شرایط جدید بعد از رد درخواستی شما به پناهندگی

Nya händelser efter avslag på din ansökan om asyl – dari

تصمیم که امکان درخواستی را ندارد به این معنی است که شما باید کشور را در مدت وقت تعین شده در تصمیم ترک کنید. در حالات استثنأ بعضی کار ها امکان دارد یعنی که شما نمیتوانید دوباره به خانه برگردید با وجود تصمیم گرفته شده که شما باید ترک کنید. این حالت به نام موانع به اجراأت میباشد – یک مانع در راه اجراات رد کردن دخولی و یا فرمان اخراج.

نمایندگی مهاجرت سفر ممکن است خانه شما را باطل کند در صورتیکه یک معلومات جدید بعد از دریافت تصمیم پدیدارشود. این ممکن است، بطور مثال، ارتباط به این حالات بگیرد 

 • وضعیت سیاسی در کشور شما تغییر کرده باشد و به این معنی که شما نمیتوانید برگردید؛
 • در سفر کردن تکلیف و یا بیماری شما بیشتر میشود؛
 • شما مریضی تهدید به مرگ جدی دارید، و مراقبت صحی در کشور خود شما ناممکن میباشد؛ و یا
 • وضعیت فامیل شما تغییر میکند.

در حقیقت این که شما از سفر به خانه خود تشویش دارید، و یا مشکل اقتصادی و اجتماعی در کشور خود دارید، به نمایندگی مهاجرت برای تغییر در تصمیم مهم و ضروری  نمیباشد.

شما میتوانید به نمایندگی مهاجرت نامه نوشته کنید

شما میتوانید یک نامه به نمایندگی مهاجرت نوشته کنید اگر میخواهید که دلایل جدید که از برگشت جلوگیری میکند، بررسی گردند. در نامه باید نکات ذیل را نوشته کنید 

 • شماره کیس یا پرونده خود را (شمارۀ کیس در کارت LMA درج گردیده است)
 • چی چیز ها در موقعیت شما جدید میباشد و چرا نمیتوانید به خانه برگردید؛ و 
 • آدرس شما.

در صورتیکه مکتوب برای تایید نوشته ها شما میباشد، شما باید آنرا نیز ضمیمه سازید، که به مکتوب های اصلی ترجیح داده میشود.

شما باید نامه را امضأ کنید و اسم خود را بنویسید. لطفاً به زبان سوئدی و انگلیسی بنویسید، تا بتوانید که تصمیم را زود تر بدست بیآورید.

در صورتیکه شما نمیتوانید این نامه را بنویسید، شما میتوانید از شخصی دیگر کمک بگیرید؛ در این صورت نیاز به تسلیمی وکالت خط به نمایندگی مهاجرت میباشد.

وکالتنامه چیست؟

وکالتنامه میتواند یک مکتوب امضأ شده توسط یک شخصی باشد که به شخص دیگر اختیار میدهد تا از او نمایندگی کند. بطور مثال وکالتنامه به یک شخص اجازه عریضه دادن، دانستن دلیل برای یک فیصله یا درخواست مجدد برای شخص دیگر میتواند باشد. وکالتنامه یک مکتوب کتبی توسط یک شخص میباشد که او به یک شخص دیگر اختیار خود را میدهد و اگز هیئت مهاجرت تقاضای آنرا بکند کاپی اصل باید ارائه داده شود.

اگر باید بعنوان نماینده حساب شود، باید اظهار شود که:

 • این یک وکالتنامه است
 • باید اسم، تاریخ تولد و آدرس آن شخص نوسته شود که اختیار خود را میدهد
 • به شخصی که اختیار داده میشود او چی کار هایی را میتواند بکند
 • اسم، شماره شناسه شخصی و آدرس شخصی که به او وکالتنامه داده میشود.
 • امضأی شخصی که به شخص دیگر وکالتنامه میدهد
 • تاریخ و محل ترتیب و امضای وکالتنامه نوشته شده باشد.

نمایندگی مهاجرت، در اصالت خود، سفر به خانه را لغو خواهد کرد

نمایندگی مهاجرت باید توجه کند که ایا معلومات جدید واضح شده و اینکه شما نمیتوانید به خانه برگردید. سپس نمایندگی مهاجرت امکانات لغو کردن سفر شما را دارد، حتا اگر اینکه شما در مورد موانع اجراات اطلاع نداده باشید. پولیس نیز مسولیت اطلاع رسانی به نمایندگی مهاجرت را دارد در صورتیکه سفر به خانه ناممکن باشد.

تصمیم

نمایندگی مهاجرت کشور سویدن تصمیم خط را به شما توسط آدرس پستی ارسال خواهد کرد.

Last updated: 2017-04-06

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.