مساعدت مالی جهت استقرار مجدد

Ekonomiskt stöd till återetablering – dari

شمائیکه قرار باشد به کشور اصلی خود عودت کنید، میتوانید مساعدت مالی را از ادارهٔ امور مهاجرت درخواست کنید. این مساعدت به کسانی تعلق میگیرد که قرار باشد به کشوری عودت کنند جاییکه استقرار مجدد بنا بر مشکلات بسیار جدی دشوار باشد. شما مساعدت را زمانیکه در کشور سویدن قرار داشته باشید، درخواست میکنید.

اگر قرار باشد به یکی از کشور های قرار ذیل عودت کنید میتوانید از این مساعدت مالی برخوردار شوید:

افغانستان، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، ساحل عاج، اریتریا، عراق، یمن، لیبریا، لیبیا، مالی، سیرالیون، سومالی، فلسطین، سودان، سودان جنوبی، سوریه، چاد.

شـرايط اخذ مساعدت مالی

مساعدت مالی را در صورتیکه واجد شرایط قرار ذیل باشید، دریافت میکنید

 • درخواست پناهندگی تان رد شده باشد و یا درخواست پناهندگی در سویدن را پس گرفته باشید
 • قصد داشته باشید به کشوری جاییکه شرایط برای استقرار مجدد بنا بر مشکلات جدی محدود باشند، بگونه داوطلبانه بازگشت کنید
 • احتمالا اجازه داشته باشید به زندگی خود در کشور بازگشت ادامه دهید
 • در حین ارائه درخواست در داخل کشور سویدن قرار داشته باشید

حمایت بهاعضای خانواده تان

اعضای خانواده عبارت از شوهر، خانم، همزیست، فرزندان کمتر از 18 سال یا سایر بستگان نزدیک که یکجا با شما زندگی میکنند، نیز میتوانند از مساعدت مالی مستفید گردند. برای اخذ مساعدت باید اعضای فامیل تان در حین تقدیم درخواست در سویدن قرار داشته باشند.

درخواست و تصمیم

شما می توانید مساعدت مالی جهت استقرار مجدد را بعد از دریافت پاسخ منفی در پرونده پناهندگی تان یا هنگامی که درخواست پناهندگی تان را پس بگیرید، درخواست کنید. شما باید درخواست را در ظرف دو ماه بعد از اعلام جواب رد اقامت یا بعد از اینکه درخواست پناهندگی تان را پس بگیرید، تقدیم کنید.

شما میتوانید درخواست مساعدت مالی جهت استقرار مجدد را به مامور مسئول خود تقدیم نمایید و بعد از طی مراحل اداره امور مهاجرت تصمیم اتخاذ می نماید که آیا مساعدت مالی را منظور نماید یا خیر. تصمیم ادارهٔ امور مهاجرت در باره مساعدت مالی جهت استقرار مجدد را نمی توان مورد استیناف خواهی قرار داد.

مساعدت مالی در کشور اصلی تان پرداخت میشود

ادارهٔ امور مهاجرت با آی او ایم (سازمان بین المللی مهاجرت IOM) همکاری مینماید و این موسسه دارای نمایندگی در اکثریت کشور های که مساعدت مالی جهت استقرار مجدد در آنجا توزیع میگردد، است. وجه پولی در نظر گرفته شده توسط آی او ایم در کشور اصلی تان پرداخت خواهد شد. قبل از ترک خاک سویدن شماره تیلفون دفتر آی او ایم در کشور اصلی تان را دریافت خواهید کرد. بعد از رسیدن به کشور اصلی تان شما توسط آن شماره ارتباط گرفته جهت اخذ مساعدت مالی جهت استقرار مجدد اقدام نموده وقت ملاقات را ریزرف میکنید.

مساعدت در دالر امریکایی پرداخت میشود و تمامی مبلغ در همان یک موقع پرداخت میشود. هنگام اخذ پول باید پاسپورت و یک کاپی از تصمیم که شما مستحق مساعدت استقرار مجدد شناخته شده اید، را نشان دهید.

اگر آی او ایم دارای نمایندگی در کشور مربوطه تان نباشد ممکن است مساعدت مالی قبل از اینکه خاک سویدن را ترک کنید، به شما پرداخت شود.

در مورد آی او ایم (سازمان بین المللی مهاجرت) بیشتر بخوانید.external link, opens in new window  (به سوئدی)

مقدار مساعدت مالی

مقدار مساعدت معادل 30000 کرون سویدنی برای افراد بالای سن 18 سال و 15000 کرون برای اطفال زیرسن 18 سال در نظر گرفته شده است. یک خانواده حداکثر 75000 کرون دریافت کرده میتواند.

اگر اطلاعات نادرست ارائه کنید

در موارد قرار ذیل احتمال دارد ادارهٔ امور مهاجرت تصمیم اتخاذ نماید که شما باید تمامی یا قسمتی از مساعدت مالی را پس تادیه کنید

 • اگر شما به گونهٔ داوطلبانه عودت نکنید و یا اینکه بعد از عودت دوباره بطور غیر قانونی وارد سویدن شوید
 • اگر شما اطلاعات نادرست ارائه کرده باشید یا به شیوه دیگر باعث شده باشید که مساعدت مالی ناموجه و بدون استحقاق یا بیشتر از مقدار استحقاق آن پرداخت شده باشد..

  Last updated: 12 April 2017

  Was the information on this page helpful to you?

  Thank you for helping us improve our website!

  Thank you for helping us improve our website!

  Tell us how we can make this page better*


  If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.