در صورتیکه درخواست پناهجویی شما رد شده باشد

Om du får avslag på din ansökan om asyl – dari

شما میتوانید در این صفحات در رابطه به این که اگر درخواست شما رد شده باشد چی بکار میرود، معلومات دریافت نمایید.

Last updated: 2017-03-21

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.