منع دخولی با اجراأت فوری

Avvisning som ska genomföras omedelbart – dari

نمایندگی مهاجرت کشور سوئد در رابطه به منع دخول با اجراات موثر فوری فرمان صادر میکند در صورتیکه شما نه نیاز به محافظت و نه هم نیاز به اجازه اقامت در دیگر سرزمین داشته باشید. اگر شما چنین فرمان را دریافت کنید، باید در اسرع وقت کشور سوئد را ترک کنید.

تصمیم برای رد درخواست بمنظور اجراات به مدت 4 سال باقی خواهد ماند. اگر شما فرمان برای منع دخول با اجراات فوری دریافت میکنید، شما معرض ممانعت به دخولی مجدد قرار میگیرید، دلیل بر این است که شما نمیتوانید در کشور های مربوط ساحه شنگن، ویا کشور رومانیا، بلغاریا، و کرواسی به مدت حد اقل 2 سال وارد شوید.

قبولی فرمان

همچنان شما میتوانید واضح سازید که شما با امضأ کردن اوراق اظهارنامه موافقت فرمان مذکور را قبول میکنید. هنگامیکه شما اظهارنامه را امضأ کردید، شما دیگر درخواست کرده نمیتوانید و باید در اسرع وقت کشور سوئد را ترک کنید. حتا اگر شما فرمان را قبول نکنید، شما باید کشور سوئد را بعد از دریافت فرمان ترک کنید.

درخواستی به فرمان

در صورتیکه شما فرمان را قبول نمیکنید شما حق درخواست را دارید، اما باز هم باید کشور سوئد را ترک کنید. درخواست شما باید توسط نمایندگی مهاجرت در مدت سه هفته که شما در مورد فرمان آگاه میشوید، دریافت گردد.

در مورد درخواست در مقابل فرمان

پلان سفر برگشت شما

شما باید بعد از دریافت فرمان کشور سوئد را ترک کنید. شما برای تصمیم سفر برگشت خود، بدست آوردن پاسپورت معتبر، و دیگر نیازمندی ها بمنظور برگشت شما به کشور تان و یا کشور دیگر جاییکه اجازه اقامت دارید، مسؤل میباشید. نمایندگی مهاجرت در ارتباط گرفتن با کشور شما و یا ثبت کردن به سفر کمک خواهد کرد.

در مورد برگشت داوطلبانه بیشتر آگاه شوید

محل اقامت، کارت بانکی، و کارت پناهندگی

سه هفته بعد از دریافت فرمان شما دیگر نمیتوانید که درخواست کنید. به این معنی است که شما دیگر حق حمایه مالی و محل اقامت از طرف نمایندگی مهاجرت را ندارید. این در صورتی بالای شما تطبیق خواهد شد که شما جوان باشید که با اطفال زیر سن 18 کسی که آنها را مواظبت میکند، زندگی کنید.

قبل از ترک کردن کشور سوئد شما باید کارت پناهندگی (کارت LMA) را به نمایندگی مهاجرت تسلیم کنید. در صورتیکه شما کارت بانکی از طرف نمایندگی مهاجرت دریافت کرده باشید، شما باید پول خود را از حساب تان گرفته و کارت را دوباره تسلیم کنید. در صورتیکه شما در یکی از مکان های نمایندگی مهاجرت زندگی میکردید، شما باید محل را ترک کرده و کلید ها را تسلیم کنید.

مراقبت صحی و مکتب

تا روز که شما کشور سوئد را ترک میکنید، شما حق خدمات صحی را قسمی قبلی میداشته باشید، اما از خدمات مالی برای ادویه جات و مراقبت صحی هنگامی دریافت فرمان خروجی و سپری شدن تاریخ خدمات مالی مستفید نخواهید شد. 

اطفال حق رفتن به مکتب تا هنگام بودن در سوئد را دارند.

در مورد اطفال و پناهندگی بیشتر آگاه شوید

درصورتیکه شما تصمیم را اطاعت نکنید

در صورتیکه شما هماهنگ به ترک گفتن کشور سوئد نباشید، نمایندگی مهاجرت تصمیم نگاه داشت شما را در نظارت و توقیف خواهد گرفت. نظارت به این معنی است که شما باید در نمایندگی مهاجرت تصدیق کنید و یا با پولیس توافق کنید. اگر در توقیف ثبت شدید، شما باید در یک محبس قفل شده تا هنگام خروجی زندگی کنید.

اگر هنوز هم شامل خدمات مالی از طرف نمایندگی مهاجرت (بطور مثال فامیل ها با اطفال) باشید، شما شاید یک هزینه مصرف روزانه کاهش یافته دریافت خواهید کرد درصورتیکه شما با ترک گفتن کشور موافقت نکنید.

اگر نمایندگی مهاجرت معلوم کند که برای اجرای فرمان نیاز به نیرو میباشد، سپس مسؤلیت به پولیس سوئد سپرده خواهد شد.

در مورد این که چی صورت خواهد گرفت اگر این که شما با تصمیم موافق نباشید، بیشتر آگاه شوید

اتفاقات جدید بعد از رد شدن

درصورتیکه چیزی باعث میشود که با آن برگشت شما ناممکن میشود، شما باید به بخش پذیرش اطلاع دهید. نمایندگی مهاجرت موانع حاضر برای برگشت را مطالعه خواهد کرد. این گونه موانع باید با معلومات جدید بعد از دریافت تصمیم مطابقت کند.

در مورد اتفاقات جدید بعد از رد شدن بیشتر آگاه شوید

کشور های ذیل تحت موافقت نامه شنگن میباشد

اتریش، بلژیک، جمهوری چک، دنمارک، استونیا، فینلاند، فرانسه، جرمنی، یونان، مجارستان یا هنگری، آیسلند، ایتالیا، لتونی یا لاتویا، لیختن اشتین، لیتوانیا، لوکزامبورگ، مالت یا مالتا، هالند، ناروی، پولند، پورتگال، سلواکیا، سلوینیا، هسپانیه، سوئد، و سوئیس.

Last updated: 6 October 2016

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.