اگر درخواست پناهندگی شما رد شود

Om du får avslag på din ansökan om asyl – dari

اگر درخواست پناهندگی شما رد شود، بدان معناست که به نظر هیئت مهاجرت سویدن شما دلائل مناسب برای اقامت در کشور سویدن ندارید. اگر شما رد میشوید، شما دو گزینه دارید: فیصله را قبول کرده پس بروید، یا درخواست تجدید نظر بدهید. اگر شما انتخاب میکنید که درخواست تجدید نظر بدهید، محکمه فیصله را ملاحظه میکند. حتی اگر درخواست تجدید نظر هم میدهید، شما باید پلان بازگشت تانرا تهیه کنید.

اگر شما فیصله را قبول دارید باید یک سند که به نام اعلامیه اطمینان یاد میشود را امضأ کنید. بعد از اینکه امضأ کردید، شما نمیتوانید درخواست تجدید نظر کنید باید پلان بازگشت به کشور اصلی تان را تهیه کنید.

پلان بازگشت به کشور اصلی تانرا تهیه کنید

شما به تنهایی مسؤل پلان ریزی برای بازگشت به کشور تان یا کدام کشور دیگر که حق زندگی را در آن دارید، مثلاً حصول پاسپورت و هر چیز دیگر که برای بازگشت تان ضروری میباشد، هستید. هیئت مهاجرت سویدن میتواند به شما در رابطه با تماس ها در کشور تان یا بک کردن تکت همکاری کند. بر اساس اینکه شما تعلق به کدام کشور دارید، امکان دارد با کمک مالی چند وقت اول بازگشت به کشور تانرا آسان تر ساخت. از استقبالیه که شما در آن راجستر هستید در مورد "مساعدت برای بازگشت" سوال کنید.

اطلاعات بیشتر در مورد بازگشت با رضایت شخصی

اطلاعات بیشتر در مورد اینکه برای مساعدت بازگشت با چه شخصی باید تماس گرفت

این فیصله برای چهار سال دوام خواهد داشت

فیصله رد شدن کیس عموماً برای مدت چهار سال قابل اجرا میباشد.

درخواست تجدید نظر

اگر بجای آن شما میخواهید درخواست تجدید نظر بدهید در حقیقت شما از محکمه میخواهید که فیصله هیئت مهاجرت را ملاحظه کند. اگر فیصله شده که شما به کشور تان بازگشتانده شوید، تا وقتیکه درخواست تجدید نظر تان بررسی میشود میتوانید در سویدن باشید. اگر بجای آن فیصله شود که شما فوراً به کشور تان بازگشت نمایید، باید سویدن را ترک کنید حتی اگر درخواست تجدید نظر هم کرده باشید.

اطلاعات بیشتر در مورد درخواست تجدید نظر

اطلاعات بیشتر در مورد بازگشت که فوراً قابل عمل میباشد

اگر شما از فیصله اطاعت نمیکنید

وقتی که فیصله صادر شد و شما نمیتوانید دوباره درخواست کنید، (فیصله در حال اجراست) باید سویدن را ترک کنید. در فیصله بازگشت تان وقت متعین میشود که در ظرف چقدر وقت باید سویدن را ترک کنید. بعد از اینکه این وقت تمام شد شما دیگر حق زندگی یا مدد مالی از طرف هیئت مهاجرت نمیداشته باشید. این برای تمام افراد بالغ، کسانیکه دارای اطفال پائین 18 ساله نیستند قابل اجرا میباشد.

هیئت مهاجرت همچنان میتواند در باره نظارت یا حفاظت تصمیم بگیرد. نظارت یعنی راجستر شدن با هیئت مهاجرت یا پولیس برای یک مدت معین. اگر شما فیصله حفاظت را دریافت کرده اید، میتوانید تا وقت بازگشت به وطن در خانه های کرایی زندگی کنید. همچنان میتوانید یک فیصله که شما را از سفر بازگشت منع کند دریافت کنید.

اگر هیئت مهاجرت نظر دارد که جهت اجرای فیصله ضرورت به زور است، آن مسؤلیت به پولیس واگذار میشود.

اطلاعات بیشتر در مورد اینکه چی میشود اگر شما از فیصله اطاعت نکنید

ممانعت از سفر بازگشت

اگر شما مطابق با فیصله نامه تان سویدن را ترک نکنید امکان دارد به شما یک سند ممانعت از سفر بازگشت داده شود، یعنی برای یک مدت معین شما اجازه نمیداشته باشید به هیچ یک از کشورهای شنگن وارد شویید.

اگر به شما حکم بازگشت عاجل داده شود همیشه سند ممانعت از سفر بازگشت نیز داده میشود.

اطلاعات بیشتر در مورد ممانعت از سفر بازگشت و اینکه برای جلوگیری از آن شما چی میتوانید بکنید

اطلاعات بیشتر در مورد بازگشت عاجل به کشور اصلی

رویداد های جدید بعد از صدور فیصله

اگر چیزی واقع میشود که شما نمیتوانید پس بروید، باید این موضوع را به مرکزی که شما در آن راجستر هستید اطلاع بدهید. هیئت مهاجرت در آن صورت بررسی میکند اگر ممانعت های برای بازگشت به کشور اصلی وجود داشته باشد. بعد از فیصله در مورد کیس تان اطلاعات جدید دریافت خواهید نمود.

اطلاعات بیشتر در مورد اینکه بعد از رد کیس چه چیز های در معلومات جدید قابل اجرا خواهد بود

محل رهائش، کارد بانکی و کارد LMA

اگر کیس شما رد شده یا باید به کشور اصلی تان بازگشت کنید و این حکم در حال اجرا باشد یا مدت بازگشت داوطلبانه تان به اختتام رسیده باشد، شما حق زندگی در خانه رفاهی و مدد مالی را از دست میدهید. این برای شما بعنوان یک شخص بالغ که همراه اطفال و جوانان پائین 18 ساله زندگی نمیکنند قابل اجرا میباشد.

وقتی که شما دیگر حق زندگی و مدد مالی را ندارید باید کارد LMA تانرا به هیئت مهاجرت پس بدهید. اگر از طرف هیئت مهاجرت به شما کارد بانکی داده شده بود باید پول را کشیده کارد را پس بدهید. اگر شما در یکی از خانه های هیئت مهاجرت زندگی میکنید باید آنجا را خالی کرده کلید ها را پس بدهید.

مراقبت صحی و مکتب

تا روزیکه سویدن را ترک میکنید شما حق دسترسی به خدمات صحی خواهید داشت، اما جبران مخارج برای ادویه جات یا مراقبت صحی برایتان داده نخواهد شد، بدان معنا که حق مدد مالی را از دست میدهید.

تا وقتیکه در سویدن هستید اطفال حق رفتن به مکتب را دارند.

اطلاعات بیشتر در مورد اطفال و پناهجویان

Last updated: 20 February 2017

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.