The Swedish Migration Agency logotype

سند سفر (ریسی دوکومنت)

Resedokument – dari

برای اینکه جواز سفر سیاسی برای پناهنده سیاسی (ریسی دوکومنت) را اخذ نمایید باید شما طبق شرایط کنوانسیون ۱۹۵۱ در ژنیو پناهنده سیاسی یا طبق شرایط کنوانسون ۱۹۵۴ در نیو یارک بی کشور شناخته شده باشید.

از این طریق میتوانید به درخواست جواز سفر سیاسی اقدام کنید

هنگام تقاضای جواز سفر سیاسی فورم درخواست ۱۰۸۰۲۱ بنام Ansökan om resedokument را خانه پری کنید و به یکی از مراکز اقامت مربوطه اداره مهاجرت شخصا مراجعه نموده آن را تحویل دهید. قبل از مراجعه به اداره مهاجرت جهت ارائه فورمه دراخواست باید وقت تعیین کنید. برای هر متقاضی جواز سفر سیاسی باید جداگانه وقت تعیین کنید و هر فرد باید شخصا فورمه درخواست خود را تحویل دهد.

Ansökan om resedokument, blankett nummer 108021 (به انگلیسی)PDF

Application for travel document, form number 109021 (به سوئدی)PDF

در مورد اقدامات برای درخواست جواز سفر سیاسی بیشتر بخوانید

برای تحویل درخواست صدور پاسپورت به آدرس هذا وقت تعیین کنید www.migrationsverket.se/book-appointment

اطفال زیر سن ۱۸ سال

اطفال زیر سن ۱۸ سال نمیتوانند شخصا جواز سفر سیاسی را درخواست کنند. این سرپرست یا کفیل طفل است که شخصا جواز سفر سیاسی برای طفل را تقاضا می نماید.

اگر دو سرپرست وجود دارند در آن صورت هر دو باید در مورد تقاضای جواز سفر سیاسی توسط امضاء در فورم درخواست صدور جواز سفر سیاسی برای طفل موافقه نمایند. اگر قرار باشد که فقط یکی از والدین همرای طفل به اداره مهاجرت برای تحویل نمودن درخواست مراجعه کند در آن صورت سرپرست دیگر باید قبل از قبل در فورم درخواست امضاء ثبت نماید. امضاء بایست از طرف یک شخص ثالث مشاهده شود.

یک طفل که والدین آن خارج از کشور سویدن سکونت دارند وقتیکه درخواست را به اداره مهاجرت تسلیم مینماید باید همرای سرپرست موقت (گودمان) حاضر شود.

لایحه هزینه

درخواست جواز سفر سیاسی قیمت ندارد اما در حین تحویل گرفتن جواز سفر سیاسی باید یک هزینه پرداخت نمایید. شما میتوانید هزینه را از طریق کارت و در زمان که درخواست خود را ارائه میکنید پرداخت نمایید، یا یک واریز را دریافت کرده هزینه را بعداً پرداخت نمایید.

قیمت جواز سفر سیاسی

مدت طی مراحل

در ویبسایت اداره مهاجرت میتوانید اطلاعات در مورد اینکه مدت طی مراحل در حال حاضر چی اندازه وقت دربر می گیرد، بدست بیاورید. تصمیم صدور پاسپورت شاید بیشتر طول کشد اگر مامور رسیدگی خواهان معلومات بیشتر شود.

بعد از اینکه اداره مهاجرت بررسی درخواستی شما را به پایه تکمیل رساند یک تصمیم توسط پسته به آدرس منزل تان ارسال خواهد شد.

در مورد مدت زمان انتظار کنونی بیشتر بخوانید.

سفر توسط جواز سفر سیاسی

جواز سفر سیاسی خواسته های اتحادیه اروپا در مورد معیارهای پاسپورت را بجا می آورد و میتوان برای سفر به همه کشورها استفاده شود. اما اگر شما طبق کنوانسون ۱۹۵۱ ژنیو پناهنده سیاسی هستید در آن صورت در پاسپورت شما تذکر خواهد بود که شما مجاز به سفر به کشور اصلی خود و یا به کشور از جای که فرار نمودید، نیستید.

اگر قادر به اثبات هویت خود نبودید، در جواز سفر سیاسی شما ذکر میشود که هویت شما مشخص نیست و همین مسئله میتواند باعث شود سفر به برخی کشور‌ها دشوار گردد.

ممکن است برای سفر به برخی از کشورها نیاز به ویزه داشته باشید. برای کسب معلومات بیشتر قبل از سفر با سفارت مربوطه تماس بگیرید.

مدت اعتبار جواز سفر سیاسی

جواز سفر سیاسی معمولاً تا مدت ۵ سال اعتبار دارد و ناقابل تمدید می باشد. اگر شما نیازمند جواز سفر سیاسی هستید و مدت اعتبار جواز سفر سیاسی تان گذشته است در آن صورت میتوانید یک سند جدید را درخواست کنید.

در هنگام تقدیم درخواست صدور جواز سفر سیاسی باید عکس و اثر انگشت را ارائه کنید زیرا عکس و اثر انگشت تان نزد اداره مهاجرت ذخیر نمی باشد بلکه فقط در یک چپ کامپوتری در جواز سفر سیاسی محفوظ می باشد.

در صورت از دست دادن سند عبوری مسافرت

در صورت مفقود شدن یا دزدی شدن سند عبوری مسافرت (جواز سفر سیاسی) تان باید در قدم نخست به پولیس گزارش دهید. اگر شما به تجدید سند عبوری مسافرت ضرورت دارید باید مجدداً به درخواست پاسپورت اقدام کنید. یک کاپی گزارش به پولیس را که از طریق پست به شما فرستاده شده باشد یا در حوزهٔ پولیس دریافت کرده باشید، هنگام درخواست تجدید سند عبوری مسافرت باخود داشته باشید.

از این طریق میتوانید درخواست سند سفر کنید

اگر درخواست صدور پاسپورت شما رد شود

اگر اداره مهاجرت درخواست شما در مورد جواز سفر سیاسی را رد کند شما میتوانید درخواست تجدید نظر کنید. عریضه تجدید نظر بایست در ظرف سه هفته بعد از اینکه تصمیم رد را بدست بیاورید، در تحویل اداره مهاجرت تسلیم داده شود.

Last updated: 23 May 2019

Was the information on this page helpful to you?