اگر شما در عودت به وطن همکاری نکنید

Om du inte samarbetar för att återvända – dari

اگر شما برای بازگشت به وطن همکاری نکنید، دفتر مهاجرت حق آنرا دارد که کمک پولی روزانه تانرا کم کند، شما را تحت نظارت قرار بدهد، شما را حبس کنند تا وقتیکه کار سفر تان آماده شود و یا این مسؤلیت بازگشت تانرا به پولیس واگذار کند.

نظارت یعنی شما منظماً در اوقات و جاهای مختلف باید آمده امضأ کنید. این بدان معنا هم میتواند باشد که باید پاسپورت و اسناد شناخت تان از شما گرفته شود.

دستگیر شدن تان بدان معناست که شما حبس میشویید و باید در یک جای بسته از طرف دفتر مهاجرت باقی بمانید.

معلومات بیشتر در مورد نظارت و حبس

پولیس میتواند مسؤلیت بازگشت تان را به وطن بعهده بگیرد

بدون همکاری امکان ندارد شما را به وطن اصلی تان باز گرداند، دفتر مهاجرت میتواند مسؤلیت ترک شما را به پولیس واگذار کند. اگر خود را از پولیس پنهان کنید، پولیس حق آنرا دارد که حکم گرفتاری تانرا صادر کرده شما را پیدا کند. همچنان برای بیرون کردن شما از کشور پولیس میتواند از زور هم استفاده کند.

اگر مسؤلیت بازگشت شما به پولیس داده میشود، شما میتوانید در مورد بازگشت تان از آنها سوال کنید.

امکان دارد به شما ممنوعیت ورود مجدد داده شود

اگر شما همکاری نکنید، دفتر مهاجرت میتوانید فیصله کند که به شما حکم ممنوعیت ورود مجدد صادر شود. این بدان معناست که شما نمیتوانید به هیج کدام کشور شنگن، رومانیا یا بلغاریا برای مدت یک الی پنج سال وارد شویید. مدت ممنوعیت ورود را میتوانید در فیصله نامه تان دریافت کنید.

در مورد ممنوعیت ورود مجدد و اینکه چگونه میتوان از آن جلوگیری کرد بیشتر بیاموزید

در مورد حمایت مالی احیا مجدد بیشتر بیاموزید

Last updated: 22 August 2017

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.