Vanliga frågor och svar om arbetstillstånd

Frågor och svar – generell
 • Behöver jag ett pass när jag ansöker om arbetstillstånd?

  Ja, för att få arbetstillstånd ska du ha ett giltigt pass. Du ska bifoga en kopia av ditt pass i din ansökan.

  Läs mer om hur passkopian ska se ut

 • Vem påbörjar ansökan?

  Din arbetsgivare eller uppdragsgivare i Sverige påbörjar ansökan om arbetstillstånd genom att skapa ett anställningserbjudande. Din arbetsgivare behöver uppgifter om ditt namn, födelsedatum, medborgarskap, din utbildning och e-postadress. Din arbetsgivare skickar sedan anställningserbjudandet till den fackliga organisation som är relevant för det arbete som du ska utföra. När arbetsgivaren får tillbaka yttrandet slutför arbetsgivaren sin del av ansökan. Du får sedan ett mejl med instruktioner för att fylla i din del av ansökan.

  Läs mer om hur du ansöker om arbetstillstånd 

 • Får jag ta hjälp av ett ombud?

  Ja, det får du. Om du vill att någon annan ska företräda dig i ditt ärende hos Migrationsverket kan du ge en fullmakt till den personen. En fullmakt kan till exempel ge någon annan rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för din räkning. Fullmakten ska skrivas och undertecknas av dig som ger fullmakt till någon annan och ska visas upp i original om Migrationsverket begär det.

  Fullmakt, blankett nummer 106011PDF

 • När behöver jag inte ha arbetstillstånd?

  Vissa personer kan arbeta i Sverige utan arbetstillstånd.

  Läs mer om undantaget från kravet på arbetstillstånd

 • Vilken ansökningsblankett ska jag använda om jag är i Sverige och har uppehålls- och arbetstillstånd för arbete och nu ska byta arbetsgivare?

  Du kan lämna in en ansökan på webben. Arbetsgivaren påbörjar i de flesta fall ansökan.

  Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige - för dig som är dig i Sverige, nummer 150011.

  Ansök om arbetstillstånd

  Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige - för dig som är dig i Sverige, blankett nummer 150011PDF

  Läs mer här om vad som kan gälla vid byte av arbete

 • Får jag byta yrke eller arbetsgivare utan att meddela Migrationsverket?

  Under de första 24 månaderna gäller arbetstillståndet bara hos den arbetsgivare och för det yrke som står i ditt beslut. Om företaget du arbetar på byter organisationsnummer, om du får en ny arbetsgivare eller nya arbetsuppgifter, eller om arbetsvillkoren förändras gäller inte längre ditt arbetstillstånd. Då ska du lämna in en ny ansökan om arbetstillstånd.

  När du har haft arbetstillstånd i 24 månader och har fått en förlängning på ditt arbetstillstånd kan du byta arbetsgivare utan att lämna in en ny ansökan så länge du arbetar inom samma yrke. Om ditt nya arbete innebär att du byter yrke ska du lämna in en ny ansökan.

  Det framgår av ditt tidigare beslut hur ditt arbetstillstånd är begränsat.

  Läs mer om vad som gäller vid byte av arbete

Frågor och svar om lön och övriga anställningsvillkor
 • Vad är kraven gällande lön?

  För att kunna få arbetstillstånd ska du bland annat erbjudas en lön som är i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen. Du måste också arbeta i den omfattningen att lönen kommer upp till minst 13 000 kronor i månaden före skatt.

  Migrationsverket utreder först vilken lön som är den lägsta godtagbara lönen för det aktuella arbetet enligt kollektivavtal eller branschpraxis. Sedan bedömer Migrationsverket om den lön du erbjuds är tillräcklig för att du ska kunna beviljas arbetstillstånd.

 • Vad gäller om jag förutom min lön även har andra ersättningar och förmåner?

  Om din grundlön inte är tillräcklig prövar Migrationsverket om det finns andra ersättningar eller förmåner i anställningserbjudandet som ska räknas som lön. Rena lönetillägg räknas som lön men semesterersättning eller ersättning för mertid och övertid räknas inte som lön. Traktamente för att ersätta privata kostnader eller andra utlägg räknas också som lön. Ersättning för tidsbegränsade tjänsteresor ingår däremot inte. Fri bostad räknas som lön, så länge det inte endast är fri bostad vid tjänsteresor. Även andra förmåner som inte är kopplade till tjänsten eller tjänsteresor kan räknas med i lönen. Det kan vara mat, resor till och från jobbet eller bil som används privat.

  För att ersättningen eller förmånen ska räknas med i lönen krävs att dessa uttryckligen framgår av anställningsvillkoren och är regelbundet återkommande. Det måste också finnas tillräckliga uppgifter för att Migrationsverket ska kunna värdera ersättningen eller förmånen som du får. Det är du som söker arbetstillstånd som ska visa att du får en ersättning eller förmån som ska räknas som lön.

  Migrationsverket har tagit fram ett rättsligt ställningstagande angående bedömning av om den lön, inklusive eventuella förmåner, är tillräcklig för att uppfylla kravet på arbetstillstånd.

  Läs det rättsliga ställningstagandet, SR 52/2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Varför ska det framgå vilka arbetsuppgifter jag ska ha?

  Migrationsverket behöver veta vilket yrke du ska arbeta inom men även vilka arbetsuppgifter du har. Dessa uppgifter har bland annat betydelse vid bedömningen av om den erbjudna lönen motsvarar kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen.

Frågor och svar om försäkringar
 • Vilka försäkringar krävs?

  Du ska omfattas av sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring. Om du omfattas av ett gällande kollektivavtal omfattas du av dessa försäkringar.

 • Vilka uppgifter om försäkringar ska lämnas?

  Första gången du ansöker om arbetstillstånd ska din arbetsgivare uppge vilka försäkringar som kommer att tecknas för dig. Om du ansöker om förlängning ska du uppge vilka försäkringar du har omfattats av under ditt tidigare arbetstillstånd. Ibland kan Migrationsverket behöva göra ytterligare kontroller gällande tecknade försäkringar. I de fallen skickar Migrationsverket en komplettering om detta.

 • När ska försäkringarna tecknas?

  Din arbetsgivare ska teckna försäkringar för dig och försäkringarna ska gälla från det att du börjar arbeta. Om du inte har omfattats av försäkringar under hela den tid du har arbetat ska du ange detta i din ansökan och förklara varför.

 • Vad gäller om jag omfattas av utländska försäkringar?

  Även utländska försäkringar kan tecknas. Det är viktigt att de försäkringar som arbetsgivaren har tecknat inte är sämre än de som följer av kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen. Uppgift om försäkring ska därför lämnas vid ansökan.

Frågor och svar om annonsering
 • När måste annonsering ske?

  Vid nyrekrytering måste arbetsgivaren annonsera ut tjänsten så att alla bosatta i Sverige, EU/EES och Schweiz kan söka jobbet. Kravet på annonsering gäller bara vid nyrekrytering. För personer som är anställda hos en arbetsgivare utomlands som fått uppdrag att utföra arbete i Sverige krävs ingen annonsering. Det gör det inte heller om en anställd förflyttas inom en koncern så länge tjänsten finns kvar i utlandet.

  Läs mer om annonsering på sidan När du ska anställa

 • När måste en internationell koncern annonsera en tjänst?

  Om du redan är anställd inom koncernen i ett annat land och stationeras till företaget i Sverige en viss tid och sedan ska återgå till din anställning i hemlandet behöver tjänsten inte annonseras ut. Är det fråga om en nyrekrytering till en tjänst i Sverige krävs att tjänsten annonseras ut även om du har varit anställd på en annan befattning inom koncernen. Tjänsten måste också annonseras om din tjänst flyttas över till företaget i Sverige.

 • Måste tjänsten annonseras ut om jag har ett uppehållstillstånd som är begränsat till yrke och byter arbetsgivare inom samma yrke?

  Nej, kravet på unionsföreträde och utannonsering gäller inte vid byte av anställning inom samma yrke om du har ett arbetstillstånd som är knutet endast till yrke. Tjänsten behöver därmed inte utannonseras.

Frågor och svar om fackligt yttrande
 • Varför behövs ett fackligt yttrande?

  Anledningen till att en facklig organisation ska få tillfälle att lämna synpunkter över anställningserbjudandet är för att säkerställa att löne- och anställningsvillkor inte är sämre än vad som gäller enligt kollektivavtal eller som är brukligt inom yrket eller branschen.

 • Vem ansvarar för att lämna in fackligt yttrande?

  Det är i första hand arbetsgivaren som ansvarar för att hämta in ett fackligt yttrande. Om arbetsgivaren inte har hämtat in ett fackligt yttrande skickar Migrationsverket anställningserbjudandet till berörd facklig organisation. Detta kommer att fördröja handläggningstiden. Därför är det viktigt att arbetsgivaren själv hämtar in det fackliga yttrandet.

 • Vad händer om den fackliga organisationen inte vill yttra sig?

  Om den fackliga organisationen avstår från att lämna synpunkter över anställningsvillkoren kommer Migrationsverket att ta ställning till om de erbjudna anställningsvillkoren motsvarar kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen.

Frågor och svar om arbetsgivaren
 • Varför ska arbetsgivaren lämna uppgift om antal anställda i företaget?

  Inom vissa branscher finns det högre utredningskrav men arbetsgivare med fler än 50 anställda undantas från dessa krav. Uppgiften är också viktig när Migrationsverket tittar på om arbetsgivaren har betalat in de arbetsgivaravgifter som den ska göra. Om företaget tillhör en koncern är det antal anställda i företaget i Sverige som ska uppges.

 • Varför vill Migrationsverket ha uppgifter om när företaget startade sin faktiska verksamhet?

  Migrationsverket behöver veta när den faktiska verksamheten startade för att kunna bedöma om det är en nystartad verksamhet. För nystartade verksamheter gäller särskilda utredningskrav vilket innebär att ytterligare handlingar ska lämnas in vid ansökan.

  Läs mer under Högre krav för vissa branscher

 • Varför behöver Migrationsverket veta vilket datum arbetsgivaren blev ansluten till gällande kollektivavtal?

  Migrationsverket behöver känna till datum för när avtalet tecknades för att kunna se hur länge du har omfattats av kollektivavtalet. Det datum som ska anges är när avtalet tecknades.

Frågor och svar om förlängningar
 • När behöver jag lämna in kontrolluppgift från Skatteverket?

  Du ska lämna in kontrolluppgift från Skatteverket när du ansöker om förlängning. För att visa att du uppfyllt villkoren för arbetstillstånd ska du skicka in en sammanställning av dina kontrolluppgifter från Skatteverket för alla år som du har arbetat i Sverige, som visar både din sammanlagda inkomst och vem som har betalat din lön eller andra inkomstkällor.

  Läs mer om kontrolluppgifter

 • Vad gäller om jag får lön från hemlandet?

  Om du inte betalat skatt i Sverige ska du istället för kontrolluppgift bifoga en sammanställning månad för månad av din lön och dina traktamenten. Ange vad din lön motsvarar i svenska kronor per månad. Ange även hur många dagar per månad som du har arbetat i Sverige. Migrationsverket kan behöva komplettera ditt ärende med underlag som visar den lön du har fått.

 • Vad gäller om jag har varit frånvarande på grund av sjukdom eller föräldraledighet?

  När du ansöker om förlängt arbetstillstånd kommer du att behöva visa att villkoren för arbetstillståndet har varit uppfyllda varje månad under hela tiden du har haft arbetstillstånd i Sverige. Ett acceptabelt avbrott i anställningen är att vara sjukskriven eller föräldraledig. Ange i ansökan om du varit frånvarande från ditt arbete och varför. Bifoga intyg som visar din frånvara, till exempel utbetalningsbesked från Försäkringskassan.

 • Vad gäller om jag har tillstånd i eller har besökt andra Schengenländer under tillståndsperioden?

  Om du har ett uppehållstillstånd i ett annat Schengenland, eller har varit på besök i ett annat Schengenland under tiden som du har haft arbetstillstånd i Sverige, ska du ange detta i din ansökan om förlängning. Detta har bland annat betydelse när Migrationsverket prövar om du uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd. Då tittar Migrationsverket på i vilken utsträckning du har varit utrest från Sverige och vilken betydelse detta har för din anknytning till Sverige.

Frågor och svar om familj
 • Får min medföljande familj också arbeta i Sverige?

  Ja, de familjemedlemmar som får ett uppehålls- och arbetstillstånd får arbeta i Sverige. De är inte begränsade till ett yrke eller en arbetsgivare.

 • Får jag ta hjälp av ett ombud?

  Ja, det får du. Om du vill att någon annan ska företräda dig i ditt ärende hos Migrationsverket kan du ge en fullmakt till den personen. En fullmakt kan till exempel ge någon annan rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för din räkning. Fullmakten ska skrivas och undertecknas av dig som ger fullmakt till någon annan och ska visas upp i original om Migrationsverket begär det.

  Om hela familjen ska företrädas av ombudet ska fullmakt bifogas för alla familjemedlemmar.

  Du som är över 18 år och vill att en annan familjemedlem ska företräda dig behöver också lämna in en fullmakt.

  Fullmakt, blankett nummer 106011 PDF

 • Går det att styrka släktskap med familjemedlem genom att lämna in ett pass där familjen finns införd?

  Nej, även födelsebevis måste bifogas.

 • Går det att skicka barnets pass istället för födelsebevis om föräldrarnas namn finns införda i passhandlingen?

  Nej, även födelsebevis måste bifogas.

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-07

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.