مربوط به شما که درخواست پناهندگی داده اید و اجازهٔ اقامت موقتی دریافت کرده اید و کار می کنید

Du som har sökt asyl och som har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och arbetar – dari

اگر شما درخواست پناهندگی داده اید و اجازهٔ اقامت موقتی را دریافت کرده اید و توان تامین مصارف زندگی تان را داشته باشید، می توانید در بعضی شرایط اجازهٔ اقامت دایمی را کسب کنید. اینکه قبل از سپری شدن مدت اعتبار اقامه موقتی تان به درخواست تمدید اقدام کنید، مهم است. برای دریافت اجازهٔ اقامت دایمی شرط است که کارفرمای تان استخدام تان را نزد ادارهٔ عمومی مالیات ثبت کرده باشد و شما قبل از سپری شدن اجازهٔ اقامت موقتی تان به کار پرداخته باشید.

شما که درخواست پناهندگی داده اید و اجازه اقامت موقتی را دریافت کرده اید حق دارید به کار بپردازید. این امر به شما نیز تعلق می گیرد که اجازهٔ اقامت موقتی را بر بنای شرایط به غایت مهم عاطفی (دلایل بشردوستانه) یا بر اساس موانع در عملی کردن حکم ترک خاک دریافت کرده باشید. اگر قبل از سپری شدن مدت اعتبار اجازهٔ اقامت قبلی تان به درخواست تمدید اقدام کنید در آنصورت حق دارید تا وقتی که ادارهٔ امور مهاجرت تصمیم اتخاذ می نماید به کار خود ادامه دهید. اگر همه شرایط را برآورده کنید اجازه اقامت دایمی را دریافت خواهید کرد.

کارفرما باید ادارهٔ عمومی مالیات را در جریان بگذارد

به مجرد اینکه شما به شغلی گماشته شوید و به کار بپردازید باید کارفرمای تان ادارهٔ عمومی مالیات را در این رابطه در جریان بگذارد. کارفرمای تان از طریق خانه پری یک فورمه حاوی مشخصات از قبیل نام، آدرس و مدت استخدام گزارش و اطلاع میدهد. برای دریافت اجازهٔ اقامت دایمی شرط است که شما قبل از سپری شدن اقامهٔ موقتی تان به کار پرداخته باشید و کارفرمای تان استخدام تان را قبل از سپری شدن مدت اعتبار اقامهٔ موقت تان نزد ادارهٔ عمومی مالیات ثبت کرده باشد.

ادارهٔ امور مهاجرت جهت کنترول اینکه آیا کارفرمای تان استخدام تان را به موقع ثبت کرده است یا خیر، با ادارهٔ عمومی مالیات در تماس میشود. شما ضرورت ندارید کدام تصدیق غرض آگاهی از اینکه استخدام تان ثبت شده است، ارسال کنید. اگر کارفرمای تان ادارهٔ عمومی مالیات را در زمان مقرر از استخدام تان مطلع نساخته باشد، ادارهٔ امور مهاجرت نمیتواند درخواست اجازهٔ اقامت تان را بپذیرد، ولو شما سایر شرایط تمدید اقامه را برآورده هم میکنید.

کارفرما باید از فورم ”Underrättelse – Anställning av utlänning SKV 1160” (فورم اطلاع از استخدام تبعهٔ بیگانه SKV 1160) جهت ثبت استخدام نزد ادارهٔ عمومی مالیات استفاده کند.

فورم و معلومات بیشتر در وبسایت ادارهٔ عمومی مالیات قابل دریافت است (به سویدنی)external link, opens in new window

شرایط برای دریافت اجازهٔ اقامت دایمی

تا از امکانات دریافت اجازهٔ اقامت دایمی برخوردار شوید باید شرایط آتی را برآورده کنید:

  • مطابق به قانون موقتی اجازهٔ اقامت موقتی را داشته باشید
  • مقدار عواید تان برای تامین مصارف زندگی تان کفایت کند (شما می توانید عواید از چندین استخدام ها و یا شرکت خصوصی را باهم جمع کنید)
  • شرایط استخدام تان حد اقل جوابگوی قرارداد دستجمعی سویدنی یا مطابق به معمول و عرف در حرفه یا بخش مربوطه تان باشد. شرایط استخدام علاوه بر معاش شامل بیمه ها نیز می باشد.
  • استخدام ثابت یا قرارداد کار حل اقل دو ساله را داشته باشید
  • کارفرمای تان ادارهٔ عمومی مالیات را حد اکثر تا روز اخر مدت اعتبار اجازه اقامت موقت تان در جریان گذاشته باشد که شما در آنجا کار می کنید
  • در صورتی که حرفه مربوطه تان مستلزم جواز ویژه، شهادتنامه یا اجازه اعمال پیشه تان باشد آنرا ارائه کرده بتوانید
  • اگر سن تان کمتر از 25 سال باشد باید ارائه کرده بتوانید که شما فارغ التحصیل دوره تحصیلات ثانوی یا تحصیلات معادل از کشور دیگر هستید
  • استخدام تان از طریق یکی از انواع مساعی دولتی بطور مثال مساعدت استخدام ورودی، ‏مورد کمک مالی‏ قرار نگرفته باشد

در باره خواسته ها از کارفرما بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

اگر دارای شرکت خصوصی هستید

اگر دارای شرکت خصوصی هستید باید ارائه کنید که شما به اندازه سرمایه دارید که برای پيشبرد امور شرکت و تامین مصارف زندگی طی دو سال آینده کفایت کند.

در مورد شرایط برای کسب اجازه اقامت بعنوان صاحب شرکت خصوصی بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

قبل از سپری شدن اجازه اقامت تان به درخواست اقدام کنید

اینکه قبل از سپری شدن مدت اعتبار اجازهٔ اقامت موقتی تان به درخواست تمدید اقدام کنید، مهم است ولی این کار سه ماه قبل از تاریخ انقضای اقامه ممکن نیست. اگر قبل از سپری شدن اجازه اقامت تان به درخواست تمدید اقدام نکنید از حق کار کردن در طی مدت انتظار به تصمیم محروم خواهید شد و احتمال دارد بعضی مزایا بطور مثال مساعی جهت جایگزینی و استقرار، کمک مالی بخاطر تحصیلات یا حقوق هنگام رخصتی والدین را از دست خواهید داد.

ادارهٔ امور مهاجرت نمی تواند تصمیم در مورد اجازهٔ اقامت دایمی را زودتر از یک روز بعد از سپری شدن اجازهٔ اقامت موقتی تان اتخاذ نماید.

اگر شما شرایط دریافت اجازهٔ اقامت دایمی بر مبنای کار یا شرکت خصوصی را برآورده نمی کنید باز هم ممکن است اجازه اقامت موقتی تان تمدید گردد بشرطی که هنوز هم به پناه ضرورت داشته باشید.

در باره اقدامات لازم برای تمدید اجازه اقامت بنا بر نیازمندی پناه بیشتر بخوانید (به انگلیسی)


Last updated: 2019-09-18

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.