در صورتیکه که شما خواهان درخواست باشید

Om du vill överklaga – dari

صمیم نمایندگی مهاجرت در مورد رد درخواستی شما برای پنهاندگی به این معنی است که شما حق داشت اجازه اقامت در کشور سوئد را ندارید. شما میتوانید تصمیم را قبول و یا درخواست کنید. حتا اگر شما بخواهید که درخواست کنید، باید تصمییم برگشت را بگیرید.

اگر شما به تصمیم ادارهٔ امور مهاجرت قناعت نداشته باشید، حق دارید آن را مورد اعتراض قرار دهید. درخواست استیناف (تجدید نظر) را محکمهٔ امور مهاجرت مورد رسیدگی قرار میدهد ولی شما باید درخواست خود را به ادارهٔ امور مهاجرت ارسال کنید. شما می توانید از یک وکیل امور پناهندگی، اگر دارید، کمک بگیرید. مهلت تعیین شده برای تقدیم درخواست استیناف در تصمیم نوشته می باشد که در بیشتر موارد سه هفته سر از تاریخ اعلام تصمیم می باشد.

در چهارچوکات زیرین میتوانید در مورد ضرب الاجل درخواستی نظر به نوع تصمیم در کیس یا پرونده خود آگاه شوید.

دادگاه مهاجرت درخواست شما را بررسی خواهد کرد

نمایندگی مهاجرت قبل از همه درخواست شما را بخاطر تغییر داده تصمیم مطالعه خواهد کرد. در صورتیکه که نمایندگی مهاجرت کدام دلیل برای تغییر تصمیم دریافت ننمود، درخواست شما به دادگاه مهاجرت راجع خواهد شد. دادگاه میتواند تصمیم را نظر به درخواست شما تغییر دهد و یا با نمایندگی مهاجرت موافقت نماید.

هنگامیکه دادگاه مهاجرت درخواست شما را دریافت نمود، شما باید به دادگاه (نه به نماندگی مهاجرت) برای پرسش هایتان در مورد درخواست و یا پروسه آن مراجعه کنید. هنگامیکه درخواست شما به دادگاه ارسال گردد، نمایندگی مهاجرت برای هزینه سفری شما بخاطر رفتن به کنسولگری پرداخت نخواهد کرد.

در صورتیکه شما فکر تان را تغییر بدهید و درخواست خود را باطل سازید، شما میتوانید به نمایندگی مهاجرت اطلاع دهید که تصمیم اصلی را قبول کرده اید. سپس درخواست شما بررسی نخواهد شد، و دوباره قادر به درخواستی برای تصمیم نخواهید بود.

چگونه درخواستی نوشته شود

اگر شما میخواید که به تصمیم نمایندگی مهاجرت درخواست کنید، باید یک نامه بنویسید تا واضح سازد که شما میخواهید تصمیم نمایندگی مهاجرت تغییر کنند و چرا. مکتوب ها (اصلی آن ترجیح داده شده است) و یا شواهد که دلایل شما را کمک کند.

درخواست شما باید شامل معلومات شخصی و شماره کیس یا پرونده شما باشد. شماره کیس و یا پرونده در کارت پناهندگی (LMA در سوئدی) میباشد. همچنان شماره تلیفون و آدرس که شما میتوانید به نمایندگی مهاجرت و دادگاه مهاجرت برسید را ذکر کنید.

ضروری میباشد که درخواستی شما به نمایندگی مهاجرت قبل از ضرب الاجل درخواستی ها برسد. شما میتوانید تاریخ آخر درخواستی را در کیس یا پرونده، مربوط به نوع تصمی تایید شده، در پایین پیدا کنید.

در صورتیکه شما نمیتوانید درخواستی را پیش ببرید، میتوانید که از کسی دیگر کمک بگیرید. در آن صورت شما باید وکالت خط را به نمایندگی مهاجرت تسلیم کنید.

وکالتنامه چیست؟

وکالتنامه میتواند یک مکتوب امضأ شده توسط یک شخصی باشد که به شخص دیگر اختیار میدهد تا از او نمایندگی کند. بطور مثال وکالتنامه به یک شخص اجازه عریضه دادن، دانستن دلیل برای یک فیصله یا درخواست مجدد برای شخص دیگر میتواند باشد. وکالتنامه یک مکتوب کتبی توسط یک شخص میباشد که او به یک شخص دیگر اختیار خود را میدهد و اگز هیئت مهاجرت تقاضای آنرا بکند کاپی اصل باید ارائه داده شود.

اگر باید بعنوان نماینده حساب شود، باید اظهار شود که:

  • این یک وکالتنامه است
  • باید اسم، تاریخ تولد و آدرس آن شخص نوسته شود که اختیار خود را میدهد
  • به شخصی که اختیار داده میشود او چی کار هایی را میتواند بکند
  • اسم، شماره شناسه شخصی و آدرس شخصی که به او وکالتنامه داده میشود.
  • امضأی شخصی که به شخص دیگر وکالتنامه میدهد
  • تاریخ و محل ترتیب و امضای وکالتنامه نوشته شده باشد.

ر صورتیکه شما بخواهید به تصمیم دادگاه مهاجرت درخواست کنید

اگر شما به قضاوت محکمهٔ امور مهاجرت قناعت نداشته باشید، میتوانید در خلال مدت سه هفته از تاریخ که تصمیم محکمه امور مهاجرت برایتان اعلام می گردد، به محکمهٔ عالی امور مهاجرت فرجام خواهی کنید. محکمهٔ عالی امور مهاجرت مرجع نهایی قضایی است و تصامیم اتخاذ شده در محکمهٔ عالی امور مهاجرت راهنما برای ادارهٔ امور مهاجرت و محاکم امور مهاجرت در قضیه های متشابه می باشند.

دادگاه استیناف مهاجرت تنها بعضی قضایا یا کیس ها را بررسی میکند، بخاطریکه سوابق برای آن وجود نمیداشته باشد( و همچنان رهنمود وجود ندارد) و یا بخاطریکه بشکل نادرست توسط دادگاه مهاجرت اداره شده باشد. بسیاری از درخواست ها به دادگاه استیناف مهاجرت رد میشود، به این معنی که تصامیم دادگاه مهاجرت به آن کیس ها وضع میگردد.

ضرت الاجل مختلف درخواست ها برای تصامیم مختلف

نمایندگی مهاجرت باید درخواست شما را قبل از ضرب الاجل دریافت کند. اگر شما به تصمیم دادگاه مهاجرت درخواست میکنید، شما همچنان نیاز به ارسال این درخواست به دادگاه قبل از ضرب الاجل را دارید. مکتوب تصمیم را که دریافت میکنید تاریخ آخر درخواستی را واضح میسازد.

وقتی که از تاریخ تعیین شده بگذرد، شما دیگر نمیتوانید که به تصمیم درخواست کنید، و گفته شده است که تحمیلات قانونی اجرا گردد.

ضرب الاجل برای درخواست ها‌

شما درخواست کرده میتوانید

شما دریافت نموده اید

درخواست استیناف را در طی مدت سه هفته از تاریخ که تصمیم برایتان اعلام می گردد، تقدیم کنید

یک فرمان اخراج

درخواست استیناف را در طی مدت سه هفته از تاریخ که تصمیم برایتان اعلام می گردد، تقدیم کنید

تصمیم رد دخولی با اجراعات فوری

درخواست استیناف را در طی مدت سه هفته از تاریخ که تصمیم برایتان اعلام می گردد، تقدیم کنید

تصمیم توسط دادگاه مهاجرت

درخواست استیناف را در طی مدت سه هفته از تاریخ که تصمیم برایتان اعلام می گردد، تقدیم کنید

تصمیم در اظهارات شرایط

درخواست استیناف را در طی مدت سه هفته از تاریخ که تصمیم برایتان اعلام می گردد، تقدیم کنید

تصمیم بر مکتوب های سفری

درخواست استیناف را در طی مدت سه هفته از تاریخ که تصمیم برایتان اعلام می گردد، تقدیم کنید

تصمیم بر پاسپورت خارجی

در جریان سه هفته از آن روز نظر به تصمیم نمایندگی مهاجرت

منع دخول دوباره در کشور های شنگن بخاطریکه شما کشور سوئد را بر وقت ترک نه کفته اید

درخواست استیناف را در طی مدت سه هفته از تاریخ که تصمیم برایتان اعلام می گردد، تقدیم کنید

منع دخولی دوباره نظر به بعضی دلایل دیگر

درخواست استیناف را در طی مدت سه هفته از تاریخ که تصمیم برایتان اعلام می گردد، تقدیم کنید

تصمیم بر خدمات ویژه

در جریان سه هفته از آن روز نمایندگی تصمیم اتخاذ نمود

تصمیم بر ختم یا پایان هزینه روزانه

درخواست استیناف را در طی مدت سه هفته از تاریخ که تصمیم برایتان اعلام می گردد، تقدیم کنید

ظهارات کمکی یا فرعی داشته باشید (اگر اعتقاد باید حالت مهاجرت فراهم گردد)

در هر هنگام

تصمیم بر نظارت یا بازداشت

 

شما نتوانید درخواست کنید

  • تصمیم بعد از این که شما قبول کنید و اظهارنامه موافقت را امضأ کنید
  • تصمیم دادگاه استیناف مهاجرت که کیس یا پرونده شما را بررسی نکند
  • تصمیم بر این که به شما یک اجازه اقامت موقتی داده شود.

Last updated: 21 April 2017

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.