The Swedish Migration Agency logotype

هرگاه درخواستی پناهندگی تان رد شده باشد

Avslag på ansökan om asyl – dari

رد درخواستی تان به این معنی است که اداره مهاجرت سویدن به این نتیجه رسیده است که برای اقامت تان در سویدن دلایل کافی و موجه وجود ندارد. شما میتوانید این فیصله را رد یا در برابر آن اسیتناف خواهی کنید.

اگر شما فیصله اخراج را قبول دارید، باید سند " اعلامیه رضایت" (nöjdförklaring)را امضا نمایید. بعد از اینکه اعلامیه رضایت را امضأ کردید، شما نمیتوانید درخواست تجدید نظر کنید باید پلان بازگشت به کشور اصلی تان را تهیه کنید. حتی اگر اعلامیه رضایت را امضا نکنید، این مهم است تا شما به نوبه خود با اداره مهاجرت سویدن همکاری نمایید.

در مورد برگشت داوطلبانه بیشتر بخوانید

معلومات برای اطفال بدون سرپرست قانونی که درخواستی های پناهندگی شان رد باشد (به انگلیسی)

در فیصله نامه آمده که چه زمانی باید شما سویدن را ترک نمایید

در فیصله نامه تان ذکر شده که قبل از ترک کردن سویدن شما چقدر وقت دارید که اکثراً بین دو الی چهار هفته شروع از تاریخ انفاذ می باشد. نهایی شدن و قابل انفاذ بودن تصمیم به این معنی است که اجرایی بودن آن آغاز شده و شخص دیگر نمیتواند در برابر آن استیناف طلبی نماید. در بسیاری حالات این موعد سه هفته بعد از اینکه اداره مهاجرت سویدن شما را در خصوص فیصله اطلاع دهد می باشد و یاهم زمانی که شما اطلاعیه رضایت تانرا امضا نمایید. شما باید خود تان وضعیت را نظارت کنید و بدانید که چه زمانی فیصله ی اتخاذ شده در خصوص قضیه تان قابل انفاذ است و طی میعادی که در فیصله نامه ذکر گردیده باید سویدن را ترک کنید.

فیصله در ارتباط به رد درخواستی معمولاً به مدت چهار سال قابل اجرا میباشد.

اخراج باید فوراً صورت گیرد

در صورتیکه شما تصمیم مبنی بر اخراج فوری تانرا وصول نموده باشید، باید سویدن را بعد از دریافت این تصمیم بصورت فوری ترک نمایید.

هرگاه خواسته باشید استیناف طلبی کنید

در برابر فیصله ی که اداره مهاجرت سویدن اتخاذ نموده میتوانید استیناف طلبی کنید. هرگاه تصمیم داشته باشید که در برابر این فیصله استیناف خواهی نمایید، محکمه روی این فیصله مرور مجدد خواهد کرد. در فیصله نامه تان ذکر شده که برای استیناف خواهی چقدر وقت دارید، که اکثراً سه هفته شروع از تاریخ فیصله می باشد. حتی اگر تصمیم بر استیناف خواهی داشته باشید، شما باید پلانهای تانرا طوری برنامه ریزی کنید مثلی اینکه سویدن را ترک میگویید.

در رابطه به چگونگی ارایه استیناف طلبی بیشتر بیاموزید

برنامه ریزی سفر به وطن

زمانی که شما تصمیم اخراج یا دیپورت شدن را دریافت کنید، شما باید با آمر دوسیه تان در اداره مهاجرت غرض بحث ملاقات نمایید یا پیشنهاد برنامه ریزی برگشت تانرا ارایه نمایید. در آنجا معلومات پیرامون گزینه های موجود را دریافت خواهید کرد و ضمناً میتوانید سوالات تانرا مطرح سازید.

هرگاه شما قبل از اینکه به بحث برگشت تان خواسته شوید، خود بخواهید سویدن را ترک نمایید، میتوانید غرض کسب معلومات بیشتر به نزدیکترین بخش پذیرایی مراجعه نمایید. در همینجا است که شما میتوانید تصدیق خروج را دریافت کنید که آنرا باید حین ترک کشور به بخش نظارت پاسپورت ارایه نمایید.

در مورد برگشت داوطلبانه بیشتر بخوانید

مساعدت برگشت

بادرنظرداشت اینکه از کدام کشور هستید، امکان دریافت کمک های نقدی یا سائر مساعدت های مالی ممکن وجود داشته باشد تا استقرار مجدد تانرا در کشور اصلی سهلتر سازد. پیش شرط دریافت کمک های پولی این است که شما باید بصورت داوطلبانه عودت نمایید.

در مورد اینکه کی ها مستحق دریافت کمک های برگشت اند بیشتر بیاموزید

هرگاه شما این فیصله را رعایت نکنید چه واقع خواهد شد

زمانی که فیصله از لحاظ قانونی نهایی و قابل انفاذ باشد و دیگر نمیتوان در برابر آن استیناف خواهی کرد، در چنین حالت شما مجبور هستید سویدن را ترک کنید. زمانی که از میعاد برگشت مجدد بگذرد، شما دیگر مستحق کمک های مسکن و مالی از سوی اداره مهاجرت سویدن نخواهید بود. این مورد به بزرگسالان و آنهاییکه سرپرست قانونی اطفال زیر سنین 18 نیستند قابل اطلاق است.

هر فرد دیگری که هنوز هم مستحق مساعدت های مالی از سوی اداره مهاجرت سویدن پنداشته میشود ( طور مثال خانواده های دارای اطفال) جیب خرچی کمتر روزانه را دریافت خواهند کرد هرگاه آنها در برگشت مجدد به کشور اصلی شان همکاری نکنند.

هرگاه شما در برگشت تان همکاری نکنید، اداره مهاجرت سویدن در خصوص حکم نظارت یا مورد حراست تصمیم اتخاذ نموده میتواند. نظارت به این معنی است که شما باید با اداره مهاجرت سویدن یا پولیس بصورت منظم خود را راجستر سازید. هرگاه در مورد شما تصمیم توقیف یا حراست گرفته شود، شما الی خروج تان از سویدن، در یک محل مسکونی قفل شده اقامت خواهید گزید.

در مورد نظارت و به حراست/ توقیف گرفتن بیشتر بخوانید

ممنوعیت دخول مجدد (återreseförbud)

اگر شما مطابق با فیصله نامه تان سویدن را ترک نکنید امکان دارد به شما یک سند ممانعت از سفر بازگشت داده شود، یعنی شما اجازه نمیداشته باشید به هیچ یک از کشورهای شنگن مشمول رومانیه بلغاریا و کرواسی وارد شویید. ممنوعیت دخول مجدد تا یک سال مدار اعتبار است.

هرگاه شما فیصله ی به ارتباط اخراج فوری تان دریافت نموده باشید، همیشه حکم دخول مجدد که در برابر تان صادر شده قابل انفاذ خواهد بود که معمولاً برای حداقل دو سال قابل اطلاق است، حتی در حالتی که شما سویدن را فوراً ترک نمایید.

ممنوعیت دخول مجدد بنابر دلایل دیگر

اگر اداره مهاجرت سویدن ترک داوطلبانه سویدن را توسط شما باور نکند، منع دخول مجدد به منطقه شینگن برای شما صادر خواهد شد که تا 5 سال اعتبار خواهد داشت. برای مثال، در موارد زیر منع دخول مجدد دریافت می​کنید،

  • اگر قبلاً از تلاشهای برای اخراج تان جلوگیری کرده باشید و یاهم مخفی شده باشید
  • اگر گفته باشید که قصد ندارید سویدن را ترک کنیداگر
  • از هویت اشتباه استفاده کرده باشید یا در تعیین و ثبت هویت واقعی خودتان به اداره مهاجرت سویدن کمک نکرده باشید
  • اگر عمداً معلومات نادرست داده باشید یا معلومات مهمی را مخفی کرده باشید
  • به جرمی محکوم شده باشید که جزای آن زندان بوده است.

اگر منع ورود مجدد به یکی از دلایل فوق برای شما صادر شود، مدت بازگشت داوطلبانه را به عنوان جریمه از دست می​دهید و باید فوراً کشور را ترک کنید.

از دست دادن بازگشت داوطلبانه همچنین به این معناست که حق اسکان و دریافت حمایت مالی از اداره مهاجرت را از دست داده اید، هرگاه اطفال زیر سنین 18 سال نداشته باشید.

پولیس میتواند مسئولیت برگشت تانرا به عهده بگیرد

چنانچه به خاطر عدم همکاری شما، خروج شما به کشور مربوطه امکانپذیر نباشد، اداره مهاجرت می‌تواند مسئولیت خروج شما از کشور را به پولیس واگذار نماید. اگر به عمد امکان دسترسی به خود را غیرممکن سازید و یاهم مخفی شوید، پولیس این حق را دارد تا حکمی را در خصوص شما صادر کند و شما را تحت توقیف قرار دهد. پولیس همچنین می‌تواند برای خروج شما از کشور از اعمال زور استفاده کند. هرگاه قضیه شما به پولیس واگذار شود، شما دیگر مستحق کمک مالی نخواهید بود.سائر کمک ها برای استقرار مجدد در کشور اصلی تان محدود خواهد بود.

چنانچه مسئولیت استرداد شما به دولت مربوطه به پولیس واگذار شده باشد، شما درصورت داشتن هر گونه سوالی درخصوص بازگشت خود باید با آن‌ها تماس حاصل فرمایید.

رویداد های جدید بعد از رد

هرگاه موردی واقع شود که شما نتوانید برگردید باید بخش پذیرایی را اطلاع دهید. اداره مهاجرت سویدن سپس تحقیق خواهد کرد که ایا در راستای تحقق خروج شما موانعی وجود داشته یا خیر. این باید به ارتباط معلومات جدیدی باشد که بعد از دریافت فیصله رخ داده اند.

معلومات بیشتر در رابطه به رویداد های جدید بعد از رد قبولی را بخوانید

کشور های ذیل تحت موافقت نامه شنگن میباشد

اتریش، بلژیک، جمهوری چک، دنمارک، استونیا، فینلاند، فرانسه، جرمنی، یونان، مجارستان یا هنگری، آیسلند، ایتالیا، لتونی یا لاتویا، لیختن اشتین، لیتوانیا، لوکزامبورگ، مالت یا مالتا، هالند، ناروی، پولند، پورتگال، سلواکیا، سلوینیا، هسپانیه، سوئد، و سوئیس.

Last updated: 20 January 2021

Was the information on this page helpful to you?