویدن را به دلیل حفاظت جانی در برابر مقامات دولتی کشور اصلی دریافت کرده اید و بدین سبب نمیتوانید به مراجع مربوطه کشور اصلی خود مراجعه نموده یک پاسپورت بدست بیاورید. اگر شما اجازه اقامت را بدلیل حفاظت جانی دریافت نموده اید که به مقامات دولتی کشور اصلی تان ارتباط ندارد، بطور مثال بر اساس دلایل مربوط به ناموس، آفت های طبیعی یا وضعیت عمومی ناامن در کشور اصلی، در آنصورت برای درخواست پاسپورت باید در قدم نخست به مراجع مربوطه کشور اصلی تان مراجعه کنید.

اداره مهاجرت بررسی خویش را بر مبنای دلایل که در تصمیم پناهندگی شما درج است، انجام می دهد و هر درخواستی را بشکل جداگانه مورد بررسی قرار می دهد. اینکه اخذ پاسپورت دشوار، پرزحمت یا مصارف در بر دارد بطور دلایل معقول برای اخذ پاسپورت اتباع بیگانه پذیرفته نمی شود.

اگر دارای دیگر نوع مدرک هستید که بطور پاسپورت نیز اعتبار دارد و می توانید با آن سفر کنید، در آنصورت اداره مهاجرت پاسپورت اتباع بیگانه را صادر نخواهد کرد. اداره مهاجرت پاسپورت اتباع بیگانه را به کسانیکه در کشور اصلی خویش مقیم اند، توزیع نمی نماید.

نحوه ارائه درخواست پاسپورت اتباع بیگانه

برای تقاضای پاسپورت اتباع بیگانه از طریق خانه پری فورمه درخواست شماره ۱۹۰۰۱۱ بنام Ansökan om främlingspass  اقدام کنید و به یکی از مراکز اقامت مربوطه اداره مهاجرت شخصا مراجعه نموده آن را تحویل دهید. قبل از مراجعه به اداره مهاجرت جهت ارائه فورمه دراخواست باید وقت تعیین کنید. برای هر متقاضی پاسپورت اتباع بیگانه باید جداگانه وقت تعیین کنید و هر فرد باید شخصا فورمه درخواست خود را تحویل دهد.

Ansökan om främlingspass, blankett nummer 190011 (به انگلیسی)PDF

Application for alien's passport, form number 191011 (به سوئدی)PDF

در مورد پروسه درخواست صدور پاسپورت اتباع بیگانه بیشتر بخوانید.

برای تحویل درخواست صدور پاسپورت به آدرس هذا وقت تعیین کنید www.migrationsverket.se/book-appointment

اطفال زیر سن ۱۸ سال             

اطفال زیر سن ۱۸ سال اجازه ندارند پاسپورت اتباع بیگانه را شخصا درخواست کنند. این والدین یا سرپرست طفل است که برای طفل پاسپورت اتباع بیگانه را شخصا تقاضا می نماید.

اگر طفل متقاضی دارای دو سرپرست است در آنصورت بایست هر دو سرپرستان از طریق ارائه فورمه Medgivande att Migrationsverket får utfärda främlingspass för barn under 18 år, nummer 246011 توافق جهت صدور پاسپورت برای اطفال زیر سن ۱۸ سال را ارائه کند.

Medgivande att Migrationsverket får utfärda främlingspass för barn under 18 år, blankett nummer 246011 (به انگلیسی)PDF

Consent for the Swedish Migration Agency to issue an alien's passport for a child under the age of 18, form number 247011 (به سوئدی)PDF

لایحه هزینه

بیشتر متقاضیان پاسپورت اتباع بیگانه باید قیمت درخواست صدور پاسپورت را پرداخت کنند. شما میتوانید هزینه را از طریق کارت بانکی همزمان که فورمه درخواست خود را تقدیم می نمایید، پرداخت نمایید، یا صورت‌حساب را دریافت کرده بعداً پرداخت نمایید. تا زمان که هزینه را پرداخت نکنید اداره مهاجرت به رسیدگی درخواست شما اقدام نخواهد کرد.

قیمت صدور پاسپورت اتباع بیگانه

معیاد طی مراحل

در ویبسایت اداره مهاجرت میتوانید اطلاعات در مورد اینکه طی مراحل در حال حاضر چی اندازه وقت دربر می گیرد، بدست بیاورید. تصمیم صدور پاسپورت شاید بیشتر طول کشد اگر مامور رسیدگی خواهان معلومات بیشتر شود.

بعد از اینکه اداره مهاجرت بررسی درخواستی شما را به پایه تکمیل رساند یک تصمیم توسط پسته به آدرس منزل تان ارسال خواهد شد.

در مورد مدت زمان انتظار کنونی بیشتر بخوانید.

بدست آوردن پاسپورت اتباع بیگانه

اگر بشما اطلاع داده نشده باشد که پاسپورت تان را از یک مرکز دیگر بدست بیآورید، شما باید پاسپورت اتباع بیگانه خود را از همان بخش جواز و یا مرکز خدمات که در آن درخواست داده بودید حصول نمایید. اگر میخواهید پاسپورت اتباع بیگانه خود را از مکان دیگری بدست بیآورید پس لطفاً در هنگام سپردن درخواست با کارمندان ما بتماس شوید.

هنگام حصول پاسپورت اتباع بیگانه، شما باید یک کارت هویت معتبر با خود داشته باشید.

برای بدست آوردن پاسپورت اتباع بیگانه باید از اول وقت بگیرید.(خدمات وقتگیری تنها به زبانهای سویدنی و انگلیسی قابل دسترس میباشد.)

سفر با پاسپورت اتباع بیگانه

پاسپورت اتباع بیگانه با معیارهای پاسپورت در اتحادیه اروپا مطابقت دارد و با آن میتوان به تمام کشورها سفر کرد. ممکن است برای سفر به برخی از کشورها نیاز به ویزه داشته باشید. برای کسب معلومات بیشتر قبل از سفر با سفارت مربوطه تماس بگیرید.

اگر اجازه اقامت را به‌ خاطر دلایل امنیتی دریافت کرده ‌اید، در پاسپورت اتباع بیگانه شما ذکر میشود که نمیتوانید به کشور زادگاه خود یا به کشور که از آن فرار کرده‌ اید سفر نمایید.

اگر قادر به اثبات هویت خود نبودید، در پاسپورت اتباع بیگانه شما ذکر میشود که هویت شما مشخص نیست و همین مسئله میتواند باعث شود سفر به برخی کشور‌ها را دشوار سازد.

مدت اعتبار پاسپورت

پاسپورت اتباع بیگانه معمولاً برای مدت پنج سال معتبر است. اگر پس از ختم معیاد اعتبار پاسپورت اتباع بیگانه به آن نیاز داشتید، میتوانید مجدداً آن را درخواست کنید.

در هنگام تقدیم درخواست صدور پاسپورت اتباع بیگانه جدید باید عکس و اثر انگشت را ارائه کنید زیرا عکس و اثر انگشت تان نزد اداره مهاجرت ذخیره نمی باشد بلکه فقط در یک چپ کامپوتری در پاسپورت اتباع بیگانه محفوظ می باشد.

در صورت از دست دادن پاسپورت

در صورت مفقود شدن یا دزدی شدن پاسپورت اتباع بیگانه تان باید مجدداً به درخواست پاسپورت اقدام کنید. اگر شما به تجدید پاسپورت اتباع بیگانه ضرورت دارید، باید مجدداً به درخواست پاسپورت اقدم کنید. یک کاپی گزارش به پولیس را که از طریق پست به شما فرستاده شده باشد یا در حوزهٔ پولیس دریافت کرده باشید، هنگام درخواست تجدید پاسپورت اتباع بیگانه باخود داشته باشید.

نحوه ارائه درخواست پاسپورت اتباع بیگانه

اگر اداره مهاجرت درخواست شما را رد کند

شما فقط در صورتیکه درخواست پاسپورت اتباع بیگانه و اجازه اقامت تان همزمان رد شود، می توانید بر علیه تصمیم اداره مهاجرت درخواست تجدید نظر تقدیم کنید.

هنگام درخواست تجدید نظر یک مکتوب بنوسید که در آن تصمیم که خواهان هستید اداره مهاجرت تغییر نماید تذکر نمایید و نیز اینکه به کدام دلیل تصور می کنید که تصمیم نادرست است. در مکتوب مشخصات شخصی و شماره دوسیه خود تذکر نمایید و باید شخصا مکتوب را امضاء کنید.

متوجه باشید که مکتوب را در ظرف سه هفته بعد از اینکه تصمیم را بدست بیاورید، به اداره مهاجرت تحویل داده شود.

اگر خواهان هستید شخصی دیگر به وکالت شما درخواست تجدید نظر ارائه کند باید به شخص مذکور وکالتنامه کتبی بدهید.

Last updated: 22 May 2019

Was the information on this page helpful to you?