Logotyp

Användarvillkor – webbansökningar om visum

Jag är medveten om att jag kan behöva komplettera min ansökan innan handläggningen av ansökan kan påbörjas.

Jag är medveten om att svenska migrationsmyndigheter kan begära kompletterande underlag.

Jag är medveten om att ifall jag beviljas ett visum kan jag behöva visa upp min medicinska reseförsäkring i samband med resan.

Jag är informerad om att ett beslut om visum i vissa fall kan skickas med e-post eller brev.

Jag känner till att ansökningsavgiften inte betalas tillbaka om viseringsansökan avslås.

Jag känner till att jag måste ha en lämplig medicinsk reseförsäkring för min första vistelse och därefter följande vistelser på medlemsstaternas territorium.

Jag är införstådd med och samtycker till följande: Insamling av de uppgifter som krävs enligt detta ansökningsformulär, fotografering och, i tillämpliga fall, upptagande av fingeravtryck är obligatoriskt vid prövning av viseringsansökan och alla personliga uppgifter om mig som anges på formuläret för ansökan om visering kommer, liksom mina fingeravtryck och mitt fotografi, att översändas till behöriga myndigheter i medlemsstaterna och behandlas av dessa myndigheter, så att det blir möjligt att fatta ett beslut om min viseringsansökan.

Dessa uppgifter samt uppgifter rörande beslutet om min ansökan eller ett beslut om att upphäva, återkalla eller förlänga en utfärdad visering kommer att registreras i Informationssystemet för viseringar (VIS) och lagras där under en period av högst fem år; under den perioden kommer uppgifterna att vara tillgängliga för viseringsmyndigheterna och de myndigheter som är behöriga att kontrollera viseringar vid de yttre gränserna och i medlemsstaterna samt för medlemsstaternas invandrings- och asylmyndigheter i syfte att kontrollera om villkoren för laglig inresa, vistelse och bosättning på medlemsstaternas territorium är uppfyllda, för att identifiera personer som inte, eller inte längre uppfyller dessa villkor, för att pröva en asylansökan och för att avgöra vem som ansvarar för en sådan prövning. Under vissa förhållanden kommer uppgifterna även att vara tillgängliga för utsedda myndigheter i medlemsstaterna och för Europol för att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra allvarliga brott. Följande myndighet i medlemsstaten ansvarar för att behandla uppgifterna Migrationsverket, 60170 Norrköping, Sweden.

Jag är införstådd med att jag har rätt att i vilken medlemsstat som helst underrättas om de uppgifter rörande mig som finns registrerade i VIS och om vilken medlemsstat som har registrerat uppgifterna samt begära att uppgifter rörande mig som är oriktiga korrigeras och de som olagligen behandlats stryks. På min uttryckliga begäran kommer den myndighet som prövar min ansökan att informera mig om hur jag kan gå tillväga för att utöva min rätt att kontrollera mina personuppgifter och få dem korrigerade eller strukna, inklusive vilka rättsmedel som står till buds enligt den berörda statens nationella lagstiftning. Denna medlemsstats nationella tillsynsmyndighet Datainspektionen, Box 8114, 10420 Stockholm, Sweden tar emot klagomål som rör skyddet av personuppgifter.

Jag förklarar att alla de upplysningar jag lämnat såvitt jag vet är korrekta och fullständiga. Jag är medveten om att felaktiga uppgifter kommer att leda till att min ansökan avslås eller till att en redan utfärdad visering upphävs samt till att jag kan underkastas lagföring enligt lagstiftningen i den Schengenstat som handlägger min ansökan.

Jag förbinder mig att, om visering beviljas, lämna medlemsstaternas territorium innan viseringen löper ut. Jag har blivit informerad om att innehav av en visering endast är ett av villkoren för inresa på medlemsstaternas europeiska territorium. Den omständigheten att visering beviljats innebär inte att jag har rätt att begära ersättning om jag inte uppfyller de tillämpliga bestämmelserna i artikel 5.1 i förordning (EG) nr 562/2006 (kodexen om Schengengränserna) och därför nekas inresa. Inresevillkoren kommer att kontrolleras på nytt vid inresan på medlemsstaternas europeiska territorium.
 

Behandling av personuppgifter  

Migrationsverket behandlar personuppgifter som du lämnar i samband med skapandet av användarkontot och i e-tjänsterna. Migrationsverket behandlar personuppgifter med stöd av bland annat EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och Migrationsverkets registerförfattning, dvs. utlänningsdatalagen (2016:27). Utlänningsdatalagen innehåller bland annat bestämmelser som medför att personuppgifterna får behandlas utan att du som registrerad måste lämna ditt samtycke.


Migrationsverket hanterar ibland personuppgifter med stöd av EU förordningar och direktiv. I denna e-tjänst hanteras personuppgifter även med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning(EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen).

Migrationsverkets ansvar

Personuppgifter samlas in av Migrationsverket, som är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i kontohanteringen och i e-tjänsterna.

Undantag kan finnas i de fall då det är en annan myndighet eller organisation som behandlar personuppgifterna.

E-tjänsterna tillhandahålls som de är och utan garanti för fel, kvalitet eller att de är tillgängliga för användning.

Behandling av personuppgifter hos annan myndighet eller organisation

Dina personuppgifter kan även behandlas hos en annan myndighet eller organisation under förutsättning att denna har rätt att behandla personuppgifterna. Den myndigheten eller organisationen kan i dessa fall vara ansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Ändamål för personuppgiftsbehandling

Migrationsverket behandlar dina personuppgifter för ett flertal ändamål. Migrationsverket sparar personuppgifter för att ansökningsprocessen ska kunna genomföras, dvs. handlägga ett ärende gällande t.ex. uppehålls- eller arbetstillstånd. Detta kan även avse automatiserad handläggning inklusive automatiserade beslut. Migrationsverket behandlar vidare dina personuppgifter för att identifiera dig, skapa användarkonto, vid framställning av statistik, registrering, uppföljning, planering, återsökning av avgöranden, utlämnande av uppgifter till andra myndigheter och vid kontroller. Dina personuppgifter används också i register över sökande samt vid arkivering.

Vilka uppgifter

De uppgifter Migrationsverket avser att samla in och behandla är bland annat namn, personnummer, adress, kontaktuppgifter och andra uppgifter som behövs för att till exempel handlägga ett ärende.

Överföring av personuppgifter

Efter prövning kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till dem som behöver ta del av uppgifterna till följd av en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse som till exempel statistikuppgifter eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig. Migrationsverket kan komma att vidarebefordra personlig information som lämnats via webbplatsen om Migrationsverket är fel instans för informationen och denna bör skickas vidare till rätt mottagare. Överföring av personuppgifter sker enligt personuppgifts- eller sekretesslagstiftningen.


Eventuell överföring av uppgifter ska även beakta de regler som finns i VIS-förordningen.

Rättigheter

Du har rätt att få information från Migrationsverket om vilka uppgifter som finns om dig och du kan begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter.

Myndighetens adress är Migrationsverket, 601 70 Norrköping. Webbadress www.migrationsverket.se, telefon 077-123 52 35, organisationsnummer 202100-2163.

Om du begär att dina personuppgifter ska raderas är det viktigt att känna till att det finns krav att personuppgifter ska bevaras, enligt nationella arkivregler.

Du kan kontakta Migrationsverkets dataskyddsombud på adressen dataskyddsombud@migrationsverket.se ifall du har frågor om personuppgiftsbehandlingen. Du har även rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om du tycker att Migrationsverket behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.


Var och en ska ha rätt att få del av uppgifter om honom eller henne i VIS och om vilken medlemsstat som överförde uppgifterna till VIS. Var och en får vidare begära att oriktiga uppgifter om honom eller henne korrigeras och att uppgifter som har registrerats på otillåtet sätt raderas.

Ditt ansvar

Du får bara använda ditt konto och e-tjänsterna i enlighet med användarvillkoren. Du är ansvarig för att skydda dina inloggningsuppgifter och skyldig att följa eventuella instruktioner om användningen av kontot och e-tjänsterna. Inloggningsuppgifterna får inte spridas till någon annan.

Migrationsverket får stänga av dig från användarkontot och e-tjänsterna om du inte följer användarvillkoren eller gör något som strider mot författning, myndighetsbeslut eller de instruktioner som lämnats om användarkontot och e-tjänsterna.

Säkerhet

För att ingen annan ska komma åt information om dig finns elektroniska skydd som uppfyller säkerhetsmässiga krav.

Tänk på att vara försiktig om du använder en allmän dator eftersom du inte känner till vad som finns installerat på datorn eller om det finns ett fungerande virusskydd. Det är också viktigt att du loggar ut, stänger webbläsaren och rensar kakor (cookies) när du är klar och lämnar datorn.

Använder du inloggning med tvåstegsverifiering ska mobilnummer och mobiltelefon bara vara din egen och inte delas med andra. Ditt personliga telefonnummer kan vara antingen ett abonnemang eller ett kontantkortsnummer. Du kan när som helst välja att stänga ned ditt skapade användarkonto för att inte längre ha tillgång till tjänsten. Läs hur du kan stänga ner ditt användarkonto under teknisk support på Migrationsverkets hemsida.

Om du vill spärra din e-legitimation, måste du vända dig till utgivaren av den e-legitimation som du använder. Detta kan du behöva göra om du till exempel misstänker att någon obehörig har fått tillgång till din e-legitimation

Utifrån rättsliga regelverk för personuppgifter och informationssäkerhet kommer behandlingen av dina personuppgifter och annan ansökningsinformation att loggas. Detta bland annat för att säkerställa möjligheten att spåra missbruk.

Ändring av telefonnummer

Om du har förlorat din telefon eller inte längre har tillgång till telefonnumret måste du kontakta Migrationsverket eller en svensk ambassad eller konsulat. Läs hur du hanterar ditt användarkonto under teknisk support på Migrationsverkets hemsida.

Rutiner för att ändra uppgifter för användarkonton med tvåstegsverifiering

Alla ändringar sker via Migrationsverket eller svenska ambassaden. Du måste omgående meddela Migrationsverket eller en svensk ambassad eller konsulat om du förlorar din telefon.

Vid tvåstegsverifiering är telefonen är en viktig del av identifieringen av dig. Du är ansvarig för alla handlingar som utförs med din elektroniska identitet fram till att du informerat om din förlorade telefon så att den kan avregistreras.

Drift och underhåll

Migrationsverket har rätt att begränsa tillgängligheten på grund av utveckling, underhåll, säkerhetsmässiga eller driftmässiga skäl samt för att göra förändringar i användarkontot och e-tjänsterna.

Migrationsverket ska i största möjliga utsträckning informera dig om planerade avbrott, försöka minimera tiden för avbrott och arbeta för att du ska påverkas så lite som möjligt. Information om förändringar lämnas via Migrationsverkets webbplats.

Avveckling av tjänster

Migrationsverket får helt eller delvis avveckla e-tjänsterna som du har tillgång till. Du kan i så fall hitta information om avvecklingen 30 dagar innan på Migrationsverkets webbplats.

Tillägg och ändringar av användarvillkoren

Migrationsverket har rätt att ändra och göra tillägg i användarvillkoren och ska i så fall informera dig om förändringarna. Om förändringen är av begränsad betydelse får du inget meddelande.

Tillämplig lag

Dessa användarvillkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

Migrationsverket

Sidan senast ändrad: 2018-05-24