Migrationsverket logotyp

Besöka släkt och vänner

Om du vill besöka släkt och vänner i Sverige och är medborgare i ett land utanför EU kan du behöva ansöka om tillstånd för besöket. Vilket tillstånd du ska söka beror på hur länge du vill besöka Sverige. Om du vill besöka Sverige i högst 90 dagar kan du behöva ansöka om visum. Om du vill besöka Sverige längre tid än 90 dagar ska du ansöka om ett uppehållstillstånd för besök.

Vill du besöka Sverige längre tid än 90 dagar?

Om du vill besöka Sverige längre tid än 90 dagar ska du ansöka om ett uppehållstillstånd för besök.

Ansök om uppehållstillstånd för besök

Vill du besöka Sverige kortare tid än 90 dagar?

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill besöka Sverige (och de övriga Schengenländerna) som turist i högst 90 dagar kan du behöva ansöka om visum. Ett visum är ett tillstånd för att få resa in och vara i ett land kortare tid än 90 dagar. Om du behöver ett visum beror på vilket land du kommer ifrån eller om du har uppehållstillstånd i annat Schengenland alternativt är varaktigt bosatt i ett EU-land.

Länder vars medborgare måste ha visum för att resa till Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om vad som gäller för dig som är varaktigt bosatt i ett annat EU-land

Visumet gäller oftast för inresa i alla Schengenländer. I undantagsfall kan visumet gälla enbart för vistelse i Sverige och/eller vissa Schengenländer.

På regeringens webbplats kan du läsa om vilka länder som är medlemmar i Schengensamarbetetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om vad som gäller om du inte behöver ett visum för att resa till Sverige

Krav för att få visum för att besöka släkt och vänner

För att få ett visum för att besöka släkt och vänner behöver du

 • ha ett pass som är giltigt minst tre månader efter att visumet har slutat gälla, är utfärdat under den senaste tioårsperioden och har minst två tomma sidor
 • kunna beskriva syftet med besöket
 • ha fått en inbjudan från den person du ska besöka (blanketten Inbjudan inför ansökan om Schengenvisering, blankett nummer 240011PDF)
 • ha en individuell medicinsk reseförsäkring som täcker de kostnader som kan uppstå i samband med akut läkarhjälp, brådskande sjukhusvård eller transport till hemlandet av medicinska skäl (försäkringen ska täcka kostnader på minst 30 000 euro och gälla i alla Schengenländer)
 • ha pengar för uppehälle och hemresa (Sverige kräver att du har 450 kronor för varje dag som besöket i Sverige varar, vilket också kan bekostas av den inbjudande personen)
 • visa att du har för avsikt att lämna Sverige och Schengenområdet senast sista dagen för visumtidens giltighet
 • ett fotografi i passformat som är taget rakt framifrån och som inte är äldre än sex månader (endast för dig som inte infinner dig personligen för att ansöka)
 • andra dokument som ambassaden kan kräva.

Tänk på att det är viktigt att du kontrollerar vad som gäller i just ditt fall. Du hittar mer information på ambassadens webbplats.

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du ska lämna in din ansökan vid något annat Schengenlands ambassad eller generalkonsulat bör du kontakta dem i förväg. Det är det landets ambassad eller generalkonsulat som bedömer och fattar beslut om din ansökan.

Innan du ansöker om visum

Tänk på att

 • du måste ansöka om visum före din resa till Schengenområdet
 • du kan ansöka om visum upp till sex månader innan du ska resa
 • vara ute i god tid med din ansökan
 • det är din resas huvuddestination som avgör vid vilket Schengenlands ambassad du ska ansöka (om ett annat Schengenland än Sverige är din huvuddestination ska du ansöka om visum vid det landets ambassad)
 • ett visum gäller för besök och endast i undantagsfall får du arbeta under tiden ditt visum gäller (läs mer under sidan Undantag från kravet på arbetstillstånd).

I vissa länder förekommer det att ett annat Schengenland representerar Sverige. Det finns länder där Sverige inte har någon representation, det vill säga inte har egen ambassad eller generalkonsulat och inte representeras av något annat land. Du måste då kontrollera vad som gäller i ditt närområde för visumansökan. 

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du ska lämna in din ansökan vid något annat Schengenlands utlandsmyndighet bör du kontakta den i förväg. Då är det nämligen detta lands krav på dokument som gäller. Dokumenten bör också vara översatta till det landets språk.

Länder där Sverige representeras av ett annat Schengenlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så här ansöker du om visum

De flesta som ska ansöka om visum ska göra det via en extern tjänsteleverantör. Läs på din ambassads webbplats om din ambassad har avtal med en extern tjänsteleverantör.

Om din ambassad inte har avtal med en extern tjänsteleverantör och du ska ansöka om visum via de svenska ambassaderna i Dar es Salaam (Tanzania), Seoul (Sydkorea), Teheran (Iran) eller Tokyo (Japan) kan du ansöka via vår e-tjänst.

Om du varken kan ansöka via en extern tjänsteleverantör eller via e-tjänst så ska du ansöka genom att lämna in en blankett direkt till din ambassad.

Ansök om visum via extern tjänsteleverantör

Ta reda på om du ska ansöka om visum via en extern tjänsteleverantör genom att gå in på din ambassads webbplats. Där får du mer information om hur ansökan går till.

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När du ansöker via en extern tjänsteleverantör lämnar du fingeravtryck och din ansökan på samma gång.

Ansök om visum via e-tjänst – gäller fyra ambas­sader

Om du ska ansöka vid någon av dessa ambassader kan du göra en ansökan på webben:

Du kan bifoga bilagor i e-tjänsten. En komplett ansökan med bifogade bilagor underlättar handläggningsprocessen. Innan du påbörjar e-tjänsten ska du tänka på att förbereda bilagorna i digital form (inskannade) för att kunna bifoga dem till ansökan.

Tänk på att om du inte har varit aktiv i din ansökan (lagt till eller redigerat uppgifter) på 72 timmar tas din ansökan bort. För varje tillfälle som du går in och redigerar i din ansökan får du 72 nya timmar, men totalt kan du bara spara din ansökan i 14 dagar. Om du inte har skickat in din ansökan inom 14 dagar kommer den att tas bort av systemet.

Ansök om visum via ambassad

Om din ambassad inte har ett avtal med en extern tjänsteleverantör eller erbjuder en e-tjänst ska du ansöka direkt hos ambassaden. Kom ihåg att det är viktigt att du kontrollerar vad som gäller i ditt fall. Du hittar mer information på ambassadens webbplats.

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om Schengenvisering, blankett nummer 118031PDF
Application for Schengen Visa, form number 119031PDF

Efter att du har gjort ansökan

Följ ditt visumärende

Om du har gjort en webbansökan och vill se vilka uppgifter du lämnat eller om beslut fattats i ditt ärende kan du följa ditt visumärende. Du kan i vissa fall även boka om eller avboka din tid hos den svenska ambassaden eller generalkonsulatet.

Väntetid för beslut

Vanligtvis får du ett beslut inom två veckor, men handläggningstiderna vid ambassaderna eller generalkonsulaten varierar.

Efter beslut

Ambassaden eller generalkonsulatet fattar beslut i ditt ärende och meddelar dig om du får visum eller inte. Om du lämnat in din ansökan till det företag som tar emot ansökningar för ambassaden eller generalkonsulatet så får du beslutet via det företaget.

Om du får visum får du ett tillståndsmärke i ditt pass. På tillståndsmärket står det när och hur länge visumet gäller.

Om du inte får visum kan du överklaga beslutet till migrationsdomstolen. Om beslutet har fattats av en annan medlemsstat som representerar Sverige så ska beslutet överklagas till den medlemsstatens myndigheter.

Om du vill över­klaga

Om du fått ett avslag på din ansökan kan du lämna in en skriftlig överklagan senast tre veckor från den dagen du fick beslutet. Hur du går till väga för att överklaga står i beslutet.

Om ambas­saden eller gene­ral­kon­su­latet ändrar beslutet

Beslutet kan ändras om det kommer in ny information. I så fall blir du meddelad och ditt visum sätts in i passet.

Om ambas­saden eller gene­ral­kon­su­latet inte ändrar beslutet skickas det vidare

Har överklagandet kommit in i rätt tid och den myndighet som fattat beslutet inte anser att det finns anledning att ändra beslutet ska de så fort som möjligt skicka ärendet vidare. Din ansökan, beslutet och alla övriga handlingar som lämnats in i ärendet, skickas till Migrationsdomstolen i Göteborg. Migrationsdomstolen fattar sedan beslut.

Fakta om visum

Ett visum gäller för vistelse i Schengenländerna i upp till 90 dagar under en period av 180 dagar.

Det står på visummärket som klistras in i ditt pass hur många dagar du får vistas i Schengenländerna. Dagarna kan användas under den tidsperiod som framgår av märket. Perioden är oftast 15 dagar längre än antalet dagar som du får vistas i Schengenländerna. Det beror på att du ska ha möjlighet att ändra resdatum om något oförutsett händer.

Visumet kan gälla för en eller flera in- och utresor

På visummärket står det hur många gånger du får resa in i och ut ur Schengenländerna under giltighetstiden.

Det går att ansöka om ett Schengenvisum som gäller för flera inresor om du regelbundet besöker Sverige. Ett visum med flera inresor kan gälla för vistelser på upp till 90 dagar under en 180-dagarsperiod under maximalt fem år.

Visumet kan gälla för bara vissa länder

Om du får visum kan du oftast besöka övriga Schengenländer.

Ditt visum kan i vissa fall gälla för inresa och vistelse endast i Sverige eller i vissa Schengenländer, till exempel om ditt pass inte godtas av alla Schengenländer.

Räkna ut din viseringstid

Med hjälp av EU:s viseringskalkylator kan du räkna ut när du kan resa in i Schengenområdet igen, och hur många dagar du kan stanna.

Räkna ut din viseringstid med EU:s viseringskalkylatorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontroller vid gränsen

Ditt visum för kortare vistelse gör att du kan resa till Sverige och oftast till andra Schengenländer. Det ger dig inte automatiskt rätt att resa in i Schengenområdet och du kan därför behöva lämna viss information vid gränsen eller vid andra kontroller. Du kan till exempel behöva ge information om dina försörjningsmöjligheter, hur länge du tänker stanna i Sverige och varför du besöker Sverige. I vissa fall kan sådana kontroller leda till att du nekas att resa in i Sverige eller Schengenområdet.

Du bör därför ha med dig kopior av de dokument som du visade upp när du ansökte om visum (till exempel inbjudan för besök, resebekräftelser, andra dokument som anger syftet med din vistelse).

Insamling och registrering av personuppgifter för visumansökan

Samman­fatt­ning

Nedanstående text får du som information i detta skede gällande de rättigheter och skyldigheter som gäller i samband med en viseringsansökan. Du får sedan i samband med viseringsansökan acceptera texten.

Nedanstående text är hämtat från den av EU-kommissionen fastställda viseringsansökan.

Utdrag ur EU-kommis­sio­nens fast­ställda vise­rings­an­sökan

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnar i viseringsansökan stämmer. Felaktiga uppgifter gör att min ansökan inte blir godkänd och en befintlig visering upphör. Jag förstår och godkänner att de uppgifter samt fotografi och, i tillämpliga fall, fingeravtryck jag lämnar i viseringsansökan skickas till behöriga myndigheter i medlemsländerna för att fatta ett beslut om min ansökan.

Beslut om min ansökan kommer att registreras och lagras i Informationssystemet för viseringar (VIS). Jag har rätt att få veta vilka uppgifter som finns registrerade om mig i VIS. För att få veta vad som finns registrerat om mig kontaktar jag forvaltningsenheten@migrationsverket.se.

Rättslig grund

Migrationsverket behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Migrationsverket hanterar vidare personuppgifter med stöd av utlänningsdatalagen (2016:27) och utlänningsdataförordningen (2016:30). Registerförfattningarna innehåller vidare bland annat bestämmelser om att uppgifterna får behandlas utan att den registrerade lämnar sitt samtycke. Migrationsverket behandlar vissa personuppgifter även i enlighet med bestämmelser i dataskyddslagen (2018:218). Migrationsverket behandlar ibland personuppgifter med stöd av övriga EU-förordningar och direktiv.

Samtycke

Jag är införstådd med och samtycker till följande:

Obligatorisk insamling av uppgifter

Insamling av de uppgifter som krävs enligt viseringsansökan, fotografering och, i tillämpliga fall, upptagande av fingeravtryck är obligatoriskt vid prövning av viseringsansökan. Alla personliga uppgifter om mig som anges på formuläret för ansökan om visering kommer, liksom mina fingeravtryck och mitt fotografi, att skickas till behöriga myndigheter i medlemsstaterna. Dessa myndigheter behandlar dem så att det blir möjligt att fatta ett beslut om min viseringsansökan.

Lagring av uppgifter

Dessa uppgifter samt uppgifter rörande beslutet om min ansökan eller ett beslut om att upphäva, återkalla, eller förlänga en utfärdad visering kommer att registreras i Informationssystemet för viseringar (VIS) och lagras där under en period av högst fem år. Under den perioden kommer uppgifterna att vara tillgängliga för viseringsmyndigheterna och de myndigheter som är behöriga att kontrollera viseringar vid de yttre gränserna och i medlemsstaterna samt för medlemsstaternas invandrings- och asylmyndigheter. Uppgifterna är tillgängliga i syfte att kontrollera om villkoren för laglig inresa, vistelse och bosättning på medlemsstaternas territorium är uppfyllda, för att identifiera personer som inte, eller inte längre uppfyller dessa villkor, för att pröva en asylansökan och för att avgöra vem som ansvarar för att en sådan prövning. Under vissa förhållanden kommer uppgifterna även vara tillgängliga för utsedda myndigheter i medlemsstaterna och för Europol för att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra allvarliga brott. Följande myndighet i Sverige ansvarar för att behandla uppgifterna: Migrationsverket, 601 70 Norrköping, www.migrationsverket.se.

Du kan även kontakta Migrationsverkets dataskyddsombud dataskyddsombud@migrationsverket.se

Rätten att kontrollera personuppgifter

Jag är införstådd med att jag har rätt att i vilken medlemsstat som helst underrättas om de uppgifter rörande mig som finns registrerade i VIS och om vilken medlemsstat som har registrerat uppgifterna. Jag har också rätt att begära att uppgifter rörande mig som är oriktiga korrigeras och de som olagligen har behandlats stryks. På min uttryckliga begäran kommer den myndighet som prövar min ansökan att informera mig om hur jag kan gå tillväga för att utöva min rätt att kontrollera mina personuppgifter och få dem korrigerade eller strukna, inklusive vilka rättsmedel som står till buds enligt den berörda statens nationella lagstiftning. Sveriges nationella tillsynsmyndighet (Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, www.datainspektionen.se/om-oss/internationellt-arbete/eus-informationssystem/visa/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) tar emot klagomål som rör skyddet av personuppgifter.

Du kan använda dokumentet Begäran om registerutdrag, rättelse, radering eller begränsning av personuppgifter i centrala systemPDF. Lämna in din begäran till den svenska utlandsmyndighet eller den externa tjänsteleverantör (VFS) där du lämnade in din ansökan.

Försäkran

Jag förklarar att alla de upplysningar jag lämnar såvitt jag vet är korrekta och fullständiga. Jag är medveten om att felaktiga uppgifter kommer att leda till att min ansökan avslås eller till att en redan utfärdad visering upphävs samt att jag kan underkastas lagföring enligt lagstiftningen i den Schengenstat som handlägger min ansökan.

Jag förbinder mig att, om visering beviljas, lämna medlemsstaternas territorium innan viseringen löper ut. Jag har blivit informerad om att innehav av en visering endast är ett av villkoren för inresa på medlemsstaternas europeiska territorium. Den omständigheten att viseringen beviljats innebär inte att jag har rätt att begära ersättning om jag inte uppfyller de tillämpliga bestämmelserna i artikel 6.1 i förordning (EU) nummer 2016/399 (kodexen om Schengengränserna) och därför nekas inresa. Inresevillkoren kommer att kontrolleras på nytt vid inresan på medlemsstaternas europeiska territorium.

Sidan senast uppdaterad: 2020-10-23

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?