یکجا شدن دوباره خانواده

Familjeåterförening – dari

اگر شما اقامهٔ دائمی یا اقامهٔ موقتی را به مثابه پناهندهٔ سیاسی یا نیازمند حفاظت جانی بشکل دیگر کسب کرده اید و همزمان دارای امکانات مساعد برای کسب اقامهٔ دائمی دانسته میشوید، در آنصورت ممکن است از حق انتقال دادن خانواده تان به این کشور برخوردار باشید.

اینکه شما باید معیشت خانواده تان را تأمین کرده بتوانید و یک مسکن دارای استندرد خاصی را داشته باشید، نیز شرط است. این خواسته در همه موقعیت ها و شرایط اعتبار ندارد.

چه کسانی میتوانند حق بازپیوست اعضای خانواده را دارا باشند؟

فامیل شما امکانات دارد که عریضه اجازه اقامت بدهد تا همراه شما در سویدن زندگی کنند اگر شما

 • اجازه اقامه دائمی دریافت کرده باشید
 • شما اقامهٔ موقتی را به مثابه پناهندهٔ سیاسی یا نیازمند حفاظت جانی بشکل دیگر گرفته باشید و شما دارای امکانات مساعد برای کسب اقامهٔ دائمی دانسته شده باشید.

امکانات بازپیوست اعضای خانواده برای شما که اقامهٔ موقتی دارید و پناهندهٔ سیاسی یا نیازمند حفاظت جانی بشکل دیگر شناخته شده اید

امکانات اعضای خانواده شما که دارای اقامهٔ موقتی به مثابه پناهندهٔ سیاسی یا نیازمند حفاظت جانی بشکل دیگر هستید، تا وارد سویدن شده و یکجا با شما زنده گی کنند، تابع فکتور های مختلف است. اولاً شما باید یک اقامهٔ معتبر را داشته باشید. این بدان معناست که اگر مدت اعتبار اقامهٔ تان سپری شده باشد و شما به درخواست تمدید اقامهٔ اقدام کرده باشید، ادارهٔ امور مهاجرت مکلف است در قدم نخست تصمیم بگیرد که آیا شما حق تمدید اقامهٔ در سویدن را دارید یا خیر. اینکه شما مستحق درجهٔ پناهندگی شناخته شده اید و قبلاً اقامه داشتید، کفایت نمیکند.

به مجردیکه ادارهٔ امور مهاجرت کنترول کند که آیا شما دارای اقامهٔ معتبر هستید یا خیر، درخواست اقامهٔ خانواده تان تحت وارسی قرار داده میشود. ادارهٔ امور مهاجرت در مرحلهٔ آغاز بررسی مینماید که آیا پذیرفته شدن درخواست تمدید تان و کسب اقامهٔ دایمی محتمل و امکانپذیر است یا خیر. شما که پناهندهٔ سیاسی یا نیازمند حفاظت جانی بشکل دیگر هستید، یک درجهٔ پناهندگی دریافت میکنید که از آن معلوم میشود که شما نیازمند حفاظت شناخته شده اید. درجهٔ پناهندگی تان پيش از همه این معنی و مفهوم را افاده میکند که شما از امکانات مساعد برای کسب اقامهٔ دایمی بهره مند هستید. اما اگر جزئیات و شرایطی مبنی بر اینکه شما درجهٔ پناهندگی خود را نگه نخواهید داشت، پیش بیایند در آنصورت متصور و محتمل نخواهد بود که شما اقامهٔ دایمی را کسب خواهید کرد. وقتی که ثابت گردد که شما دارای امکانات مساعد برای کسب اقامهٔ دایمی هستید، ادارهٔ امور مهاجرت به وارسی درخواست خانواده تان میپردازد و بررسی میکند که آیا شما سائر شرایط نقل مکان به سویدن را پوره میکنید.

فقط اقارب نزدیک تان میتوانند با شما که دارای اقامهٔ موقتی هستید، ملحق شوند

خانواده عبارت است از شوهر، خانم، همزیست راجستر شده یا شریک زندگی مشترک بدون ازدواج و فرزندان تان که سن شان کمتر از 18 سال باشد. اگر شما دارای اقامهٔ موقتی باشید، در آنصورت سایر خویشاوندان یا فرزندان که سن شان 18 سال یا بالاتر از آن باشد، نمیتوانند با شما در سویدن یکجا شوند. اگر سن تان کمتر از 18 سال باشد، والدین شما نزدیکترین اقارب تان محسوب میشوند. سایر اعضای خانواده تان، بطور مثال فرزندان بالاتر از 18 سال، فقط در حالات استثنایی میتوانند اقامه دریافت کنند. این به شما که اقامهٔ موقتی دارید و پناهندهٔ سیاسی یا نیازمند حفاظت جانی بشکل دیگر شناخته شده اید، مربوط میشود.

کسی که شما میخواهید با وی ازدواج کنید یا زندگی زناشویی بدون ازدواج شروع کنید، فقط در صورتی میتواند به درخواست اقامهٔ بمنظور یکجا شدن با شما اقدام کند که شما دارای اقامهٔ دایمی باشید. حتی سایر افراد علاوه بر اقارب نزدیک تان ممکن حق ملحق شدن با شما در سویدن را داشته باشند.

فامیل تان میتواند اقامه را فقط الی مدتی داشته باشد تا وقتی که اقامهٔ خود تان معتبر باشد. این بدان معناست که اگر شما بطور مثال اقامهٔ یی را داشته باشید که مدت اعتبار آن بعد از پنج ماه منقضی میشود، سپس فامیل تان اقامهٔ یی را دریافت میکند که فقط تا مدت پنج ماه معتبر خواهد بود.

نیاز به تأمین

اگر شما حق یکجا شدن دوباره فامیل را داشته باشید میتوانید برای چیزی که بنام نیاز به تأمین یاد میشود درخواستی بدهید. این بدان معناست که شما باید قابل حمایت از خود و فامیل تان باشید. همچنان شما باید یک خانه به حد کافی خوب داشته باشید که وقتی که فامیل تان به سویدن میاید بتوانید همراه زندگی کنید.

امرار معاش شما

شما باید درآمد کاری تانرا نشان بدهید تا بتوانید از خود و نیز اعضای فامیل تان که درخواست اجازه اقامه میکنند را حمایت کنید. ذریعه های معاش ذیل بعنوان درآمد کاری به حساب میروند:

 • اجوره کار
 • مزایای بیمه بی کاری
 • مزایای مریضی
 • تقاوت مسنین

شما میتوانید این شرط را بدین ترتیب نیز برآورده کنید که شما سرمایه به اندازه کافی زیاد را داشته باشید که شما و اعضای خانواده تان که درخواست اقامه میدهند، بتوانید معیشت خود را از آن تأمین کنید.

درآمد شما

درآمد تان چقدر باید زیاد باشد که بتوانید نیاز های تأمینی را برآورده بسازید، تعلق میگرد به اینکه فامیل شما چقدر بزرگ است و مخارج خانواده تان چقدر بلند می باشد. شما باید درامدی داشته باشید که بعد از کسر مخارج خانه مساوی به حد نورمال باشد. این بدان معناست که پس از پرداخت مبلغ ماهانه برای خانه پول شما آنقدر باشد که برای تمام چیز ها مثل غذا، لباس، وسائل بهداشتی، بل تلیفون، مخارج خورد و خوراک و غیره همه چیز (مثل برق)، بیمه و مخارج کوچک روزمره دیگر کافی باشد.

برای سال 2019 حد نورمال قرار ذیل است:

 • 4923 کرون برای یک شخص مجرد بالغ
 • 8133 کرون برای همسر یا هم بستر
 • 2612 کرون برای اطفال تا سن شش سالگی
 • 3007 کرون برای اطفال 7 ساله یا بالای آن

خانه رهائشی

همچنان شما باید یک خانه رهائشی بزرگ و خوب برای خود و فامیل تان داشته باشید. برای دو افراد بدون اطفال یک خانه خوب است که حدل اقل یک اتاق و یک آشپزخانه یا آشپزخانه کوچک داشته باشد. اگر اطفال هم باید در خانه باشند تعداد اتاق ها باید زیاد باشد. دو طفل میتوانند یک اتاق داشته باشند.

مسئله ای نیست اگر یک خانه را بعنوان شخص سوم شما به کرایه بدهید، اما این باید توسط صاحب خانه، شورای تهیه مسکن یا کمیته کرایه دهی تصدیق شود.

از لحظه ای که فامیل تا به سویدن میاید شما باید بتوانید خانه رهائشی را استفاده کنید. 

استثنا از شرط تأمین معیشت

شرط تأمین معیشت و مسکن در شرایط زیر اعتبار ندارد

 • شما زیر سن 18 سال باشید
 • شما پناهندهٔ سیاسی یا نیازمند حفاظت جانی بشکل دیگر باشید و فامیل تان در ظرف سه ماه پس از اینکه شما اقامهٔ یا درجهٔ پناهندگی را کسب کنید، به درخواست اقامهٔ اقدام کرده باشد، و یا هم
 • اعضای خانواده تان قبل از 19 اکتوبر 2019 به درخواست اقامه اقدام کرده باشند و شما دارای اقامهٔ موقتی به مثابه نیازمند حفاظت جانی بشکل دیگر باشید. شما باید قبل از 24 نوامبر 2015 به درخواست اقامهٔ اقدام کرده باشید.
 • شما دارای عضو خانواده باشید که تمدید اقامه را درخواست مینماید.

استثنا از شرط تأمین معیشت و مسکن فقط در صورتی اعتبار دارد که امکانات برای یکجا شدن شما و خانواده تان در یکی از کشور های خارج از اتحادیه اروپا که فامیل تان وابستگی خاص به آن داشته باشد، مساعد نباشند. شما و اعضای خانواده تان طی مدت نسبتاً طولانی باید در خارج از کشور یکجا زندگی کرده باشید و باهم قرابت پابرجا و استواری داشته باشید.

پرسشنامه در باره روابط فامیلی و نیاز به تأمین

وقتی که عضو فامیل شما تقاضای اجازه اقامه میکند که همرای شما در سویدن زندگی کند، شما باید به یک پرسشنامه در مورد رابطه تان را پاسخ بدهید. شما که تحت پوشش نیاز به تأمین قرار دارید باید قابلیت خود را نشان بدهید که میتوانید از خود و فامیل تان که تقاضای اجازه اقامه میکنند را حمایت کنید و نیز باید یک خانه رهائشی داشته باشید که برای زندگی شما با هم کافی باشد. پاسخ های شما برای ارزیابی هیئت مهاجرتی بسیار مهم است و شما باید در وقتی که برایتان داده میشود پاسخ را خانه پری کنید.

اگر شما لوازمات امنیتی و تهیه مسکن را برآورده نسازید، تقاضای اجازه اقامه عضو فامیل شما رد میشود.

اگر شما کار دائمی و خانه کرایی برای مدت زیاد ندارید، در وقت تحقیقات مجدد درخواست فامیل تان، باید نشان بدهید که میتوانید لوازمات نگهداری را برآورده بسازید.

بسیار مهم است که در وقت معین درخواست بدهید

اگر فامیل شما در ظرف سه ماه پس از اجازه اقامه شما درخواست میدهند، نیاز به تأمین بالای شما قابل اجرا نمی باشد. به این خاطر بسیار مهم است که درخواستی را در سر وقت تسلیم کنید.

جهت اطمینان اینکه عریضه شما به زودترین فرصت برسد بهترین راه این است که روی وبسایت برای فامیل تان یک عریضه بدهید. اگر شما بعنوان نماینده فامیل خود تقاضا میکنید باید یک وکالتنامه داشته باشید. وقتی که هیئت مهاجرتی عریضه شما را راجستر کرد، از فامیل شما خواسته میشود که از سفارت یا قونسلگری سویدن وقت گرفته با آنها ملاقات کنند.

برای اجازه اقامه فامیل تان به عریضه در وبسایت بروید

برای معلومات در باره عریضه اجازه اقامه برای فامیل تان بیستر مطالعه نمایید

وکالتنامه چیست؟

وکالتنامه میتواند یک مکتوب امضأ شده توسط یک شخصی باشد که به شخص دیگر اختیار میدهد تا از او نمایندگی کند. بطور مثال وکالتنامه به یک شخص اجازه عریضه دادن، دانستن دلیل برای یک فیصله یا درخواست مجدد برای شخص دیگر میتواند باشد. وکالتنامه یک مکتوب کتبی توسط یک شخص میباشد که او به یک شخص دیگر اختیار خود را میدهد و اگز هیئت مهاجرت تقاضای آنرا بکند کاپی اصل باید ارائه داده شود.

اگر باید بعنوان نماینده حساب شود، باید اظهار شود که:

 • این یک وکالتنامه است
 • باید اسم، تاریخ تولد و آدرس آن شخص نوسته شود که اختیار خود را میدهد
 • به شخصی که اختیار داده میشود او چی کار هایی را میتواند بکند
 • اسم، شماره شناسه شخصی و آدرس شخصی که به او وکالتنامه داده میشود.
 • امضأی شخصی که به شخص دیگر وکالتنامه میدهد
 • تاریخ و محل ترتیب و امضای وکالتنامه نوشته شده باشد.

پیگیری عریضه

وقتی که اعضای فامیل شما عریضه میدهند به آنها یک شماره کد (کیس نمبر) داده میشود. با این شماره شما میتوانید بررسی کنید که آیا عریضه توسط هیئت مهاجرتی راجستر شده یا کدام تصمیم دیگر در مورد آن گرفته شده.

بررسی عریضه

Last updated: 24 July 2019

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.