برگشت داوطلبانه هنگامیکه درخواست پناهندگی شما رد میشود

Återvända självmant när du har fått avslag på din ansökan om asyl – dari

برگشت داوطلبانه به این معنی است که شما تصمیم را که دیگر اجازه بودن در سوئد را ندارید و با رفتن به کشور اصلی خود هماهنگ هستید، قبول میکنید.

هنگامیکه شما تصمیم رد ورودی و یا اخراج را دریافت میکنید، شما به یک ملاقات با مدیر پرونده یا کیس خود در رابطه به برگشت خواسته خواهید شد. در جریان این ملاقات، به شما معلومات در مورد گزینه های مختلف موجود در پرونده شما ارایه خواهد شد و همچنان شما شاید بعضی سوال ها برای پرسیدن داشته باشد.

در صورتیکه شما نمیتوانید سفر خود را تنظیم کنید، شما و مدیر پرونده شما یک تصمیم را مرتب خواهید کرد که توان عملکرد شما و کار های که از طرف نمایندگی مهاجرت امکان دارد را واضح خواهد ساخت. بطور مثال، شما به سفارت بدلیل بدست آوردن پاسپورت به تماس خواهید شد، در صورتیکه شما باید تصمیم ها را در جریان سفر برگشت توقف و یا تغیر دهید، در آن وقت نمایندگی مهاجرت شما را بخاطر بدست آوردن ویزه کمک میتواند.

برگشتن در مدت دو یا چهار هفته

در صورتیکه شما فرمان اخراج را دریافت کرده باشید، شما باید کشور را در مدت چهار هفته از تاریخ که تصمیم جبری میشود ترک کنید. در صورتیکه شما تصمیم رد ورودی را دریافت کرده باشید، شما باید کشور را در مدت دو هفته از تاریخ که تصمیم جبری میشود، بجز این که در تصمیم ذکر شده باشد، ترک کنید.

تصمیم سه هفته بعد از رسید آن به حالت جبری مبدل میشود، در صورتیکه شما قبل از آن درخواست در تصمیم نکنید.

اگر شما کشور سوئد را در وقت معین ذکر شده در تصمیم ترک نکنید، بطور معمول شما از دخولی در کشور های مربوط شنگن، همچنان رومانیا، بلغاریا، و کرواسی منع خواهید شد. منع دخولی تا به یک سال قابل اعتبار میباشد.

در مورد منع ورودی و چگونگی لغو منع ورودی صادر شده بیشتر آگاه شوید

ممانعت ورودی با اجراأت فوری

در صورتیکه شما تصمیم در رابطه به منع ورودی با اجراأت فوری دریافت میکنید، شما باید کشور سوئد را در اسرع وقت در هنگام دریافت تصمیم ترک کنید. شما در مقابل تصمیم در مدت سه هفته هنگامیکه فرمان را دریافت میکنید، درخواست کنید، اما شما نمیتوانید هنگامیکه منتظر به تصمیم محکمه به درخواستی شما هستید، در کشور سوئد باشید.

در صورتیکه شما فرمان برای منع ورودی با اجراأت موثر فوری دریافت میکنید، بطور معمول شما در معرض منع ورود مجدد قرار میگیرید حتا اگر شما کشور سوئد را در اسرع وقت ترک کنید. به این معنی است که اگر شما فرمان رد ورود را با اجراأت موثر فوری دریافت نمودید شما نمیتوانید در کشور های مربوط شنگن، همچنان، رومانیا، بلغاریا، و کرواسی کم از کم به مدت دو سال وارد شوید.

برگشتن به یک کشوری بدون کشور اصلی شما

کشور دیگر در اتحادیه اروپا

نمایندگی مهاجرت تصمیم خواهد گرفت که شما در کشور دیگر از عضوی اتحادیه اروپا برگردید و درخواست پناهندگی شما در آنجا مورد مشاهده قرار بگیرد. این در صورت میباشد بطور مثال که شما قبل از آمدن به کشور سوئد به یک کشور دیگر تحت اتحادیه اروپا بوده باشید، و یا این که شما ویزه دریافت کرده باشید یا به پناهندگی در یک کشور از اعضای اتحادیه اروپا درخواست کرده باشید. این قوانین در قوانین و مقررات دوبلین میتوان یافت.

این قانون قابل اجرادر صورت میباشد که شما خواهان این کار به عوض برگشت به کشور اصلی خود باشید، اگر این که این کار موجب تاخیر در برگشت و یا با هزینه زیاد تمام نشود.

در مورد مقررات دوبلین و اینکه چرا شما نمیتوانید کشوری را که درخواست پناهندگی شما در آنجا بررسی شده است انتخاب کنید، بیشتر آگاه شوید (به سوئدی)

کشوری دیگر بدون کشوری که در تصمیم تعیین شده است

شما باید به کشوری که در تصمیم منع ورود یا اخراج ذکر شده برگردید معمولاً کشوری میباشد که شما شهروند آنجا هستید.

هرچند، شما به کشور برگردید که در تصمیم تعیین نشده باشد اگر این که شما واضح سازید که شما در آنجا قبول میشوید. در این حالت، شما نیاز به پاسپور و اجازه اقامت در این کشور را دارید. ویزه سیاحتی یا معافیت از ویزه کافی نمیباشد. اجازه نخواهد بود اگر به این معنی باشد که برگشت شما به تاخیر  انداخته خواهد شد و یا بسیار پرمصرف خواهد بود.

شما مسؤل برای بدست آوردن مدارک سفری میباشید

این مسؤلیت شما میباشد که پاسپورت و یا مدرک موقتی سفری بگیرید تا در مدت معین برگردید.

در صورتیکه به کمک نیاز میداشته باشید، نمایندگی مهاجرت میتواند به مقامات در کشور شما به تماس شود و به پاسپور به شما درخواست کند. در این حالت نمایندگی مهاجرت باید معلومات شخصی شما را به مقامات در کشور شما فراهم بسازد، اما ما اشکار نمیسازیم اینکه شما به پناهندگی در کشور سوئد درخواست کرده اید.

در صورتیکه هیچ راه وجود نداشته باشد تا پاسپورت حاصل شود، در شرایط استثنایی، پاسپورت موقتی خارجی از طرف نمایندگی مهاجرت صادر خواهد شد. در این حالت پاسپورت موقتی خارجی تنها بمنظور برگشت شما به کشور تان قابل اعتبار خواهد بود.

تکت به سفر

در قدم اول شما مسؤل به پرداخت به سفر برگشت هستید. در صورتیکه شما توانایی این کار را ندارید، نمایندگی مهاجرت بخاطر تکت و سفر پرداخت خواهد کرد.  

شما میتوانید از درخواستی خود صرف نظر کنید

شما میتوانید از درخواست به پناهندگی خود صرف نظر کنید، و به خانه خود حتا قبل از طی مراحل شدن درخواست پناهندگی خود بشکل داوطلبانه برگردید. شما در سفر برگشت کمک خواهید شد اگر اینکه شما با مدریر پرونده خود در بخش پذیرش جاییکه شما راجستر شده اید، به تماس شوید.

حمایت در برگشتن

با مدیر پذیرش در رابطه به نوع کمک که برای برگشتن نیاز دارید صحبت کنید. شما میتوانید، بطور مثال، با تماس گرفتن با سازمان ها در سوئد که میتوانند معلومات در مورد وضعیت در کشور شما معلومات و مشورت دهند و در سفر برگشت حمایت کنند، کمک شوید، و یا در تماس گرفت با سازمان ها دکشور شما بخاطر دریافت خدمات در هنگام برگشتن کمک شوند.

در صورتیکه شما بشکل داوطلبانه برگردید، در بعضی حالات، شما به حمایت برقراری مجدد درخواست کنید.

در مورد این که کی به حمایت برقراری مجدد درخواست میکند و چی نوع خدمات شامل آن میباشد بیشتر آگاه شوید

Last updated: 2017-02-21

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.