اگر می‌خواهید شکایت کنید

Om du vill överklaga – dari

اگر اداره أمور مهاجرین تصمیمی برای شما گرفته که نمی‌پذیرید، از آن شکایت کرده می‌توانید. در اینجا معلومات بیشتری در مورد نحوه شکایت کردن پیدا کرده می‌توانید.

اگر تصمیم اداره مهاجرت را نمی‌پذیرید، حق دارید از آن شکایت نمایید. شکایت کردن به معنای آن است که شما می‌خواهید تصمیم اداره أمور مهاجرین تغییر یابد. یک محکمه این شکایت را بررسی می‌کند اما شما شکایت خود را باید برای اداره أمور مهاجرین روان کنید. در تصمیم مهلتی که برای شکایت کردن دارید ذکر شده، که در اغلب مواقع سه هفته از روزی که تصمیم به شما ابلاغ شد، می‌باشد. اگر یک وکیل عمومی دارید، او می‌تواند به شما برای شکایت کردن کمک کند.

اگر درخواست اجازه أقامه نموده، جواب رد به درخواست خود دریافت نموده‌اید و در زمان دریافت این تصمیم، در سویدن حضور دارید، حتی اگر شکایت هم کنید، باید برای برگشتن به وطن خود پلان بندی نمایید. در تصمیم شما ذکر شده که آیا در مدتی که منتظر تصمیم محکمه هستید، حق دارید در سویدن بمانید یا خیر.

محکمه مهاجرتی شکایت شما را بررسی می‌کند

اداره أمور مهاجرین اول شکایت شما را مرور می‌کند تا ببیند آیا باید تصمیم خود را تغییر دهد یا خیر. اگر اداره أمور مهاجرین تشخیص دهد که دلیلی برای تغییر تصمیم وجود ندارد، آن را برای محکمه مهاجرتی روان می‌کند. محکمه می‌تواند یا تصمیم را تغییر دهد و یا با نظر اداره أمور مهاجرین موافقت نماید.

از روزی که محکمه مهاجرتی شکایت شما را دریافت نمود، باید همه سوالات خود را که مربوط به شکایت و کار محکمه می‌باشد با خود محکمه مطرح نمایید. این مسئولیت خود شماست که فیصله‌های محکمه مهاجرتی را تحت نظارت قرار دهید، اداره أمور مهاجرین اینکار را برای شما انجام نخواهد داد.

اگر یک وکیل عمومی دارید، بعداز آنکه شکایت شما به محکمه تسلیم شد نمی‌توانید برای سفرهای خود به منظور ملاقات با وکیل، از اداره امور مهاجرین پول دریافت کنید.

اگر نظر شما تغییر کند و بخواهید شکایت خود را پس بگیرید، می توانید به اداره أمور مهاجرین اطلاع دهید که تصمیم را می‌پذیرید. در اینصورت شکایت شما مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و دیگر نمی‌توانید دوباره از آن تصمیم شکایت کنید.

شکایت خود را به این نحو می‌نویسید

در تصمیم مربوط به شما ذکر گردیده به چه نحو از آن شکایت کرده می‌توانید. اگر می‌خواهید از تصمیم اداره أمور مهاجرین شکایت نمایید، باید نامه‌ای نوشته و در آن شرح دهید می‌خواهید اداره أمور
مهاجرین چه تصمیمی را تغییر دهد و چرا. همراه آن اسناد یا دیگر مدارکی را هم روان کنید که آنچه شرح داده‌اید را تایید می‌کند، ترجیحا بصورت اصل مدارک.‌

در ورق شکایت خود باید معلومات شخصی و شماره پرونده خود را هم بنویسید. شماره پرونده بر روی ورق تصمیم شما نوشته شده است. اگر پناهنده‌اید، شماره پرونده شما بر روی کارت ال.ام.آ شما هم وجود دارد. همچنان شماره تیلفون و آدرسی که اداره امور مهاجرین یا محکمه از طریق آنها با شما تماس گرفته بتواند را هم ذکر نمایید.

این موضوع اهمیت دارد که شکایت شما در مهلت مقرر به دست اداره أمور مهاجرین برسد. در جدولی که در این صفحه وجود دارد، می‌توانید مهلتی که برای شکایت کردن دارید را بسته به اینکه از چه نوع تصمیمی شکایت می‌کنید، ببینید. این مهلت از زمانی محاسبه می‌شود که از تصمیم باخبر
شدید.

اگر خود شما شکایت کرده نمی‌توانید، می‌توانید از دیگر نفر بخواهید اینکار را برای شما انجام دهد. در اینصورت ضرورت است که برای اداره أمور مهاجرین یک وکالتنامه به نام کسی که به شما کمک می‌کند، تسلیم نمایید.

وکالتنامه چیست؟

وکالتنامه می‌تواند یک ورق امضاء شده باشد که از طرف متقاضی أقامه یا پناهندگی به دیگر نفر داده می‌شود تا بتواند امکان نمایندگی او را داشته باشد. یک وکالتنامه می‌تواند بعنوان مثال به یک نفر اجازه تسلیم درخواست، باخبر شدن از دلیل یک تصمیم، یا شکایت از یک تصمیم، برای نفر دیگری بدهد. وکالتنامه باید از طرف کسی نوشته شود که می‌خواهد به دیگر نفر وکالت دهد و اگر اداره أمور مهاجرین درخواست کند، باید اصل آن نشان داده شود.

برای آنکه به دیگر نفر وکالت دهید، باید نامه‌ای به اداره أمور مهاجرین تسلیم نمایید که در آن موارد زیر ذکر شده باشد:

  • که این یک وکالتنامه است.
  • نام و تخلص، تاریخ تولد و آدرس کسی که به شخصی دیگر وکالت می‌دهد
  • شخصی که وکالت دریافت می‌کند حق انجام چه کارهایی دارد
  • نام و تخلص، شماره شناسایی شخصی و آدرس کسی که وکالت دریافت می‌کند
  • امضاء کسی که به دیگر نفر وکالت می‌دهد
  • تاریخ و مکانی که در آن وکالتنامه امضاء می‌شود.

Power of Attorney, form number 107011 (به انگلیسی)PDF

اگر می‌خواهید از فیصله محکمه مهاجرتی شکایت کنید

اگر از فیصله محکمه مهاجرتی راضی نیستید، می‌توانید ظرف سه هفته از روزی که این فیصله به شما ابلاغ شد، از آن به محکمه عالی مهاجرتی شکایت کنید. محکمه عالی مهاجرتی آخرین مرجع رسیدگی می‌باشد و تصمیماتی که در آنجا گرفته می‌شود، رهنمای اداره أمور مهاجرین و محکمه‌های مهاجرتی در تصمیماتی که در پرونده‌های مشابه گرفته می‌شود، خواهد شد.

محکمه عالی مهاجرتی فقط بعضی پرونده‌ها را بررسی می‌کند که در آن زمینه کدام رهنمای قضایی از قبل وجود نداشته باشد و یا در پرونده‌ها‌یی که محکمه مهاجرتی آنها را به نحو غلط بررسی نموده باشد. در بیشتر موارد، محکمه عالی مهاجرتی تصمیم می‌گیرد که شکایت را بررسی نکند. در اینصورت فیصله محکمه مهاجرتی معتبر خواهد بود.

از همه تصمیمات نمی‌توان شکایت کرد

شما نمی‌توانید از بعضی تصمیمات شکایت نمایید. در اینصورت در تصمیم ذکر شده که آیا می‌توانید از آن شکایت نمایید یا خیر. از جمله شما نمی‌توانید از موارد زیر شکایت کنید:

  • از یک تصمیم بعداز آنکه آن تصمیم را پذیرفتید و زیر ورق اعلام رضایت را امضاء نمودید
  • از تصمیم محکمه عالی مهاجرتی که پرونده شما را مورد بررسی قرار نمی‌دهد
  • از اینکه اجازه أقامه موقت دریافت نموده‌اید

زمان‌های مختلف برای شکایت‌های مختلف

اداره أمور مهاجرت ضرورت دارد شکایت شما را قبل از آنکه مهلت شکایت تمام شود، دریافت نماید. اگر می‌خواهید از تصمیم محکمه شکایت کنید، باید ورق شکایت خود را به نحوی برای محکمه روان کنید که قبل از تمام شدن مهلت شکایت، محکمه آن را دریافت نموده باشد. بر روی ورق تصمیم ذکر شده چقدر برای شکایت کردن وقت دارید.

وقتی مهلت به پایان رسید، گفته می‌شود که تصمیم مذکور قوت قانونی گرفته است. این به معنای آن است که دیگر نمی‌توان از آن تصمیم شکایت نمود.

مهلت‌های مربوط به شکایت

فیصله‌ای که دریافت نموده‌اید

مهلت شکایت کردن از طرف شما

تصمیم ترک خاک (اخراج)

ظرف مدت سه هفته، از روزی که تصمیم به شما ابلاغ شد

فیصله از محکمه مهاجرتی

ظرف مدت سه هفته، از روزی که تصمیم به شما ابلاغ شد

تصمیم در مورد به رسمیت شناختن حق پناهندگی

ظرف مدت  سه هفته، از روزی که تصمیم به شما ابلاغ شد

تصمیم در مورد مدارک سفر

ظرف مدت سه هفته، از روزی که تصمیم به شما ابلاغ شد

تصمیم در مورد پاسپورت اتباع خارجی

ظرف مدت  سه هفته، از روزی که تصمیم به شما ابلاغ شد

تصمیم در مورد پاسپورت اتباع خارجی

ظرف مدت  سه هفته، از روزی که تصمیم به شما ابلاغ شد

ممنوعیت بازگشت به محدوده کشورهای عضو پیمان شنگن، به دلیل آنکه سویدن را در مهلت تعیین شده ترک نکردید

ظرف مدت سه هفته، از روزی که اداره أمور مهاجرین این تصمیم را گرفت

ممنوعیت بازگشت به دلیل دیگر

ظرف مدت سه هفته، از روزی که تصمیم به شما ابلاغ شد

تصمیم در مورد کمک هزینه مالی مخصوص

ظرف مدت  سه هفته، از روزی که تصمیم به شما ابلاغ شد

تصمیم کم کردن یا قطع کمک هزینه روزانه

ظرف مدت  پنج هفته، از روزی که اداره أمور مهاجرین این تصمیم را گرفت

تصمیم در مورد به رسمیت شناختن ضرورت به محافظت از نوع دیگر(اگر معتقدید که در عوض این  نوع اجازه أقامه ، باید حق پناهندگی شما به رسمیت شناخته می‌شد)

ظرف مدت سه هفته، از روزی که تصمیم به شما ابلاغ شد

تصمیم تحت نظر قرار دادن یا انتقال به بازداشتگاه

هرزمان بخواهید شکایت کرده می‌توانید


Last updated: 16 June 2021