یکجا شدن دوباره خانواده

Familjeåterförening – dari

امکان آمدن خانواده و زندگی کردن با شما در سویدن ربط دارد به نوع اجازه اقامه و وضعیت محافظتی که به شما داده شده. اگر حق یکجا شدن دوباره خانواده را دارید، شما تحت پوششی که بنام نیاز به تأمین یاد میشود، قرار میگیرید.

حتی اگر به شما اجازه اقامه هم داده شده باشد باز هم اطمینانی نیست که فامیل تان میتواند همراه شما در سویدن زندگی کنند. اگر شما اجازه اقامه دائمی دارید یا به شما وضعیت محافظت داده شده، فامیل تان میتواند برای اجازه اقامه عریضه بدهند و با شما در سویدن زندگی کنند. اگر شما وضعیت محافظتی با وضعیت محافظتی حمایت تکمیلی دارید، در آنصورت امکانات آمدن فامیل و زندگی همراه شما در سویدن بسیار کم میباشد.

در یکجا شدن دوباره خانواده کی حق دارد؟

حق یکجا شدن دوباره خانواده تعلق میگیرد به اینکه شما کدام نوع وضعیت محافظتی دارید و در بعضی قضیه ها ربط به این هم میگرد که شما چه وقت درخواست پناهندگی داده بودید.

فامیل شما امکانات دارد که عریضه اجازه اقامت بدهد تا همراه شما در سویدن زندگی کنند اگر شما

 • اجازه اقامه دائمی دریافت کرده باشید
 • بعنوان پناهنده وضعیت محافظتی دریافت کرده باشید
 • وضعیت محافظتی با وضعیت محافظتی حمایت تکمیلی دریافت کرده باشید و اخیراً درخواست شما برای پناهندگی در 24 نوامبر 2015 داده شده باشد.

اگر به شما وضعیت محافظتی بعنوان حمایت تکمیلی مورد نیاز داده شده باشد و شما بعد از 24 نوامبر 2015 درخواست پناهندگی داده باشید، فقط در کیس های مخصوص به شما حق یکجا شدن دوباره خانواده داده میشود.

فقط فامیل خود شما میتواند در اینجا همرای شما زندگی کند

اعضای خانواده تان عبارتند از شوهر، خانم، همزیست راجستر شده یا همزیست تان و فرزندان تان که سن شان کمتر از 18 سال باشد. سایر خویشاوندان یا فرزندان که بالای سن 18 سال یا بالاتر هستند، در صورتی که شما اقامه موقتی را دریافت کرده باشید، نمی توانند با شما در سویدن یکجا شوند. اگر سن تان پایین تر از 18 سال باشد، والدین شما خانواده نزدیکترین تان محسوب میشوند.

اگر به شما اجازه اقامه دائمی داده شده باشد در آنصورت شخصی که میخواهید با او ازدواج کنید یا همرایش در سویدن زندگی کنید نیز میتواند برای اجازه اقامه عریضه بدهد تا بتواند همراه شما زندگی کند.

اگر شما اجازه اقامه دائمی گرفتید شما و همسر تان هر دو باید 21 ساله باشید تا به همسر تان نیز بتوانند اجازه اقامه بدهند. همچنان قبل از آمدن به سویدن شما باید با همدیگر زندگی کرده باشید. استثناآت لزوم سنی را میتوان هم در نظر گرفت اگر هر دوی شما طفل داشته باشید.

فامیل شما فقط میتواند اجازه اقامه تا وقتی داشته باشند که اجازه اقامه خود شما قابل اعتبار باشد.

نیاز به تأمین

اگر شما حق یکجا شدن دوباره فامیل را داشته باشید میتوانید برای چیزی که بنام نیاز به تأمین یاد میشود درخواستی بدهید. این بدان معناست که شما باید قابل حمایت از خود و فامیل تان باشید. همچنان شما باید یک خانه به حد کافی خوب داشته باشید که وقتی که فامیل تان به سویدن میاید بتوانید همراه زندگی کنید.

امرار معاش شما

شما باید درآمد کاری تانرا نشان بدهید تا بتوانید از خود و نیز اعضای فامیل تان که درخواست اجازه اقامه میکنند را حمایت کنید. ذریعه های معاش ذیل بعنوان درآمد کاری به حساب میروند:

 • اجوره کار
 • مزایای بیمه بی کاری
 • مزایای مریضی
 • تقاوت مسنین

این شرط را شما نیز برآورده می کنید که سرمایه به اندازه کافی زیاد را داشته باشید که شما و اعضای خانواده تان که درخواست اقامه می دهند، می توانید معیشت خود را از منفعت که از این سرمایه بدست میاورید، تأمین کنید.

درآمد شما

درآمد تان چقدر باید زیاد باشد که بتوانید نیاز های تأمینی را برآورده بسازید، تعلق میگرد به اینکه فامیل شما چقدر بزرگ است و مخارج خانواده تان چقدر بلند می باشد. شما باید درامدی داشته باشید که بعد از کسر مخارج خانه مساوی به حد نورمال باشد. این بدان معناست که پس از پرداخت مبلغ ماهانه برای خانه پول شما آنقدر باشد که برای تمام چیز ها مثل غذا، لباس، وسائل بهداشتی، بل تلیفون، مخارج خورد و خوراک و غیره همه چیز (مثل برق)، بیمه و مخارج کوچک روزمره دیگر کافی باشد.

برای سال 2019 حد نورمال قرار ذیل است:

 • 4923 کرون برای یک شخص مجرد بالغ
 • 8133 کرون برای همسر یا هم بستر
 • 2612 کرون برای اطفال تا سن شش سالگی
 • 3007 کرون برای اطفال 7 ساله یا بالای آن

خانه رهائشی

همچنان شما باید یک خانه رهائشی بزرگ و خوب برای خود و فامیل تان داشته باشید. برای دو افراد بدون اطفال یک خانه خوب است که حدل اقل یک اتاق و یک آشپزخانه یا آشپزخانه کوچک داشته باشد. اگر اطفال هم باید در خانه باشند تعداد اتاق ها باید زیاد باشد. دو طفل میتوانند یک اتاق داشته باشند.

مسئله ای نیست اگر یک خانه را بعنوان شخص سوم شما به کرایه بدهید، اما این باید توسط صاحب خانه، شورای تهیه مسکن یا کمیته کرایه دهی تصدیق شود.

از لحظه ای که فامیل تا به سویدن میاید شما باید بتوانید خانه رهائشی را استفاده کنید.

استثناآت لوازم حمایت

لوازمات برای امنیت و تهیه مسکن برای شما قابل اجرا نیست اگر:

 • شما پائین 18 ساله هستید
 • شما که به صفت پناهنده سیاسی یا مستلزم حفاظت جانی متبادل قبول شده باشید و اعضای خانواده تان درخواست اقامه خود را در ظرف سه ماه بعد از قبولی تان تقدیم کرده باشند. این فقط در صورتی صدق می کند که عضو خانواده تان با شما نسبت شوهر، خانم، همزیست، همزیست راجستر شده یا فرزند پایین تر از 18 سال داشته باشد و اینکه شما نمی توانید در یکی از کشور های خارج از اتحادیه اروپا باهم یکجا شوید. شما و همسر تان باید دارای بستگی ثابت باشید. اگر این بستگی خارج از کشور بوجود آمده باشد در آنصورت این بستگی در صورتی ثابت پنداشته می شود که شما باهم ازدواج کرده باشید یا رابطهٔ همزیستی را آغاز کرده باشد. در صورت درخواست از داخل کشور باید رابطه طی سکونت قانونی در سویدن واقع شده باشد
 • اعضای خانواده دارید که در تاریخ 20 جولای 2016 یا قبل از آن درخواست اجازه اقامه داده باشند
 • یک عضو خانواده داشته باشید که تقاضای تمدید اجازه اقامه داده کرده باشد.

رابطهٔ همزیستی عبارت از جوره یی است که باهم ازدواج نکرده ولی مانند شریک زندگی با همدیگر یکجا زنده گی می کنند.

پرسشنامه در باره روابط فامیلی و نیاز به تأمین

وقتی که عضو فامیل شما تقاضای اجازه اقامه میکند که همرای شما در سویدن زندگی کند، شما باید به یک پرسشنامه در مورد رابطه تان را پاسخ بدهید. شما که تحت پوشش نیاز به تأمین قرار دارید باید قابلیت خود را نشان بدهید که میتوانید از خود و فامیل تان که تقاضای اجازه اقامه میکنند را حمایت کنید و نیز باید یک خانه رهائشی داشته باشید که برای زندگی شما با هم کافی باشد. پاسخ های شما برای ارزیابی هیئت مهاجرتی بسیار مهم است و شما باید در وقتی که برایتان داده میشود پاسخ را خانه پری کنید.

اگر شما لوازمات امنیتی و تهیه مسکن را برآورده نسازید، تقاضای اجازه اقامه عضو فامیل شما رد میشود.

اگر شما کار دائمی و خانه کرایی برای مدت زیاد ندارید، در وقت تحقیقات مجدد درخواست فامیل تان، باید نشان بدهید که میتوانید لوازمات نگهداری را برآورده بسازید.

بسیار مهم است که در وقت معین درخواست بدهید

اگر فامیل شما در ظرف سه ماه پس از اجازه اقامه شما درخواست میدهند، نیاز به تأمین بالای شما قابل اجرا نمی باشد. به این خاطر بسیار مهم است که درخواستی را در سر وقت تسلیم کنید.

جهت اطمینان اینکه عریضه شما به زودترین فرصت برسد بهترین راه این است که روی وبسایت برای فامیل تان یک عریضه بدهید. اگر شما بعنوان نماینده فامیل خود تقاضا میکنید باید یک وکالتنامه داشته باشید. وقتی که هیئت مهاجرتی عریضه شما را راجستر کرد، از فامیل شما خواسته میشود که از سفارت یا قونسلگری سویدن وقت گرفته با آنها ملاقات کنند.

برای اجازه اقامه فامیل تان به عریضه در وبسایت بروید

برای معلومات در باره عریضه اجازه اقامه برای فامیل تان بیستر مطالعه نمایید

وکالتنامه چیست؟

وکالتنامه میتواند یک مکتوب امضأ شده توسط یک شخصی باشد که به شخص دیگر اختیار میدهد تا از او نمایندگی کند. بطور مثال وکالتنامه به یک شخص اجازه عریضه دادن، دانستن دلیل برای یک فیصله یا درخواست مجدد برای شخص دیگر میتواند باشد. وکالتنامه یک مکتوب کتبی توسط یک شخص میباشد که او به یک شخص دیگر اختیار خود را میدهد و اگز هیئت مهاجرت تقاضای آنرا بکند کاپی اصل باید ارائه داده شود.

اگر باید بعنوان نماینده حساب شود، باید اظهار شود که:

 • این یک وکالتنامه است
 • باید اسم، تاریخ تولد و آدرس آن شخص نوسته شود که اختیار خود را میدهد
 • به شخصی که اختیار داده میشود او چی کار هایی را میتواند بکند
 • اسم، شماره شناسه شخصی و آدرس شخصی که به او وکالتنامه داده میشود.
 • امضأی شخصی که به شخص دیگر وکالتنامه میدهد
 • تاریخ و محل ترتیب و امضای وکالتنامه نوشته شده باشد.

پیگیری عریضه

وقتی که اعضای فامیل شما عریضه میدهند به آنها یک شماره کد (کیس نمبر) داده میشود. با این شماره شما میتوانید بررسی کنید که آیا عریضه توسط هیئت مهاجرتی راجستر شده یا کدام تصمیم دیگر در مورد آن گرفته شده.

بررسی عریضه

Last updated: 30 January 2019

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.