یکجا شدن دوباره خانواده

Familjeåterförening – dari

اگر شما اقامهٔ دائمی یا اقامهٔ موقتی را به مثابه پناهندهٔ سیاسی یا نیازمند حفاظت جانی بشکل دیگر کسب کرده اید و همزمان دارای امکانات مساعد برای کسب اقامهٔ دائمی دانسته میشوید، در آنصورت ممکن است از حق انتقال دادن خانواده تان به این کشور برخوردار باشید.

اینکه شما باید معیشت خانواده تان را تأمین کرده بتوانید و یک مسکن دارای استندرد خاصی را داشته باشید، نیز شرط است. این خواسته در همه موقعیت ها و شرایط اعتبار ندارد.

چه کسانی میتوانند حق بازپیوست اعضای خانواده را دارا باشند؟

فامیل شما امکانات دارد که عریضه اجازه اقامت بدهد تا همراه شما در سویدن زندگی کنند اگر شما

 • اجازه اقامه دائمی دریافت کرده باشید
 • شما اقامهٔ موقتی را به مثابه پناهندهٔ سیاسی یا نیازمند حفاظت جانی بشکل دیگر گرفته باشید و شما دارای امکانات مساعد برای کسب اقامهٔ دائمی دانسته شده باشید.

امکانات بازپیوست اعضای خانواده برای شما که اقامهٔ موقتی دارید و پناهندهٔ سیاسی یا نیازمند حفاظت جانی بشکل دیگر شناخته شده اید

امکانات اعضای خانواده شما که دارای اقامهٔ موقتی به مثابه پناهندهٔ سیاسی یا نیازمند حفاظت جانی بشکل دیگر هستید، تا وارد سویدن شده و یکجا با شما زنده گی کنند، تابع فکتور های مختلف است. اولاً شما باید یک اقامهٔ معتبر را داشته باشید. این بدان معناست که اگر مدت اعتبار اقامهٔ تان سپری شده باشد و شما به درخواست تمدید اقامهٔ اقدام کرده باشید، ادارهٔ امور مهاجرت مکلف است در قدم نخست تصمیم بگیرد که آیا شما حق تمدید اقامهٔ در سویدن را دارید یا خیر. اینکه شما مستحق درجهٔ پناهندگی شناخته شده اید و قبلاً اقامه داشتید، کفایت نمیکند.

به مجردیکه ادارهٔ امور مهاجرت کنترول کند که آیا شما دارای اقامهٔ معتبر هستید یا خیر، درخواست اقامهٔ خانواده تان تحت وارسی قرار داده میشود. ادارهٔ امور مهاجرت در مرحلهٔ آغاز بررسی مینماید که آیا پذیرفته شدن درخواست تمدید تان و کسب اقامهٔ دایمی محتمل و امکانپذیر است یا خیر. شما که پناهندهٔ سیاسی یا نیازمند حفاظت جانی بشکل دیگر هستید، یک درجهٔ پناهندگی دریافت میکنید که از آن معلوم میشود که شما نیازمند حفاظت شناخته شده اید. درجهٔ پناهندگی تان پيش از همه این معنی و مفهوم را افاده میکند که شما از امکانات مساعد برای کسب اقامهٔ دایمی بهره مند هستید. اما اگر جزئیات و شرایطی مبنی بر اینکه شما درجهٔ پناهندگی خود را نگه نخواهید داشت، پیش بیایند در آنصورت متصور و محتمل نخواهد بود که شما اقامهٔ دایمی را کسب خواهید کرد. وقتی که ثابت گردد که شما دارای امکانات مساعد برای کسب اقامهٔ دایمی هستید، ادارهٔ امور مهاجرت به وارسی درخواست خانواده تان میپردازد و بررسی میکند که آیا شما سائر شرایط نقل مکان به سویدن را پوره میکنید.

فقط اقارب نزدیک تان میتوانند با شما که دارای اقامهٔ موقتی هستید، ملحق شوند

زن، شوهر، شریک زندگی ثبت شده یا همزی و اولاد زیر ١٨ سال، بعنوان فامیل شما محسوب می‌گردند. اگر زیر ١٨ سال دارید والدین شما بعنوان فامیل نزدیک شما محسوب می‌گردند. تنها در موارد استثنایی برای سایر افراد فامیل، بعنوان مثال اولاد بالای ١٨ سال، اجازه اقامت گرفته می‌توانید. این امر شامل شمایی می‌شود که بحیث پناهنده یا نیازمند حفاظت به دلایل دیگر، اجازه اقامت موقت گرفته‌اید.

فامیل تان میتواند اقامه را فقط الی مدتی داشته باشد تا وقتی که اقامهٔ خود تان معتبر باشد. این بدان معناست که اگر شما بطور مثال اقامهٔ یی را داشته باشید که مدت اعتبار آن بعد از پنج ماه منقضی میشود، سپس فامیل تان اقامهٔ یی را دریافت میکند که فقط تا مدت پنج ماه معتبر خواهد بود.

کسی که شما میخواهید با وی ازدواج کنید یا زندگی زناشویی بدون ازدواج شروع کنید، فقط در صورتی میتواند به درخواست اقامهٔ بمنظور یکجا شدن با شما اقدام کند که شما دارای اقامهٔ دایمی باشید. حتی سایر افراد علاوه بر اقارب نزدیک تان ممکن حق ملحق شدن با شما در سویدن را داشته باشند.

نیاز به تأمین

اگر شما حق یکجا شدن دوباره فامیل را داشته باشید میتوانید برای چیزی که بنام نیاز به تأمین یاد میشود درخواستی بدهید. این بدان معناست که شما باید قابل حمایت از خود و فامیل تان باشید. همچنان شما باید یک خانه به حد کافی خوب داشته باشید که وقتی که فامیل تان به سویدن میاید بتوانید همراه زندگی کنید.

امرار معاش شما

شما باید نشان دهید که بطور منظم درآمدهای حاصل از کاری دارید که با آن معاش خود، سایر افراد خانوار و اعضای فایل که درخواست اجازه اقامت می‌نمایند را تامین کرده می‌توانید. بعنوان مثال می‌توان موارد زیر را بعنوان درآمد حاصل از کار ذکر نمود:

 • حقوق حاصل از کار
 • حقوق بیکاری
 • حقوق مریضی
 • درآمد پایه حقوق تقاعد کهنسالان

همچنان اگر داری اموالی هستید که باندازه کافی بزرگ باشد که خودتان، سایر افراد خانوار و اعضای فامیل شما که درخواست اجازه اقامت می‌نمایند، به مدت حداقل دو سال با آن زندگی کرده بتوانید، هم می‌توانید واجد این شرایط باشید.

درآمد شما

این امر که درآمد شما چقدر باید باشد تا واجد شرایط تامین معاش باشید، بستگی به تعداد افراد فامیل و میزان هزینه‌های مسکن شما دارد. شما باید درآمدی داشته باشید که پس از پرداخت مالیات، برای تامین هزینه‌های واقعی مسکن و مبلغ سراسری تعیین شده هزینه‌های عمومی برای نفراتی که قرار است شامل خانوار شوند، کافی باشد. این به معنای آن است که پس از آنکه شما هر ماه کرایه خانه را پرداخت نمودید بعنوان مثال برای هزینه‌های غذا، لباس، بهداشت شخصی، تیلفون، برق خانوار، بیمه‌ها و سایر مصارف کوچک‌تر برای نیازهای موقت همه خانوار، پول کافی داشته باشید.

برای سال 2021 حد نورمال قرار ذیل است:

 • 5 016 کرون برای یک شخص مجرد بالغ
 • 8 287 کرون برای همسر یا هم بستر
 • 2 662 کرون برای اطفال تا سن شش سالگی
 • 3 064 کرون برای اطفال 7 ساله یا بالای آن

خانه رهائشی

همچنان شما باید یک خانه رهائشی بزرگ و خوب برای خود و فامیل تان داشته باشید. برای دو افراد بدون اطفال یک خانه خوب است که حدل اقل یک اتاق و یک آشپزخانه یا آشپزخانه کوچک داشته باشد. اگر اطفال هم باید در خانه باشند تعداد اتاق ها باید زیاد باشد. دو طفل میتوانند یک اتاق داشته باشند.

مسئله ای نیست اگر یک خانه را بعنوان شخص سوم شما به کرایه بدهید، اما این باید توسط صاحب خانه، شورای تهیه مسکن یا کمیته کرایه دهی تصدیق شود.

از لحظه ای که فامیل تا به سویدن میاید شما باید بتوانید خانه رهائشی را استفاده کنید. 

استثنا از شرط تأمین معیشت

شرط تامین معاش و مسکن در موارد زیر صدق نمی‌کند:

 • اگر سن شما زیر ١٨ سال بوده و کدام نفر برای زندگی کردن نزد شما تقاضای اجازه اقامت می‌کند،
 • شما یک عضو فامیل دارید که درخواست تمدید اجازه اقامت خود می‌کند.

شرط تامین معاش مشمول شمایی نمی‌گردد که پناهنده یا نیازمند محافظت به دلایل دیگر ‌بوده و اعضای فامیل شما ظرف سه ماه پس از آنکه اجازه اقامت گرفتید و یا واجد شرایط دریافت محافظت شدید، تقاضای اقامت می‌نمایند.

اما اگر شما امکان پیوستن به یکدیگر در کشوری خارج از اتحادیه اروپا را داشته باشید که فامیل شما پیوند خاصی با آن کشور داشته باشد، مشمول شرط تامین معاش می‌گردید. در مورد روابط بین دو شریک زندگی علاوه بر این، باید رابطه مذکور قبل از سفر به سویدن شروع شده باشد و یا آنکه رابطه‌ای باشد که بخوبی تثبیت شده تا استثناء برای درخواست‌های انجام شده ظرف سه ماه را بتوان در نظر گرفت.

اگر تصمیم رد درخواست اجازه اقامت، برخلاف تعهدات سویدن در زمینه پیمان‌های بین‌المللی باشد، شرط تامین معاش اعتبار نخواهد داشت.

پرسشنامه در باره روابط فامیلی و نیاز به تأمین

زمانی که یک عضو فامیل شما درخواستی برای اجازه اقامت برای زندگی کردن نزد شما در سویدن تسلیم می‌کند، شما باید به سوالات یک فورمه در ارتباط با روابط خود با ایشان جواب دهید. شمایی که مشمول شرط تامین معاش می‌گردید، همچنان باید نشان دهید که معاش خود، سایر افراد خانوار و اعضای خانواده که درخواست اجازه اقامت می‌کنند را تامین کرده می‌توانید. همچنین باید نشان دهید که مسکنی دارید که دارای اندازه و استندارد کافی برای زندگی کردن شما در آنجا می‌باشد. جواب‌های شما برای تشخیص اداره امور مهاجرین در مورد درخواست عضو فامیل شما دارای اهمیت است و مهم است که به سوالات در مهلت مقرر که برای خانه پوری کردن فورمه مذکور تعیین شده، جواب دهید.

اگر شما لوازمات امنیتی و تهیه مسکن را برآورده نسازید، تقاضای اجازه اقامه عضو فامیل شما رد میشود.

اگر در زمان تسلیم درخواست مذکور فاقد کار دایم و یک قرارداد خانه طولانی مدت می‌باشید، ممکن است با این وجود ضرورت باشد که در زمانی که ما درخواست فامیل شما را بررسی می‌کنیم، نشان دهید واجد شرایط تامین معاش می‌باشید.

بسیار مهم است که در وقت معین درخواست بدهید

جهت اطمینان اینکه عریضه شما به زودترین فرصت برسد بهترین راه این است که روی وبسایت برای فامیل تان یک عریضه بدهید. اگر شما بعنوان نماینده فامیل خود تقاضا میکنید باید یک وکالتنامه داشته باشید. وقتی که هیئت مهاجرتی عریضه شما را راجستر کرد، از فامیل شما خواسته میشود که از سفارت یا قونسلگری سویدن وقت گرفته با آنها ملاقات کنند.

برای اجازه اقامه فامیل تان به عریضه در وبسایت بروید

برای معلومات در باره عریضه اجازه اقامه برای فامیل تان بیستر مطالعه نمایید

وکالتنامه چیست؟

وکالتنامه میتواند یک مکتوب امضأ شده توسط یک شخصی باشد که به شخص دیگر اختیار میدهد تا از او نمایندگی کند. بطور مثال وکالتنامه به یک شخص اجازه عریضه دادن، دانستن دلیل برای یک فیصله یا درخواست مجدد برای شخص دیگر میتواند باشد. وکالتنامه یک مکتوب کتبی توسط یک شخص میباشد که او به یک شخص دیگر اختیار خود را میدهد و اگز هیئت مهاجرت تقاضای آنرا بکند کاپی اصل باید ارائه داده شود.

اگر باید بعنوان نماینده حساب شود، باید اظهار شود که:

 • این یک وکالتنامه است
 • باید اسم، تاریخ تولد و آدرس آن شخص نوسته شود که اختیار خود را میدهد
 • به شخصی که اختیار داده میشود او چی کار هایی را میتواند بکند
 • اسم، شماره شناسه شخصی و آدرس شخصی که به او وکالتنامه داده میشود.
 • امضأی شخصی که به شخص دیگر وکالتنامه میدهد
 • تاریخ و محل ترتیب و امضای وکالتنامه نوشته شده باشد.

پیگیری عریضه

وقتی که اعضای فامیل شما عریضه میدهند به آنها یک شماره کد (کیس نمبر) داده میشود. با این شماره شما میتوانید بررسی کنید که آیا عریضه توسط هیئت مهاجرتی راجستر شده یا کدام تصمیم دیگر در مورد آن گرفته شده.

بررسی عریضه

Last updated: 24 February 2021